Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Coğrafyasi ve Halklari TDE 263 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İLHAN UÇAR
Course Lecturers Doç.Dr. İLHAN UÇAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk Adı ve kavramını benimsetmek, Türklerin tarihe çıkışını bilimsel verilerle aktarmak. Türklerin ana yurdu ve Türk Dünyası hakkında bilgi vermek.

Course Content

Türk adı ve Kavramı. Türklerin ana yurdu. Tarihte ilk defa Göktürkler tarafından kullanılan ve siyasi kimlik ifade eden TÜRK kelimesi. Ortak dil ve edebiyat temeli üzerinde İnkişaf eden Türk Dünyası. Türk Dünyası coğrafya ve demografyası. Türk Cumhuriyet ve Topluluklarının Edebiyatı ve kültürü.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Dünyasında ilk destanlar ve edebi ürünleri örnekler. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Dünyada Türk Cumhuriyet ve topluluklarının yayıldığı coğrafyayı belirler, sosyal ve kültürel hayatı özetler. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Türk Topluluklarının edebi kişilerinin sıralandığı bir bibliyografya tasarlar, düzenler. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türk topluluklarının sosyal ve kültürel hayatını geçmişten günümüze değerlendirir. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
5 Türk cumhuriyet ve topluluklarının sosyal ve kültürel hayatı arasındaki farlılıkları ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Türklerin tarihe çıkışı, Tarihte ilk Türk adı ve kavramını anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türklerin tarihe çıkışı. Tarihte Türk adı ve kavramı. Türk kavramı üzerine yapılan çalışmalar hakkında ön bilgi edinmek.
2 Dünyada Türk Cumhuriyet ve Türk topluluklarının yayıldığı coğrafya, sosyal ve kültürel hayat Türk topluluklarının yayıldığı coğrafya, sosyal ve kültürel hayat hakkında ön bilgi edinmek.
3 Türklerin tarihi ve ilk Türk Devleti Türklerin tarihi ve ilk Türk devletleri hakkında ön bilgi edinmek.
4 Türk Dünyasında ilk destanlar ve edebi ürünler Türk Dünyasında ilk destanlar ve edebi ürünler hakkında ön bilgi edinmek.
5 Azerbaycan Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) Azerbaycan Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) hakkında ön bilgi edinmek.
6 Kazakistan Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) Kazakistan Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) hakkında ön bilgi edinmek.
7 Özbekistan Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) Özbekistan Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) hakkında ön bilgi edinmek.
8 Türkmenistan Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) Türkmenistan Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) hakkında ön bilgi edinmek.
9 ARASINAV Şimdiye dek derslerde görülen konuların tekrarını yapmak.
10 Kırgızistan Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) Kırgızistan Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) hakkında ön bilgi sahibi olmak.
11 Başkortistan Özerk Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) hakkında ön bilgi sahibi olmak.
12 Tataristan Özerk Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) Tataristan Özerk Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) hakkında ön bilgi sahibi olmak.
13 Tuva ve Hakas Özerk Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) Tuva ve Hakas Özerk Cumhuriyeti(Sosyal hayatı ve edebi kişileri) hakkında ön bilgi sahibi olmak.
14 Genel tekrar Dönem boyunca görülen derslerin tekrarını yapmak.
Resources
Course Notes
Course Resources

1) Orkun, N. Hüseyin. Türk Sözünün Aslı, TDK Yay., Ankara, 2004
2) Kazımoğlu, Samir. Türk Toplulukları ve Edebiyatı, Ecdad Yay., Ankara, I. Cilt, 1994, II. Cilt, 1997
3) Mehmedoğlu, A., Türk Dünyası, "Gençlik" Dergisi, Yıl 7, Ankara,

4) Naskali, E. Gürsoy - Erdal Şahin, Türk Cumhuriyetleri, Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi Yay.

5) Özkan, Nevzat; Türk Dünyası (Nüfus, Sosyal Yapı, Dil, Edebiyat), Kayseri 1997.

6) Caferoğlu, Ahmet; Türk Kavimleri,1983.

7) TURAN, Zikri 2004, “Türk Kelimeinin Aslı”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II 20 – 26 Eylül 2004, Ankara, s. 2953 – 2971

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Final 1 6 6
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5