Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Arapça I TDE 363 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. OZAN YILMAZ
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. BEDRİYE GÜLAY AÇAR,
Course Assistants Arş. Gör. Arzu Yıldırım, Arş.Gör. B.Gülay Açar
Course Category
Course Objective Klasik Türk edebiyatında geçen Arapça kelimelerin yapısını anlamak; Arapça kelime türetme yollarını bilmek; Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça yapıları kavrayabilmek; Arapça kökenli tamlama, ibare ve ifadeleri anlamak.
Course Content Arapça kelime bilgisi, dilbilgisi kuralları, basit düzeyde uygulamalı Arapça örnekler; Klasik Türk edebiyatında geçen Arapça ayet, hadis ve veciz sözler ile bunların metne katkısını anlamak.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelimeleri ve kelime gruplarını tanımasına yardımcı olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Türk ve Arap edebiyatlarını karşılaştırmalı olarak inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Arapça isim ve fiil cümlelerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Arapça dilbilgisi (sarf-nahiv) hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğrencilerle tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında genel bilgiler verme. Dersin zorunlu kaynak kitapları hakkında bilgilendirme. Dersin içeriği ile alakalı kaynak taraması yapılacak.
2 Klasik Türk Edebiyatında Arapçanın kullanım alanları. Klasik şiiri anlamada Arapça bilmenin yararları. Klasik Türk Edebiyatında Arapçanın etkisi üzerine araştırma yapılacak.
3 Arap alfabesi. Sesler, harfler ve harekeler. Sükûn, şedde, tenvîn. Bunlarla ilgili örnekler üzerinde uygulamalar. Ders öncesinde Arap alfabesini gösteren bir çizelge öğrencilere verilecek.
4 Harf-i Ta’rîf, Şemsî ve Kamerî harfler. İşaret isimleri. Bunlarla ilgili örnekler üzerinde uygulamalar. Ders öncesinde Şemsî ve Kamerî harfleri gösteren bir çizelge öğrencilere verilecek.
5 Arapça zamirler. Muttasıl (bitişik) ve munfasıl (ayrı) zamirler. Müzekkerlik ve müenneslik. Cem‘ (çokluk). Bunlarla ilgili örnekler üzerinde uygulamalar. Arapça zamirlerle ilgili bir tablo öğrencilere verilecek. 10 alıştırma ödevi verilecek.
6 Cümle çeşitleri. İsim ve fiil cümleleleri. Bunlarla ilgili örnekler üzerinde uygulamalar. 10 tane cümle alıştırması ödev olarak verilecek.
7 Geçmiş zaman (Fiil-i Mâzî). Merfû, Mansûb ve Mecrûr. Fâil ve Mef’ûl. Bunlarla ilgili örnekler üzerinde uygulamalar. Geniş zaman (fiil-i muzâri). İlgili örnekler üzerinde uygulamalar. 10 tane eylemin geçmiş zaman kipinde çekimiyle ilgili alıştırma ödevi verilecek. 10 tane eylemin geniş zaman kipinde çekimiyle iligli alıştırma ödevi verilecek.
8 Emir ve Nehiy. Mübtedâ ve Haber. Haber çeşitleri. Kâne ve kardeşleri. Bunlarla ilgili örnekler üzerinde uygulamalar. 10 tane eylemin emir/nehiy kipinde çekimiyle iligli alıştırma ödevi verilecek.
9 ARA SINAV
10 İnne ve kardeşleri. Cins isim ve tekil isim. Bunlarla ilgili örnekler üzerinde uygulamalar. İnne ve kardeşleriyle ilgili 10 alıştırma çözülecek. 10 ödev verilecek.
11 Arapça gün, ay ve yıl adları. Arapça’da sayılar. Renk adları. İlgili örnekler üzerinde uygulamalar Ders öncesinde Arapça gün, ay ve yıl adlarını gösteren bir çizelge hazırlanıp öğrencilere fotokopi olarak verilecek.
12 Edilgen Yapı: (Fiil-i Mechûl). İlgili örnekler üzerinde uygulamalar. 10 tane edilgen cümle üzerinde alıştırma yapılacak. 10 tane cümle alıştırması ödev verilecek.
13 Sıfat ve mevsûf. Gayr-ı munsarıf. İlgili örnekler üzerinde uygulamalar. İsm-i mevsûl. Nâkıs fiiller (ef’âl-i nâkısa). İlgili örnekler üzerinde uygulamalar. Sıfat ve mevsufla ilgili cümle üzerinde alıştırmalar yapılacak. 10 ödev verilecek. Basit cümleleri birleşik cümle yapmakta ism-i mevsulün göreviyle ilgili alıştırmalar yapılacak. 10 ödev verilecek.
14 Arapça örnekler üzerinde uygulamalar. Uygulamalı örnekler. Arapça beyit örnekleri, fıkra ve hikâyeler çözülecek.
Resources
Course Notes Ahmed Ateş, Arapça Grameri; Mehmet Maksutoğlu, Arapçayı Öğreten Kitap; Mehmet Yılmaz, Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler; İlyas Karslı, Osmanlı Türkçesini Okuma ve Anlamada Arapçanın Yeri.
Course Resources Serdar Mutçalı, Dağarcık (Arapça-Türkçe Sözlük); Mevlüt Sarı, el-Mevârid (Arapça-Türkçe Sözlük); Arapça bulmaca kitapları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir. X
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Final 1 6 6
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5