Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yaratici Metin Yazarliği TDE 373 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. E. Neşe Demirdeler, Arş. Gör. Elmas Karakaş, Arş. Gör. Samet Çakmaker, Arş. Gör. Mehmet Mustafa Örücü

Course Category
Course Objective

Dili etkili bir biçimde kullanarak estetik niteliği yüksek, yaratıcı metinler yazabilmeyi tanıtmak.

Course Content

Yazılı ve sözlü anlatım arasındaki farklar; yazılı anlatımın temel nitelikleri; duygusal ve rasyonel anlatım; anlatımın düzenlenmesi; anlatım tekniklerinin etkili kullanımı.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kompozisyon, metnin organik bütünlüğü ve mekanik düzenleme kavramlarını tanımlar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Yazılı ve sözlü anlatım arasındaki farkları sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Yazılı anlatım tür ve tekniklerini tanımlar, sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Yazıda konu, amaç, sorun ve çözüm belirlemeleri yapar ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Yazıya başlama, geliştirme ve sonuçlandırma yollarını tanımlar, sınıflandırır ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Açıklayıcı, karşılaştırmacı, heyecan yaratıcı, öyküleyici, betimleyici anlatım türlerini tanımlar, sınıflandırır ve uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Paragraf türlerini belirler ve sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yazı nedir; sözlü ve yazılı anlatımın farkları; yazılı anlatımın amacı, temel nitelikleri Yazılı ve sözlü anlatımla ilgili genel kaynaklardan araştırma yapılacak; aralarındaki farklar belirlenmeye çalışılacak
2 Kompozisyon, plan, düzen kavramları ve bunların yazıda uygulanması Kompozisyon, plan, düzen kavramları araştırılacak; OBİSe yüklenen metin üzerinde bu kavramlarla ilgili tespitler yapılacak
3 Biçim-içerik ilişkisi
4 Konunun belirlenmesi, geliştirmede kullanılacak yöntem ve araçların belirlenmesi Bu ders dönemi boyunca tamamlanmak amacıyla bir yazı konusu belirlenecek
5 Duygusal anlatım ve rasyonel anlatımın özellikleri Duygusal anlatım ve rasyonel anlatım kavramları hakkında araştırma yapılacak
6 Duygu ve düşünceyi aktarma biçimleri; duyguda empati oluşturma, düşüncede ikna etme gerekliliği Empati ve ikna kavramları hakkında tanımlar geliştirilecek; konuyla ilgili araştırma yapılacak.
7 Duygusal anlatımda dilin imaj üreten metafor, metonim gibi öğelerinden ve ritim oluşturucun ses yönünden yararlanmak İmaj, metafor, metonim, ritim kavramları konusunda araştırma yapılacak
8 Düşünce aktarımında sorunu, amacı, çözümü planlamak; paragraf türleri; yazıya başlama, geliştirme ve sonuçlandırma 4. haftada belirlenen konu, geçmiş haftalardaki derslerin birikimiyle amaç; sorun ve çözüm bakımından değerlendirilecek, yazı planlamasına geçilecek
9 ARA SINAV
10 Yazılı anlatım yöntemleri: analitik anlatım Analitik kavramı hakkında araştırma yapılacak, belirlenen konu için uygulanıp uygulanmayacağı düşünülecek
11 Yazılı anlatım yöntemleri: diyalektik anlatım Diyalektik kavramı hakkında araştırma yapılacak, belirlenen konu için uygulanıp uygulanmayacağı düşünülecek
12 Yazılı anlatım yöntemleri: öyküleyici anlatım Öyküleme (tahkiye) kavramı hakkında araştırma yapılacak, belirlenen konu için uygulanıp uygulanmayacağı düşünülecek
13 Yazılı anlatım yöntemleri: betimleyici anlatım Betimleme (tasvir) kavramı hakkında araştırma yapılacak, belirlenen konu için uygulanıp uygulanmayacağı düşünülecek
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Mehmet Gedizli, Yazabilmek
2. Murat Gülsoy, Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık
3. Danell Jones, Virginia Woolf´tan Yazarlık Dersleri
4. Dorothea Brande, Yazar Olmak
5. Philiph Gourevitch, Yazarın Odası

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5