Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Şiir Estetiği TDE 279 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ERCAN YILMAZ
Course Lecturers ERCAN YILMAZ,
Course Assistants

Arş. Gör. Büşra AY, Arş. Gör. Melike ÇELİK, Arş. Gör. Elmas KARAKAŞ, Arş. Gör. Samet ÇAKMAKER, 

Course Category
Course Objective

Şiir türünü, diğer yazı ve sanat türlerinden ayırma; farklı şiirler arasında karşılaştırma yaparak yargı üretme becerisi kazandırma

Course Content

Şiirin tanımı yapılır, şiiri diğer sanat ve yazı türlerinden farklı kılan özellikler; metafor, metonim, imge, ses değeri, şiir türleri örnekler üzerinden gösterilir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İmge, metafor, metonim kavramlarını tanımlayıp sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Dilin ses öğesinden yararlanarak oluşturulan ritim ve âhengi tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Dilin yaratıcı yönünü örnekler üzerinden tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türk ve dünya şiirinden türlü örnekler üzerinde estetik yargı üretir; karşılaştırma yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Şiirsel anlam nedir tanımlar, örneklendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Şiir ile diğer yazı ve sanat türleri arasındaki farkları belirleyip sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Şiir nedir? Şiiri diğer yazı ve sanat türlerinden ayıran özellikler nelerdir. OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
2 Konuşma ve standart iletişim dilinden şiir diline: dilin nesneleşmesi OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
3 Şiir niçin yazılır? OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
4 Şiiri kuran üç temel öğe: Dilin imge, ritim ve anlam üreten özellikleri OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
5 Şiirde resim: İmge İmge kavramı üzerinde araştırma yapılacak; OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
6 Şiirde müzik: ses Ses, ritim, âhenk kavramları üzerinde araştırma yapılacak; OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
7 Şiirsel anlam; metafor ve metonim Metafor ve metonim kavramları üzerinde araştırma yapılacak; OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
8 İnsanın dil, doğa ve toplum karşısındaki duygusal konumu: Duygu ve şiir ilişkisi OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
9 ARA SINAV
10 Düşünce ve şiir ilişkisi OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
11 Şiirde biçim ve içerik ilişkisi OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
12 Şiirde etkileşim OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
13 Güzel nedir, şiirde güzelliği sağlayan öğeler nelerdir? OBİS üzerinden verilen örnek parçalar okunacak; benzer örnekler bulunacak.
14 Genel tekrar ve değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1. M. Orhan Okay, Poetika Dersleri
2. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I-II
3. Aristo, Poetika
4. İsmail Tunalı, Estetik
5. Yılmaz Taşcığlu, Dar Vakitlerde Geniş Zamanlar, Behçet Necatigil´in Şiiri
6. Yılmaz Taşcıoğlu, Kader Hep Erken Zaman Hep Geç, Cahit Zarifoğlu´nun Şiiri
7. Hasan Akay, Şiiri Yeniden Okumak
8. Hasan Akay, Şiir Alâmetleri
9. Hasan Akay, Servet-i Fünûn Şiir Estetiği
10. Yahya Kemal BEYATLI, Edebiyata Dair
11. Hakan SAZYEK, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi
12. Cem DİLÇİN, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Sözlü Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5