Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Kültüründe Simgeler TDE 364 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Kültürel Simgelerin Milli Kültürlerin Evrenselleşmesindeki Rolünü Fark ettirmek.

Course Content

İşaret, sembol, damga, arma, amblem, mühür, tuğra, piktogram, ikon, logo, marka gibi temel kavramlar. Kültür ve simge arasındaki ilişki (gelenek, kut, kutsal, kült, mit vb. kavramlar), Dil ve simge ilişkisi, geçiş dönemleri ve simge ilişkisi, bayramlar, törenler, kutlamalar ve simge ilişkisi, halk oyunları ve simge ilişkisi, giyim, kuşam, süslenme ve simge ilişkisi, mimari ve simge ilişkisi, beden ve simge ilişkisi, devlet ve millet simgeleri, evren ve simge ilişkisi, el sanatları ve simge ilişkisi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kültürel unsurları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Simgelerin kültürel değerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Kültür kavramını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Kültür simge ilişkisini kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar(İşaret, sembol, damga, arma, amblem, mühür, tuğra, piktogram, ikon, logo, marka) Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Türk Kültürü ve simge arasındaki ilişki (gelenek, kut, kutsal, kült, mit vb. kavramların açıklanması), Kaynak kitaplardan konu takibi
3 Türk Dili ve simge ilişkisi (Resim yazısından günümüze alfabe işaretleri) Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Türk halk oyunları ve simge ilişkisi Kaynak kitaplardan konu takibi
5 Türk giyim, kuşam, süslenmesi ve simge ilişkisi, Kaynak kitaplardan konu takibi
6 Bayramlar, törenler, kutlamalar ve simge ilişkisi, Kaynak kitaplardan konu takibi
7 Türk mimarisi ve simge ilişkisi Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Beden ve simge ilişkisi Kaynak kitaplardan konu takibi
9 Türk devlet ve millet simgeleri, Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Türklerin evreni simgeleştirtmesi Kaynak kitaplardan konu takibi
11 Türk el sanatları ve simge ilişkisi Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Türk el sanatları ve simge ilişkisi Kaynak kitaplardan konu takibi
13 Türk el sanatları ve simge ilişkisi Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Türk el sanatları ve simge ilişkisi Kaynak kitaplardan konu takibi
Resources
Course Notes
Course Resources

-KOCA, Selçuk Kürşad (2012), Türk Kültüründe Sembollerin Dili, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya.
-KÖKTAN, Yavuz (2008), Gilan Türk Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri (Doğum-Evlenme-Ölüm), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılılmamış Doktora Tezi, Sakarya
-KAFESOĞLU, İbrahim (1983), Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, İstanbul
-KARAKURT, Deniz (2011), Türk Söylence Sözlüğü, e-book, http://www.scribd.com/doc/75536480/Turk-Soylence-Sozlugu
-KOCA, Salim (2002), Eski Türlerde Bayramlar ve Festivaller, Türkler, 3. Cilt. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
- KORKMAZ, Esat (2010), Simgeler Sözlüğü, Anahtar Kitaplar, İstanbul.
- ÖGEL, Bahaeddin (1993), Türk Mitolojisi I. Cilt, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
-ÖGEL, Bahaeddin (1993), Türk Mitolojisi II. Cilt, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
- BARIŞTA, H. Örcün (2005), Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Ödev 15
2. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Proje / Tasarım 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5