Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kelime Gruplari ve Söz Dizimi Uygulamalari TDE 268 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ENGİN YILMAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BAHRİ KUŞ,
Course Assistants Arş. Gör. Esra Kirik, Arş. Gör. Bahri Kuş
Course Category
Course Objective Kelime grupları ve söz dizimi uygulamaları yapmak. Kelime ve kelime grubunun ne olduğunu ve aralarındaki farkı kavratmak.
Course Content Kelime grupları, isim ve fiil tamlamaları ve cümle bilgisinin ayrıntılı olarak verilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kelime ve kelime grubu arasındaki farkı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Kelime grubundaki asıl ve yardımcı unsurları anlar, ayırt eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Cümle içerisinde kelime gruplarını bulup türlerini belirler.
4 Kelimelerin ve kelime gruplarının tasnifinin nasıl olduğunu tanımlar, ayırt eder. Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kelime ve kelime grubu farkı. Kelime hakkında ön bilgi toplamak.
2 Niçin kelime grubu vardır? Kelime grupları hakkında yapılmış çalışmalardan birini özetlemek.
3 Kelime gruplarının oluşumu. Kelime gruplarının nasıl oluştuğuna dair fikir üretmek.
4 Kelime grubunda asıl ve yardımcı unsur. Asıl ve yardımcı unsur kavramı üzerine yapılmış makaleleri incelemek.
5 İsim ve sıfat tamlamalarının çok kullanılma sebebi. İsim ve sıfat tamlaması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek.
6 Kelime gruplarının mantığı. Kelime gruplarının mantığı hakkında ön bilgi toplamak.
7 Tamlamalarda kelime sayısı. Tamlamalar hakkında fikir yürütmek.
8 Fiilimsi gruplarının mantığı. Fiilimsiler ile ilgili yazılan makaleleri incelemek.
9 Ara sınav uygulamaları. Genel konu tekrarı yapmak.
10 Kısaltma gruplarının oluşumu. Bir şiiri kelime grupları ile birlikte incelemek.
11 Diğer gruplar ve kalıplar. Bir hikaye kitabındaki kısaltma gruplarını incelemek.
12 Cümle unsurları ve gruplar. En az on kelimelik on cümleyi kelime grupları bakımından incelemek.
13 Uygulama çalışmaları. Uygulama çalışmaları yaparak gelmek.
14 Kısa sınav ve ödev incelemeleri, akabinde final sınavı. Genel ders tekrarı yapmak.
Resources
Course Notes EREN, H. (1949). İkiz Kelimelerin Tarihi Hakkında. DTCF Dergisi. c. 7, s. 2. Ankara. s. 283- 286. <br>HATİBOĞLU, V. (1981). Türk Dilinde İkileme. Ankara Üniversitesi Basımevi: Ankara.<br>TUNA, O. N. (1949a). Türkçede Tekrarlar. TDED III. İstanbul, s. 429&#8211;447. <br>TUNA, O. N. (1950b). Türkçede Tekrarlar. 2. TDED IV. İstanbul, s. 35&#8211;82.<br>TUNA, O. N. (1986c). Türkçenin Sayıca Eş Heceli İkilemelerinde Sıralama Kuralları ve Tabiî Bir Ünsüz Dizisi. TDAY-Belleten 1982-1983, TDK Yayınları: Ankara, s. 163-228.<br>ÜSTÜNOVA, K. (2002a). Dede Korkut Destanlarında Aralıklı İkilemeler Dil Yazıları. Akçağ Yayınları: Ankara, s. 21-27.<br>ÜSTÜNOVA, K. (2002b). Dede Korkut Destanlarında Üçlemeler, Dörtlemeler, Beşlemeler Dil Yazıları. Akçağ Yayınları: Ankara, s. 28-38. <br>ÜSTÜNOVA, K. (2002c). Türkiye Türkçesinde Üçlemeler Dil Yazıları. Akçağ Yayınları: Ankara s. 226-235.<br>VURAL, H. (2004). Dede Korkut Anlatılarında Söz Tekrarları. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı. Ankara.<br>YASTI, M. (2007). Türkçe Deyimlerde Geçen İkilemelerin Ses ve Sekil Özellikleri. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya s. 51-87. <br>YAVUZ, S. - Telli B. (2013). İç Anadolu Bölgesi Ağızlarında Geçen İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: Uşak.<br>ZÜLFİKAR, H. (1995). Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler. TDK Yayınları: Ankara.<br>KARAHAN, L. (2004) Türkçede Söz Dizimi. Akçay Yayınları: Ankara. <br>AĞAKAY, M. A. (1953). İkizlemeler Üzerine. Türk Dili: C. 2. S. 7. Ankara. <br>AĞAKAY, M. A. (1954). Türkçede Kelime Koşmaları. TDAY-Belleten: Ankara.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Final 1 6 6
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5