Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Diksiyon TDE 379 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. SERHAT DEMİREL
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. SERHAT DEMİREL,
Course Assistants

Arş.Gör. E. Neşe Demirdeler, Arş. Gör. Elmas Karakaş, Arş. Gör. Samet Çakmaker, Arş. Gör. Mehmet Mustafa Örücü

Course Category
Course Objective

Türk dilinin doğru ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak, belirli bir konuda konuşma hazırlama ve sunma becerisi kazandırmak.

Course Content

Doğru ve etkili konuşmak, konuşma kusurlarını belirlemek, Türk edebiyatındaki seçme metinlerden yola çıkarak uygulamalar yapmak, konuşma hazırlamak ve sunmak dersin
içeriğini oluşturmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sözlü anlatım türlerinin kurallarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Tespit edilen bir konuda konuşma hazırlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Sesin eğitilmesi ve vücut dilinin kullanılması hakkında bilgileri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Konuşma yanlışlarını tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Doğru ve etkili konuşma tekniklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Türk dilinin yazılı ve sözlü kurallarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Konuşma kusurlarını örnekler vererek gösterir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dinleme. İşitmek ve dinlemek. Dinleme çeşitleri: Dikkatli dinleme, doğru dinleme, eleştirel dinleme). Dinleme ve not alma. Dinlediğini not alma konusunda alıştırma yapılacak
2 Konuşma sanatı. Konuşmanın insan hayatındaki yeri ve önemi. Konuşma kuralları. Seçilen bir konuda konuşma hazırlanacak.
3 Doğru ve etkili konuşma için kullanılan yöntem ve teknikler Doğru ve etkili konuşma yöntemleri araştırılacak.
4 Konuşma kusurları. Konuşma kusurları araştırılacak.
5 Diksiyon ve önemi. Diksiyon ne demektir? Diksiyon terimleri (Diction terms) üzerinde çalışma. Söyleniş bozukluları. Diksiyon hakkında bilgi edinilecek.
6 Ses eğitimi yöntemi. Sesin yerleşmesi, sesin oturması, alıştırmalar. OBİS´e yüklenen metinlerle ses alıştırmaları yapılacak.
7 Konuşmada vücut dilini kullanma ve alıştırmalar. Vücut diliyle ilgili araştırmalar yapılacak.
8 Sözlü anlatımda (oral expression) vurgu ve tonlamanın önemi, ulamayla ilgili yanlışlar. Vurgu ve tonlama alıştırmaları yapılacak.
9 ARA SINAV
10 Değer sözcükleri, aklî ve duygusal değer sözcükleri, (words of idea values). Değer sözcükleri hakkında bilgi edinilecek.
11 Sesli okuma, sesli okumanın kuralları. Şiir okuma sanatı. OBİS´e yüklenen şiirler üzerinde okuma alıştırmaları yapılacak.
12 Türkçenin doğru kullanımı, Türkçe´deki konuşma yanlışları. Kouşma yanlışları hakkında araştırma yapılacak.
13 Konuşmanın plânlanması, konuşma çeşitleri (okuma, ezber, serbest). Okuma, ezber ve serbest konuşma örnekleri hazırlanacak.
14 Sözlü anlatın türleri: Karşılıklı konuşmalar (diyalog, görüşme (mülâkat), topluluk karşısında konuşma (konferans, nutuk (söylev)), tartışmalı konuşmalar (tartışma, münazara, açık oturum, panel, forum). Uygulamalar. OBİS´e yüklenen konularda münazara hazırlanacak.
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Yazılı ve Sözlü Anlatım, Şerif Aktaş, Osman Gündüz.
2.Sözlü/Yazılı Kompozisyon Sanatı- Konuşmak ve Yazmak, Seyit Kemal Karaalioğlu.
3.Söz Söyleme ve Diksiyon, Can Gürzap.
4.Dil ve Diksiyon, Sıddık Akbayır.
5.Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Zeynep Korkmaz, A. Bican Ercilasun, Hamza
Zülfikar, İsmail Parlatır, Mehmet Akalın, Tuncer Gülensoy, Necat Birinci.

Week Documents Description size
0 diksiyon 2019-20 (2) ders planı 0.02 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 3 3
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 5 5
Total Workload 77
Total Workload / 25 (Hours) 3.08
dersAKTSKredisi 5