Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anlam Bilgisi TDE 380 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ŞAHRU PİLTEN UFUK
Course Lecturers Doç.Dr. ŞAHRU PİLTEN UFUK,
Course Assistants

Arş. Gör. Emel Tek, Arş. Gör. Tuğçe Takoğlu

Course Category
Course Objective

Anlam bilgisinin içeriğinin öğretilmesi ve anlam olaylarına dayalı olarak, karşılaşılan herhangi bir göstergenin sahip olduğu anlam özelliklerinin ifade edilebilmesini sağlamak.

Course Content

Anlam Biliminin tarihi, dilbilim içerisindeki yeri ve anlam bilimiyle ilgili anahtar kavramların açıklanması, Türk Dilinin anlam hususiyetleri, anlam çerçevesi, anlam değişmeleri, anlam olayları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Göstergenin mahiyeti ve sahip olduğu özellikleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Anlam bilgisi bazında Türk dilinin tarihi ve çağdaş metinlerini çözümler. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Anlamın özelliklerini ve anlam değişmesinin ne olduğunu tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Anlam değişmesine uğramış, anlam olayları geçirmiş kelimeleri değerlendirir. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
5 Türk dilinin tarihi ve çağdaş metinlerinden yola çıkılarak anlam bilimi özelliklerini tespit eder ve örnekler. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Bir metinde çok anlamlı, eş anlamlı(yakın anlamlı), eş gösterenli, anlam değişmesi geçirmiş kelimeleri derler, düzenler. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Anlam bilimi ve dilcilik Anlam bilimi üzerine yazılmış kaynakları araştırmak.
2 Anlam biliminin tarihçesi Anlam bilimi ve tarihçesi üzerine yazılmış kaynakları araştırmak.
3 Kelimenin anlam çerçevesi Kelimenin anlam çerçevesi unsurlarının ne olduğunun araştırılması.
4 Dil göstergesi ve özellikleri Gösterge kavramı hakkında bilgi toplanması.
5 Kavram, kavram alanı ve kavramlaştırma Kavram ve kavram alanı hakkında kaynak araştırmak.
6 Temel anlam, yan anlamlar; anlam belirleyiciler ve ayırıcıları Kelimenin anlam çerçevesi unsurlarının ne olduğunun araştırılması.
7 Anlam anlayışımız Anlam bilimi üzerine yazılmış kaynakları araştırmak.
8 Aktarmalar, benzetmeler Anlam olayları(aktarma-benzetme) hakkında kaynak araştırmak.
9 ARA SINAV Genel konu tekrarı yapmak.
10 Edebi sanatlar ve anlam Edebi sanatlar ve anlam hakkında kaynak araştırmak.
11 Çok anlamlı, eş anlamlı, eş adlı(eş gösterenli) oluşlarına göre kelimeler Çok anlamlı, eş anlamlı, eş adlı oluşlarına göre kelimeler hakkında kaynak araştırmak.
12 Gelişmeli anlam biliminde anlam daralması, genişlemesi ve başka anlama geçişler Gelişmeli anlam bilimi hakkında kaynak araştırmak.
13 Sözcük ve cümle anlam bilimi Sözcük ve cümle anlam bilimi hakkında kaynak araştırmak.
14 Türkçenin anlam bilimi açısından özellikleri Türkçenin anlam bilimi açısından özellikleri hakkında kaynak araştırmak.
Resources
Course Notes
Course Resources

Aksan, Prof Dr Doğan; Her Yönüyle Dil 1,2,3; TDK, Ank. 2,007
____________________; Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yay., Ank. 2,007

 

Aksan, Prof Dr Doğan; Türkçenin Gücü, Bilgi Yay., İst. 1,990
___________________, Ana Dilimizin Söz Denizinde, Bilgi Yay., Ank. 2,002
___________________; Dil Şu Büyülü Düzen, Bilgi Yay., 2003
___________________; Türkçenin Zenginlikleri, İncelikleri, Bilgi Yay., 2003
Condon, John; Kelimelerin Büyülü Dünyası
Başkan, Prof Dr Özcan; Dilde Yaratıcılık, Multilingual Yay., İst. 2,006

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Total Workload 99
Total Workload / 25 (Hours) 3.96
dersAKTSKredisi 5