Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Azerbaycan-Türkmen Türkçesi TDE 359 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BAHRİ KUŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BAHRİ KUŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencileri Azerbaycan ve Türkmen Türk şivelerinin edebî metinlerini okuyup anlayacak ve gerektiğinde dil bakımından inceleyecek yeterliliğe ulaştırmak.

Course Content

Azerbaycan ve Türkmen Türkleri hakkında bilgi, bu şivelerin Türk dili içindeki yeri, şivelerin dil özellilerinin örnek edebî metinlerde gösterilmesi, metinlerin Türkiye Türkçesine aktarılması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Azerbaycan-Türkmen Türkçesinin dayandığı tarihî şiveleri kronolojik olarak sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Azerbaycan-Türkmen Türkçesinin ses ve şekil özelliklerini kendi cümleleriyle ifade eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Azerbaycan-Türkmen Türkçesinin çağdaş Türk şiveleri içindeki konumunu anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türkiye Türkçesine ait bir metindeki ifadelerin Azerbaycan-Türkmen Türkçesiyle nasıl anlatılabileceğini tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Kiril harfli bir Azerbaycan-Türkmen Türkçesi metninin çevriyazı harfli karşılığını gösterir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Azerbaycan-Türkmen Türkçesine ait bir edebî metnin Türkiye Türkçesi karşılığını gösteren taslak metin hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Azerbaycan-Türkmen Türkçesini diğer çağdaş Türk şiveleriyle karşılaştırırarak onlardan ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Ses ve şekil bilgisi birikiminden yararlanarak Azerbaycan-Türkmen Türkçesindeki ses ve şekil özelliklerinin ileride hangi biçimleri alacağı konusunda tahminde bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Elindeki bir Azerbaycan-Türkmen Türkçesi metninde gördüğü özellikleri bu şivenin genel özelliklerine göre derleyip düzenler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Elindeki bir metnin tarihî mi çağdaş mı olduğu konusunda hüküm verir ve edebîlik bakımından değer biçer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Ses ve şekil bilgisi birikiminden şivenin özellikleriyle ilgili bilgilerinden yararlanarak Azerbaycan-Türkmen Türkçesine ait cümle ve kelimeleri çözümler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Okuduğu bir metnin Azerbaycan-Türkmen Türkçesine ait olup olmadığını belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Azerbaycan Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yeri, Azerbaycan Kiril ve Lâtin alfabelerinin öğretilmesi Azerbaycan Türkçesinin Türk dili tarihi içersindeki yeri ile Kiril ve Latin alfabeleri konusunda ön bilgi sahibi olmak
2 Azerbaycan Türkçesinin ses ve şekil özellikleri Azerbaycan Türkçesinin fonetik ve morfolojik özellikleri hakkında ön bilgi sahibi olmak
3 Azerbaycan Türkçesinin özelliklerinin seçilmiş roman, hikâye masal, fıkra vb. düz yazı metinleri üzerinde gösterilmesi Azerbaycan Türkçesinin dil özelliklerini edebi metinlerden hareketle öğrenmek
4 Azerbaycan Türkçesinin özelliklerinin seçilmiş roman, hikâye, masal, fıkra vb. düz yazı metinleri üzerinde gösterilmesi Azerbaycan Türkçesinin dil özelliklerini edebi metinlerden hareketle öğrenmek
5 Azerbaycan Türkçesinin özelliklerinin seçilmiş roman, hikâye masal, fıkra vb. düz yazı metinleri üzerinde gösterilmesi Azerbaycan Türkçesinin dil özelliklerini edebi metinlerden hareketle öğrenmek
6 Azerbaycan Türkçesinin özelliklerinin seçilmiş şiir, destan vb. manzum metinler üzerinde gösterilmesi Azerbaycan Türkçesinin dil özelliklerini edebi metinlerden hareketle öğrenmek
7 Azerbaycan Türkçesinin özelliklerinin seçilmiş şiir, destan vb. manzum metinler üzerinde gösterilmesi Azerbaycan Türkçesinin dil özelliklerini edebi metinlerden hareketle öğrenmek
8 Türkmen Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yeri, Türkmen Kiril ve Lâtin alfabelerinin öğretilmesi Türkmen Türkçesinin Türk dili tarihi içerindeki yeri ile Kiril ve Latin alfabeleri konusundaön bilgi sahibi olmak
9 ARASINAV Genel konu tekrarı yapmak.
10 Türkmen Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yeri, ses ve şekil özellikleri Türkmen Türkçesinin dil özelliklerini edebi metinlerden hareketle öğrenmek
11 Türkmen Türkçesinin özelliklerinin seçilmiş roman, hikâye masal, fıkra vb. düz yazı metinler üzerinde gösterilmesi Türkmen Türkçesinin dil özelliklerini edebi metinlerden hareketle öğrenmek
12 Türkmen Türkçesinin özelliklerinin seçilmiş roman, hikâye masal, fıkra vb. düz yazı metinler üzerinde gösterilmesi Türkmen Türkçesinin dil özelliklerini edebi metinlerden hareketle öğrenmek
13 Türkmen Türkçesinin özelliklerinin seçilmiş şiir, destan vb. manzum metinler üzerinde gösterilmesi Türkmen Türkçesinin dil özelliklerini edebi metinlerden hareketle öğrenmek
14 Türkmen Türkçesinin özelliklerinin seçilmiş şiir, destan vb. manzum metinler üzerinde gösterilmesi Türkmen Türkçesinin dil özelliklerini edebi metinlerden hareketle öğrenmek
Resources
Course Notes <p>Belirli bir kitap takip edilmeyecek, &ouml;ğrencilere i&ccedil;erikle ilgili her t&uuml;rl&uuml; materyal &ouml;ğretim &uuml;yeleri tarafından verilecektir.</p>
Course Resources

Ahmet B. ERCİLASUN; Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri, Kültür Bak.Yay., Ank. 1989
Ahmet B. ERCİLASUN(Editör); Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Yay. , Ank. 2007
Ahmet B. ERCİLASUN(başk. komisyon); Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I,II, Kültür Bak. Yay. Ank. 1991
Prof. Dr. Ahmet BURAN-Ercan ALKAYA; Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yay., Ank.2001
Mehmet KARA; Türkmence (Giriş,Gramer,Metinler,Sözlük), Kültür Bak. Yay. Ank.2000

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler. X
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5