Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Sanatlari TDE 369 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk sanatı ve Türk halk sanatı konularını öğretmek. Bu sanat ve zanaatların güncel durumunu ortaya koyabilmek.

Course Content

Türk sanatının özellikleri, sınıflandırması ve sanat dallarının tanıtımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk sanatını sınıflandırır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Türk sanatının yayıldığı coğrafyaları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Türk sanatının genel özelliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Çeşitli sanat kollarını ve özeliklerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Sanat ve zanaat kavramını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Geleneksel sanatların tanım ve sınıflaması Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Geleneksel sanatların önemi Kaynak kitaplardan konu takibi
3 Geleneksel sanatlarda kullanılan araçlar ve işlenen konular Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Ağaç işleri Kaynak kitaplardan konu takibi
5 Cam işleri Kaynak kitaplardan konu takibi
6 Deri işleri Kaynak kitaplardan konu takibi
7 İplik işleri Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Kağıt ve keçe işleri Kaynak kitaplardan konu takibi
9 Metal işleri Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Ot işleri Kaynak kitaplardan konu takibi
11 Taş işleri Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Toprak İşleri Kaynak kitaplardan konu takibi
13 Sabun işleri Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Türk halk sanatının genel değerlendirmesi Kaynak kitaplardan konu takibi
Resources
Course Notes
Course Resources

BARIŞTA, H. Örcün; Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Halk Plastik Sanatları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2005

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Ödev 15
2. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Proje / Tasarım 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5