Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Şehir Folklorü TDE 274 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Kentlere özgü halkbilim olay ve ürünleriyle ilgili araştırma ve incelemeler yapmak

Course Content

Şehir folkloru kavramı, kapsamı, şehirlerdeki kültürel yapı, şehirlerin ön plana çıkan kültürel değerleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şehir folklorunu tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Şehir ve beden folkloru ilişkisini kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Şehirlerin ön plana çıkan kültürel değerlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Şehirlerin kültürel yapısını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Şehir folkloru Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Şehir folklorunun kapsamı Kaynak kitaplardan konu takibi
3 Şehirlerin oluşum sürecinde folklor Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Şehirlerin gelişim sürecinde folklor Kaynak kitaplardan konu takibi
5 Folklor-poplor Kaynak kitaplardan konu takibi
6 Çağdaş kentte hayat Kaynak kitaplardan konu takibi
7 Çağdaş kentte hayat Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Çağdaş kentte beden folkloru Kaynak kitaplardan konu takibi
9 Medya ve folklor Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Çağdaş kentte sözel anlatılar ve parodi Kaynak kitaplardan konu takibi
11 Şehirlerin kültürel değerleri Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Şehirlerin kültürel değerleri Kaynak kitaplardan konu takibi
13 Şehir efsaneleri Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Şehir efsaneleri Kaynak kitaplardan konu takibi
Resources
Course Notes
Course Resources

OĞUZ M. Öcal; Kentlerin Oluşumu ve Gelişimi Süreçlerinde Türk Halkbilimi,http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/43.php
GÜRÇAYIR,Selcan; Kent Efsaneleri, Milli Folklor Dergisi,67. sayı, s.33

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
1. Proje / Tasarım 10
2. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Proje / Tasarım 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5