Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Orta Türkçe Dönemi Dil Yazi Münasebetleri TDE 372 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÇİĞDEM TOPÇU,
Course Assistants

Arş. Gör. Esra Kirik, Arş. Gör. Bahri KUŞ

Course Category
Course Objective

Dil, yazı ve imla arasındaki ilişkileri Orta Türkçe dönemi metinleri üzerinde göstermek.

Course Content

Türk dilinin Orta Türkçe dönemindeki dil-yazı ilişkisinin metinlerle ortaya konulması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Orta Türkçe dönemi metinlerini derler, bu metinleri çeviriyazıya aktarır. Bireysel Çalışma, Ödev,
2 Orta Türkçe Dönemini Türk Dilinin diğer dönemleriyle karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Türk dili için kullanılan alfabeler ve genel özelliklerini örnekler. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Dil ve yazının ne olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Orta Türkçe döneminin özelliklerini belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Orta Türkçe dönemi metinlerini dil ve yazı münasebeti bakımından değerlendirir. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dil ve yazı arasındaki ilişki Dil, yazı, imla gibi terimler hakkında araştırma yapmış olmak.
2 Orta Türkçe kavramı ve Orta Türkçe döneminin özellikleri Türk dilinin tarihi dönemleri hakkında bilgi edinmiş olmak.
3 Türk dili için kullanılan alfabeler ve genel özellikleri Türklerin kullandığı yazı sistemlerini araştırmak.
4 Arap alfabesinin özellikleri, Türk dili için kullanımı Türk dilinin Arap harfleriyle yazılan metinlerini araştırmak.
5 Müelliflerin ağız özelliklerini metine aktarmaları ve bunlarla ilgili örnekler Arap harfli metinlerdeki imla özelliklerini tespit etmeye çalışmak.
6 Uzun ünlülerin Türk dilinde kullanımı ve Eski metin örnekleri Örnek metinleri çeviri yazıya aktarmış olmak.
7 Uzun ünlülerin Orta Türkçe metinlerde tespiti meselesi Örnek metinleri çeviri yazıya aktarmış olmak.
8 Kapalı e´nin Türk dili metinlerinde kullanılma usulü Örnek metinleri çeviri yazıya aktarmış olmak.
9 ARASINAV
10 Eklerin yazımı ve fonetik dayanakları Transkripsiyonları yapılan örnek metinleri imla bakımından karşılaştırmış olmak.
11 Ünlülerde incelik-kalınlık ayırımı Transkripsiyonları yapılan örnek metinleri ses bilgisi özellikleri ve imlaları bakımından karşılaştırmış olmak.
12 Ünlülerde düzlük yuvarlaklık ayırımı Transkripsiyonları yapılan örnek metinleri ses bilgisi özellikleri ve imlaları bakımından karşılaştırmış olmak.
13 b-p paralelliği ve metinlerdeki kullanımları Transkripsiyonları yapılan örnek metinleri ses bilgisi özellikleri ve imlaları bakımından karşılaştırmış olmak.
14 k-g paralelliği ve metinlerdeki kullanımları,t-d paralelliği ve metinlerdeki kullanımları Transkripsiyonları yapılan örnek metinleri ses bilgisi özellikleri ve imlaları bakımından karşılaştırmış olmak.
Resources
Course Notes
Course Resources

Zeynep Korkmaz, Eski Anadolu Türkçesinde İmla-Fonoloji Bağlantısı Üzerine Notlar, Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Ankara, 1995, s.491-508.
Zeynep Korkmaz, Sadrüd-din Şeyhoğlu Marzubanname Tercümesi, Ankara, 1973.
Talat Tekin, Ana Türkçede Asli Uzun Ünlüler, Ankara, 1975.
İsmail Hikmet Ertaylan, Behcetül-Hadayık (Fotokopi), İstanbul, 1960.

Zikri Turan, Orta Türkçe Dönemi Metinlerinde Kelime Başı Ünsüzlerinde Aşırı Patlayıcılaşma Var Mıydı?.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2001.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler. X
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5