Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bati Edebiyati Örnekleri TDE 384 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. E. Neşe DEMİRDELER, Arş. Gör. M. Mustafa ÖRÜCÜ

Course Category
Course Objective

Örnek metinlerden yola çıkarak Batı Edebiyatını tanıtmak, Türk edebiyatına etkisini tespit etmek, edebiyat yoluyla farklı kültürleri tanımak

Course Content

Batı Edebiyatını tarihî gelişimi içinde inceleyerek, kültür-edebiyat etkileşiminin belirtilmesi; Türk Edebiyatının Batı Edebiyatı karşısındaki durumunun öğretilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Batı Edebiyatının kaynaklarını tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Edebiyatın kültürlerarası etkileşimde rolünü belirtir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Kültürlerarası etkileşimi analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Batı Edebiyatının (Yunan, Lâtin, İtalyan, İspanyol, Fransız, İngiliz, Alman, İskandinav ve Rus) tarihî gelişimi konusunda bilgi edinir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Edebiyat eserleri kanalıyla Batı kültürünü tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Aldığı teorik bilgilerle farklı kültürlerin edebî eserlerini karşılaştırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mitoloji;Dünya mitolojileri; Mitolojinin edebiyattaki yeri ve önemi; Yunan Edebiyatı ve belli başlı temsilcilerinin tanıtılması: Sophokles Kral Oidipus; Lâtin Edebiyatı ve temsilcilerinin tanıtılması: Vergilius. Dünya mitolojileri hakkında araştırmayapılacak Sophokles’in Kral Oidipus adlı eseri, Vergilius’un şiirleri okunacak
2 İtalyan edebiyatı ve temsilcilerinin tanıtılması: Dante İlâhî Komedya, Boccacio Decamerone. İlahi Komedya ve Decamerone hakkında bilgi edinilecek
3 İspanyol edebiyatı ve temsilcilerinin tanıtılması. Cervantes -Don Quijote’ un değeri. Don Qouijote okunacak
4 Fransız edebiyatı ve temsilcilerinin tanıtılması: Ronsard, Montaigne-Denemeler, Corneille, Moliére, La Fontaine, Rousseau. Fransız edebiyat tarihiyle ilgili araştırma yapılacak. denemeler okunacak.
5 Lamartine’in Greziella romanı ve “Göl” şiirinin incelenmesi; Lamartine’in Türk Edebiyatında tanınması ve etkisi Victor Hugo’nun Sefiller romanının değerlendirilmesi. Greziella ve Sefiller okunacak
6 Baudelaire, Verlaine, Rimbaud ve Valery’nin şiir anlayışları ve etkileri Şairlerin sanat anlayışları hakkında araştırma yapılacak
7 Balzac’ın Goriot Baba romanı ile Stendhal’ın Kırmızı ve Siyah romanının değerlendirilmesi. Goriot Baba romanı okunacak
8 Flaubert Madam Bovary, Maupassantın hikâyeciliği. Madam Bovary romanı okunacak Maupassant´ın hikâyeleri hakkında bilgi edinilecek.
9 ARASINAV
10 Rus edebiyatının tanıtılması, Tolstoy’un Harp ve Sulh romanı ile Dostoyevski’nin Suç ve Ceza adlı romanının değerlendirilmesi. Puşkin’in şiirlerinden örnekler. . Harp ve Sulh romanı ile Suç ve Ceza romanları okunup bu eserler üzerine yazılmış yazılar hakkında bilgi sahibi olunacak
11 İngiliz Edebiyatının tanıtılması: Shakespeare Hamlet, Daniel Defoe’nun Robenson Crouse adlı eseri ve dünya edebiyatına etkisi, Charles Dickens İki Şehrin Hikâyesi. James Joyce, Ulysses Robenson Crouse ,İki Şehrin Hikâyesi, Hamlet adlı eserler okunacak
12 İngiliz Romantikleri: Byron, Yeats, Eliot
13 Alman Edebiyatı ve temsilcilerinin tanıtılması: Goethe Faust; Rilke Goethe, Rilke hakkında bilgi edinilecek. Rilke’nin şiirleri okunacak.
14 Amerikan Edebiyatı ve temsilcilerinin tanıtılması: O. Henry’nin hikâyelerinin değerlendirilmesi, Steinback’in Fareler ve İnsanlar adlı eserinin tanıtılması. O´Henry´den hikâyeler ve Fareler ve İnsanlar okunacak
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Batı Edebiyatından Seçme Parçalar, Cevdet Kudret, İnkılâp ve Aka, İstanbul, 1980.
2.Mevlâna’nın Dayanılmaz Davetine Katılmak-Hammer, Rückert, Schimmel Alımlamasıyla Mevlâna, Hasan Akay-İlyas Öztürk, 2007.
3.Alphonse de Lamartine Tercümeleri ve Tesiri, Ali İhsan Kolcu, Gündoğan, Ankara,
4.1999.
5.Alfred de Musset Tercümeleri ve Tesiri, Ali İhsan Kolcu, Gündoğan, Ankara, 1999.
6.Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Emel KEFELİ, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000, 224 s.
7.Karşılaştırmalı Edebiyat Günümüz Postmodern Bağlamında Algılanışı, Kâmil AYDIN, Birey Yayıncılık, (2. baskı), İstanbul, 2008, 192 s.
8.Edebiyat ve Kültür, Gürsel AYTAÇ, Hece Yayınları, Ankara, Mayıs 2005, 160 s.
Kuramsal ve Uygulamalı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim, Binnaz BAYTEKİN, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 2006, 305 s.
9.Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Zeynep KERMAN, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998, 522 s.
10.Rus Edebiyatının Öğrettiği Ataol BEHRAMOĞLU, Evrensel Yay. (inceleme), Mart 2008, 208 s.
11. Doğulu Konuların Rus Edebiyatında İşlenmesi Meselesi , Fikret TÜRKMEN,
Türkoloji Araştırmaları, 2(Bahar 2007), s. 680-689.
12. “Masalla Ölüme Meydan Okuyan İnsan: Alkestis, Dumrul, İnana ve Savitri
Anlatılarının Karşılaştırılmalı İncelemesi”, Günil Özlem AYAYDIN,
http://turkoloji.cu.edu.tr
13. Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları, Emel Kefeli
14.Batı Edebiyatında Oryantalizm I, II, Onur Bilge Kula, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2011.
15. “Bir Karşılaştırma Denemesi: Genç Werther’in Acıları ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”, Fatih TEPEBAŞLI, Türk Dili, 546(Aralık 1998), s. 533-544.
16. Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, Hilmi Ziya ÜLKEN, Ülken Yayınları, İstanbul, 1997, 378 s.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 3 3
Final 1 5 5
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5