Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebiyat ve Mitoloji TDE 276 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

 Arş. Gör. E. Neşe DEMİRDELER,  Arş. Gör. M. Mustafa ÖRÜCÜ

Course Category
Course Objective

Mitoloji ve edebiyat arasındaki ilişkiyi örnek metinler üzerinden tanıtmak.

Course Content

Mit ve mitoloji nedir; mitolojinin inanç düşüncesi üzerindeki etkisi ve arketiplerin sanattaki rolü; romantizmin ulus-inşasına yönelişinde mitlerin oynadığı kurucu rol ve bunların Türk edebiyatındaki örnekleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mit ve mitoloji nedir tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Ulus inşası sürecinde yeni kutsal ihtiyacı olarak mitolojiyi tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Türk mitolojisini ve halka yönelmeyi edebiyat üzerinden tanımlayıp tasnif edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türk edebiyatında yeni bir hayal kaynağı olarak Yunan mitolojisinin etkilerini kavrar ve tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Arketip nedir, sanat eserindeki rolü nedir tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Mitolojinin modern edebiyatta kaynak olarak kullanılmasının nedenlerini bilir, gruplandırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mit, mitoloji nedir? Mitoloji ve mitin tanımını yapabilecek genel bilgi sahibi olmak.
2 Arketip kavramı ve kolektif bilinçaltının sanat eserine yansıması Derse kaynaklık eden yazılı eserler ve internet vasıtasıyla arketip kavramına ilişkin genel bilgi sahibi olmak.
3 Klasik Türk edebiyatında hayal etme biçimlerini belirlemede İran mitolojisinin yeri İran mitolojisi ve edebiyatımıza etkisine dair genel bilgi sahibi olmak.
4 Yenileşme döneminde hayal etme biçimlerinin değişmesi ve yeni mit ihtiyacı Tanzimat ile birlikte ortaya çıkan edebi yenilikler içerisinde düşünsel alanda meydana gelen değişimlerin belirlenmesi. Yeni mit ihtiyacına ilişkin genel bir fikre sahip olması.
5 Ziya Gökalp ve ulus kurucu etkisiyle edebiyatta mitoloji; Türk mitolojisine yönelme Ziya Gökalp ve edebiyatımızdaki etkisi üzerine genel bilgiye sahip olmak.
6 Yunan mitolojisinin Türk edebiyatçıları açısından kaynak olarak görülmesi: Nev-Yunanîlik akımı ve tartışmalar Yunan edebiyatının edebiyatımıza etkisi üzerine genel bilgi sahibi olmak. Nev-Yunanîlik ve edebiyatımıza etkisi üzerine araştırma yapmış olmak.
7 Hümanizm akımı ve Yunan mitolojisinin evrensel bir kaynak olarak Türk edebiyatına etkisi Yunan mitolojisi ve dünya edebiyatına etkileri üzerine genel bilgi sahibi olmak.
8 Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde Yunan mitolojisinden alınan motifler Yunan mitolojisinin Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatıa etkisine dair genel kanaat oluşturabilecek bilgiye sahip olmak.
9 ARA SINAV
10 Salih Zeki, Mustafa Seyit Sütüven´in şiirlerinde mitoloji Salih Zeki ve Mustafa Seyit Sutüven´in şiirlerine yazılı kaynaklar ve internet aracılığıyla hazırlanmış olmak.
11 Melih Cevdet Anday: Kolları Bağlı Odesseus Kolları Bağlı Odessus metnini okumuş olmak.
12 Halikarnas Balıkçısı´nın eserlerinde İyonya medeniyeti Halikarnas Balıkçısı´nın eserlerini okumuş olmak.
13 Mavi Anadolucular: Eyüboğlu Kardeşler, Vedat Günyol, Azra Erhat. Eyüboğlu Kardeşler, Vedat Günyol, Azra Erhat ve Mavi Anadolu üzerine genel bilgi sahibi olmak.
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Doğu Mitolojisinin Edebiyata Etkisi, Prof Dr. Hellmut Ritter, Ayrıntı Yay.
2. Şiir ve Mitologya, Aydın Afacan
3. Mitoloji Üzerine Araştırmalar, Bilge Seyidoğlu
4. Edith Hamilton, Mitologya
5. Yaratıcı Mitoloji, Joseph Campbell, İmge Kitabevi
6. Batı Mitolojisi, Joseph Campbell, İmge Kitabevi
7. İlkel Mitoloji, Joseph Campbell, İmge Kitabevi
8. Mitoloji ve İkonografi, Bedrettin Cömert, De Ki Basım Yay.
9. Mitoloji, Azra Erhat
10. Yüz Soruda Mitoloji, Behcet Necatigil

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 20
Total 20
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5