Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Farsça II TDE 290 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ORHAN KAPLAN
Course Lecturers Doç.Dr. AYSUN ÖZTUNA KAPLAN, Dr.Öğr.Üyesi ORHAN KAPLAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Arzu Yıldırım, Arş.Gör. B.Gülay Açar

Course Category
Course Objective

Farsça dilbilgisi unsurlarının pekiştirilmesi, Fars edebiyatı hakkında ana hatlarıyla bilgi sahibi olmak, Türk edebiyatında meydana getirilmiş orta düzey Farça manzum-mensur metinleri incelemek.

Course Content

Farsça kelime bilgisi, dilbilgisi kuralları, uygulamalı Farsça örnekler, Fars edebiyatından seçilmiş metinler üzerinde uygulamalar, Türk edebiyatındaki Farsça verilmiş eserleri tanıma, Osmanlı şairleri tarafından yazılmış Farsça şiir örnekleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk ve Fars edebiyatlarındaki belirli örnekleri inceleme. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Türk edebiyatındaki Farsça eserleri tanır.
3 Türk ve Fars edebiyatlarını karşılaştırmalı olarak inceler.
4 Farsça dilbilgisi hakkında bilgi sahibi olma. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Farsça tamlama çeşitleri. Zincirleme İsim Tamlaması Mevlana’nın Mesnevi’sinden okuma parçaları. Mesnevi’nin ilk 18 beyti fotokopi olarak verilecek. Üzerinde uygulamalar yapılacak.
2 Cümlenin Öğeleri (Nihâd, Güzâre, Mef’ûl). Mevlana’nın Mesnevisi’nden okuma parçaları. Cümle çeşitleri ve cümlenin öğelerini gösteren bir çizelge ders öncesidne öğrencilere dağıtılacak.
3 Yüklemlerine Göre Cümleler. Mevlana’nın Mesnevi’sinden okuma parçaları. Mesnevî’den 2 hikaye seçilip içerisindeki cümleler yüklemi açısından değerlendirilecek.
4 Yapılarına Göre Cümleler, Bileşik Cümleler. Mevlana’nın Mesnevisi’nden Okuma Parçaları Mesnevî’den 4 hikaye seçilip içerisinde geçen cümleler üzerinde alıştırmalar yapılacak.
5 İsim Cümleleri. Selîmî (Yavuz Sultan Selim) divançesinden seçilmiş örnek beyitlerin çözümlemesi. Dr. Şadi Aydın’ın “Türk Edebiyatında Farsça Divan ve Divançeler” başlıklı makalesi okunacak.
6 Yan Cümlecikler ve Görevleri.Selîmî (Yavuz Sultan Selim) divançesinden seçilmiş örnek beyitlerin çözümlemesi. Selîmî’nin Farsça divanından 1 gazel fotokopi olarak öğrencilere verilecek.
7 Yan Cümlecikler ve Görevleri. Muhibbî‘nin (Kanuni Sultan Süleyman) Farsça divanından seçilmiş örnek beyitlerin çözümlemesi. Muhibbî’nin Farsça divanından 1 gazel fotokopi olarak öğrencilere verilecek. Üzerinde alıştırmalar yapılacak.
8 Yan Cümlecikler ve Görevleri. Muhibbî‘nin (Kanuni Sultan Süleyman) Farsça divanından seçilmiş örnek beyitlerin çözümlemesi. Muhibbî’nin Farsça divanından 1 gazel fotokopi olarak öğrencilere verilecek. Üzerinde alıştırmalar yapılacak.
9 ARA SINAV
10 Farsça’da Fiilimsiler. Fuzulî’nin Farsça divanından örnek beyitlerin çözümlenmesi. Fuzuli’nin Farsça divanından 1 gazel fotokopi olarak verilecek. Üzerinde alıştırmalar yapılacak.
11 Çatıları Bakımından Fiiller. Fuzulî’nin Farsça divanından örnek beyitlerin çözümlenmesi. Fuzuli’nin Farsça divanından 1 gazel fotokopi olarak verilecek. Üzerinde alıştırmalar yapılacak.
12 Nef’î‘nin Farsça divanından örnek beyitlerin çözümlenmesi. Nef’î’nin Farsça divanından 1 gazel fotokopi olarak verilecek. Üzerinde alıştırmalar yapılacak.
13 Nef‘î‘nin Farsça divanından örnek beyitlerin çözümlenmesi. Nef’î’nin Farsça divanından 1 gazel fotokopi olarak verilecek. Üzerinde alıştırmalar yapılacak.
14 Yenişehirli Avnî‘nin Farsça divanından örnek beyitlerin çözümlenmesi. Yenişehirli Avnî’nin Farsça divanından 1 gazel fotokopi olarak verilecek. Üzerinde alıştırmalar yapılacak.
Resources
Course Notes <p>Ahmed Ateş-Abd&uuml;lvehh&acirc;b Tarz&icirc;, Fars&ccedil;a Grameri; M&uuml;rsel &Ouml;zt&uuml;rk-Fars&ccedil;a Dilbilgisi; Nimet Yıldırım, Fars&ccedil;a C&uuml;mle Bilgisi.</p>
Course Resources

Mehmet Kanar, KANAR Farsça-Türkçe Sözlük; Ahad Emirçupani, Farsça Cümle Anahtarları; M. Nazif Şahinoğlu, Farsça Grameri; Adnan Karaismailoğlu, Mesnevî 3 cilt (tıpkıbasım); Hasibe Mazıoğlu, Fuzulî Farsça Divan; Ali Nihad Tarlan, Selîmî Farsça Divan; Coşkun Ak, Muhibbî Farsça Divan; Mehmet Atalay, Yenişehirli Avnî, Farsça Divan.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir. X
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Final 1 6 6
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 5