Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebiyat Kuramlari ve Eleştiri Yöntemleri TDE 277 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Mustafa ÖRÜCÜ, Arş. Gör. Elif Esra ÖNEN DEDE, Arş. Gör. Büşra AY, Arş. Gör. Melike KILIÇ

Course Category
Course Objective

Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Yöntemleri dersi, edebi metinlere eleştirel bir gözle bakmayı, metinleri kuramsal yaklaşımlar ve eleştirel yöntemlerle çözmeyi amaçlamaktadır.

Course Content

Edebî metinlerin incelenmesi konusunda yeni bakış açılarının geliştirilmesi amacıyla kuram ve yöntemleri tanıtmak ve metinlerin çağdaş edebiyat kuramları ve eleştiri metotlarıyla okunup değerlendirilmesini sağlamak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Edebiyat kuramlarını ve eleştiri yöntemlerini tarihi gelişim içerisinde ele alır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Edebiyatın diğer disiplinlerle ilişkisini fark eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Edebî eseri kuramsal yaklaşımlarla okuma ve çözümleme becerisine sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Edebiyat kuramı ve eleştirisi yöntemlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemlerini sistemli şekilde inceler ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Edebiyat kuramı ve eleştirisine giriş Berna Moran´ın Edebiyat Kuramları ve Eleştiri kitabı başta olmak üzere, kuram üzerine yazılmış eserlerden hareketle edebiyat kuramlarına dair genel bilgi sahibi olmak.
2 Yansıtma kuramı ve eleştiri Yansıtma kuramı ve uygulama metodu üzerine genel bilgiler edinilecek.
3 Topluma dönük eleştiri: Tarihsel, Sosyolojik, Marksist eleştiriler Topluma dönük eleştiri kuramları ve edebiyata uygulanışı hakkında genel bilgilerin okunması ve OBİS´e yüklenen örnek çözümleme çalışmalarının okunup değerlendirilmesi.
4 Anlatımcılık Anlatımcılık kuramı ve edebiyata uygulanışına dair genel bilgi sahibi olmak.
5 Yazara Dönük Eleştiri Yazara dönük eleştiri yöntemlerine dair genel bilgilerin okunması ve OBİS´e yüklenen örnek çözümleme çalışmalarının okunup değerlendirilmesi.
6 Yeni Eleştiri, Biçimcilik Yeni eleştiri ve biçimcilik kuramları ve edebiyata uygulanışına dair genel bilgi sahibi olmak.
7 Yapısalcılık- Yapısökümcülük Yapısalcılık ve Yapısöküm metodlarının ayrılan yönleri ve edebiyata uygulanışları hakkında genel bilgi sahibi olunması ve OBİS´e yüklenen örnek çözümleme çalışmalarının okunup değerlendirilmesi
8 Esere Dönük Eleştiri Eser merkezli kuramlar üzerine genel bilgi sahibi olmak.
9 ARA SINAV
10 Okur merkezli kuramlar; Duygusal Etki Kuramı Okur merkezli kuramlar üzerine genel kanaat oluşturabilecek bilgiye sahip olmak.
11 Okur merkezli kuramlar; Alımlama Estetiği Okur merkezli kuramlar üzerine genel kanaat oluşturabilecek bilgiye sahip olmak.
12 Okura dönük eleştiri: İzlenimci Eleştiri, Okur Merkezli Eleştiri Okur merkezli kuramlar üzerine genel kanaat oluşturabilecek çalışmaların okunması ve OBİS´e yüklenen örnek çözümleme çalışmalarının okunup değerlendirilmesi.
13 Feminist Eleştiri Feminist eleştiri kuramı ve edebiyatımıza uygulanışına dair genel bilgi sahibi olmak. OBİS´e yüklenen örnek çözümleme çalışmalarını okuyup değerlendirmek.
14 Metinlerarası yaklaşımlar, estetik yargılar Görülen kuramlar ışığında genel değerlendirme yapmak. OBİS´e yüklenen örnek çözümleme çalışmalarını okuyup değerlendirmek.
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri,
2.René Wellek, Edebiyat Teorisi,
3.Tahsin Yücel, Yapısalcılık
4.Georg Lukacs, Estetik, I,II, III
5.Hilmi Yavuz, Deconstruction ve Derrida Üzerine Notlar, Felsefe Üzerine
6.Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı,
7.Roland Barthes, Yazının Sıfır Derecesi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 7 7
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5