Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Eleştiri Tarihi TDE 281 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU,
Course Assistants

Arş. Gör. E. Neşe DEMİRDELER, Arş. Gör. Elmas KARAKAŞ, Arş. Gör. Samet ÇAKMAKER, Arş. Gör. M. Mustafa ÖRÜCÜ, Arş. Gör. Büşra Ay, Arş. Gör. Elif Esra Önen

Course Category
Course Objective

Tenkidin mahiyetini ve önemini kavratma

Course Content

Divan edebiyatından günümüze kadar tenkidin tarihi seyri ile Batıdaki tenkidin içeriğinden ibarettir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tanzimat dönemindeki edebi eleştirileri; Namık Kemal-Ziya Paşa; Beşir Fuat ve diğerleri arasındaki tartışmaları öğrenir; eleştiri nedenleri ve sonuçları hakkında değerlendirmede bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Tenkit, kritik, eleştiri kavramlarını ve edebiyatta bu kavrama dayanan türü analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Servet-i Fünûn ve II. Meşrutiyet dönemindeki eleştiri türünün temsilcilerini ve tartışmaları edebiyat okumalarında kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Klasikler ve tercüme, gerçekçilik ve romantizm tartışmalarını ve bu tartışmaların Türk edebiyatına katkılarını karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Cumhuriyet dönemindeki eleştiri akımlarını ve temsilcilerini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Akademik eleştiri (İstanbul Türkoloji çığırı), İzlenimci eleştiri (Ataç vd.), Marksist eleştiri (Asım Bezirci, M. Fuat, M. Belge), yapısalcı eleştiri (T. Yücel) ve diğer eleştiri akımlarını örnekleriyle öğrenir, inceler ve çalışmalarında kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tenkit nedir? Türün dünyadaki gelişimi Tenkid hakkında genel bilgi sahibi olmak.
2 Divan edebiyatında tenkit, tezkireler ve nitelikleri. Bağdatlı Ruhi ve Şeyh Galip´te tenkit Divan edebiyatında tenkit konusunda genel bilgi sahibi olma. Bağdatlı Ruhi ve Şeyh Galip´te tenkit konusunda internet ve yazılı kaynaklar vasıtasıyla araştırma yapmış olmak.
3 Tanzimat edebiyatında tenkit: Namık Kemal´in eski edebiyatı ve Harabat´ı tenkidi Namık Kemal´in klasik edebiyatımız karşısındaki genel tavrı ve "Harabat"ı tenkidi konusunda internet ve yazılı kaynaklar vasıtasıyla bilgi sahibi olmak.
4 Beşir Fuad´ın edebiyata dair tenkitleri Beşir Fuat´ın edebiyata dair tenkitleri hakkında araştırma yapmış olmak.
5 Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım hayatı ve sanat anlayışına dair genel bilgi sahibi olmak.
6 Mizancı Murad´ın görüşleri Mizancı Murad´ın hayatı ve sanat anlayışına dair genel bilgi sahibi olmak.
7 Recaizade Mahmut Ekrem´in ve Muallim Naci´nin tenkitleri Recaizade´nin tenkitleri ve Muallim Naci´nin tenkitleri hakkında genel bilgi sahibi olmak.
8 Servet-i Fünûn´da Tenkit; Ahmed Şuayb, Cenab Şahabeddin, Hüseyin Cahid´in tenkitleri Servet-i Fünûn döneminde tenkit konusunda edebiyat tarihleri ve internet vasıtasıyla araştırma yapmış olmak.
9 ARASINAV
10 Servet-i Fünûncuların Türk tenkidine katkıları ve eksiklikleri Servet-i Fünûn döneminde tenkit konusunda edebiyat tarihleri ve internet vasıtasıyla araştırma yapmış olmak.
11 Meşrutiyet Devrinde Tenkit: Türkçü eleştiri Türkçü eleştiriye dair genel bilgi sahibi olmak.
12 Cumhuriyet Döneminde eleştiri: akademik eleştiri/İstanbul Türkoloji çizgisi; tarihçi eleştiri Cumhuriyet Döneminde eleştiri hakkında genel bilgi sahibi olmak.
13 İzlenimci eleştiri, Marksist eleştiri, felsefi eleştiri, yapısalcı/göstergebilimsel eleştiri Edebiyat kuramı ve eleştiri konulu kaynaklar vasıtasıyla bahsi geçen eleştiri yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
14 Genel değerlendirme.
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Harabat Karşısında N. Kemal, Prof. Dr. Kaya BİLGEGİL
2. Edebiyatımızda Eleştiri, Doç.Dr. Olcay Önertoy
3. Servet-i Fünûn´da Tenkit, Prof.Dr. Bilge Ercilasun

Week Documents Description size
0 TÜRK ELEŞTİRİ TARİHİ Sevgili öğrenciler sunum konularınız ve tarihleriniz dosyadaki gibidir. 0.02 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 1 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5