Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkoloji Bibliyografyasi TDE 269 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ENGİN YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Esra Kirik, Arş. Gör. Bahri KUŞ
Course Category
Course Objective Türkoloji sahasında yapılan çalışmaları öğrencilere tanıtmak; araştırma yaparken kullanacakları kaynak bilgilere daha sistematik ulaşmalarını sağlamak.
Course Content Türkoloji sahasında yapılmış bütün akademik çalışmaların tanıtımı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eski Türkçe üzerine yapılmış çalışmaları sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi,
2 Bibliyografyanın ne anlama geldiğini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Bibliyografyanın ne işe yaradığını anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Orta Türkçe dönemi üzerine yazılmış çalışmaları ve araştırmacıları öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Çağdaş Türk şiveleri üzerine yapılmış çalışmaları bilir.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bibliyografyanın ne olduğunun, nasıl oluşturulduğunun kavratılması. Bibliyografyanın ne olduğunu araştırmak.
2 Türk dilinin bibliyografyasının tespiti yolunda Türk dilinin tarihi dönemlerinin belirlenmesi. Türk dilinin tarihi dönemlerini araştırmak.
3 Köktürk Türkçesi dönemi Türklük bilimi üzerine yapılan çalışmaların (Radloff, Thomsen...) tespiti. Köktürkçe üzerine yapılan çalışmaların listesini çıkarmak.
4 Uygur Türkçesi dönemi Türklük bilimi üzerine yapılan çalışmaların tespiti. Uygur Türkçesi üzerine yapılan çalışmaların listesini çıkarmak.
5 Karahanlı Türkçesi dönemi Türklük bilimi üzerine yapılan çalışmaların tespiti. Karahanlı Türkçesi üzerine yapılan çalışmaların listesini çıkarmak.
6 Harezm-Kıpçak Türkçesi dönemi Türklük bilimi üzerine yapılan çalışmaların tespiti. Harezm-Kıpçak Türkçesi üzerine yapılan çalışmaların listesini çıkarmak.
7 Çağatay Türkçesi dönemi Türklük bilimi üzerine yapılan çalışmaların tespiti. Çağatay Türkçesi üzerine yapılan çalışmaların listesini çıkarmak.
8 Eski Anadolu Türkçesi dönemi Türklük bilimi üzerine yapılan çalışmaların tespiti. Eski Anadolu Türkçesi üzerine yapılan çalışmaların listesini çıkarmak.
9 ARA SINAV Şimdiye dek yapılan çalışmaların genel tekrarını yapmak.
10 Osmanlı Türkçesi dönemi Türklük bilimi üzerine yapılan çalışmaların tespiti. Osmanlı Türkçesi üzerine yapılan çalışmaların listesini çıkarmak.
11 Günümüz Türkçesi dönemi Türklük bilimi üzerine yapılan çalışmaların tespiti. GünümüzTürkçesi üzerine yapılan çalışmaların listesini çıkarmak.
12 Türk dilinin tarihi dönemlerinde tespit edilmiş Türkoloji çalışmalarının bir araya getirilip küçük bir Türklük bilimi bibliyografyasının oluşturulması. Alan içinde yapılmış bibliyografik çalışma örnekleri edinmek.
13 Oluşturulan bibliyografyanın mevcut bibliyografya çalışmalarıyla karşılaştırılması. Bir bibliyografik ödev hazırlanması.
14 Oluşturulan bibliyografyanın mevcut bibliyografya çalışmalarıyla karşılaştırılması. Dönem tekrarını yapmak.
Resources
Course Notes A. Bican Ercilasun- Türk Dili Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.
Course Resources A. Caferoğlu- Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul 2013.
T. Gülensoy- Türkiye Türkologları ve Türk Diline Hizmet Verenler, (1800 - 1950: Türkolojinin 150 yılı), Akçağ Yayınları, Ankara.
S. Kırbaç - Türkoloji Tarihi, Türkologlar ve Eserleri, İstanbul, 2012.
V. Türk- Türklük Bilimi Tarihi, Kesit Yayınevi, 2010.
Yazılmış Bibliyografya Kitapları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Final 1 8 8
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5