Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Senaryo Yazarliği TDE 374 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. E. Neşe Demirdeler, Arş. Gör. Mehmet Mustafa Örücü

Course Category
Course Objective

Senaryo yazma tekniklerini uygulamalı olarak tanıtmak.

Course Content

Senaryo nasıl bir yazı türüdür? Konu belirleme, temayı geliştirme, kişi oluşturma, mecazi anlam üretme ve görüntü, senaryo teknikleri; zaman, kurgu vb. konular.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hedef kitleyi, yardımcı araçları belirleyebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Senaryo konusunu belirleyebilir; konunun temaya dönüşmesini tanımlayabilir. Karakter ve tip oluşturma yollarını tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Senaryonun temel öğeleri olan Süre, görsel anlatım ve ses öğelerini tanımlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Belgesel ve dramatik film ayırımı yapar. Sinema ve TV yazarlığını tanımlayıp sınıflandırabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Konu, karakter, mekân, zaman öğelerinin birbiriyle ilişkisini kurabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Senaryo kavramını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Senaryo nedir; kullanmalık metin ile sanatsal metin arasındaki farklar nelerdir? Senaryo kavramı hakkında genel kaynaklardan araştırma yapılacak
2 Belgesel metinler ile dramatik metinler arasındaki farklar OBİSe yüklenen örnek metinler okunarak belgesel metniyle dramatik kurgusal metin arasındaki farklar tespit edilecek
3 Senaryo yazımında temel öğeler: süre, ses ve görsel anlatım
4 TV filmleriyle sinema filmleri arasındaki farklar
5 Konu ve tema ne demektir? Sorun oluşturmak ve çözümünü planlamak. Konu belirlemede yararlanılabilecek kaynaklar. Öğretim üyesinin verdiği bilgiler ışığında bir senaryo konusu belirlenecek
6 Bir konuyu görüntü diliyle anlatma yöntemleri. Bu konunun görüntü diliyle anlatılması konusunda taslak hazırlanacak
7 Hedef kitle ve anlatım araçlarının belirlenmesi. Hedef kitle ne kavramı hakkında araştırma yapılacak
8 Konunun temaya dönüştürülmesi; senaryo özeti/film öyküsünün yazılması Belirlenen konu temaya dönüştürülecek ve bir film öyküsü/senaryo özeti (sinopsis) yazılacak (5-6 s.)
9 ARA SINAV
10 Kişilerin belirlenmesi Karakter ve tip kavramları konusunda araştırma yapılacak. Öyküye uygun karakter ve tipler belirlenecek
11 Olay örgüsünü oluşturma; diyalog ve diğer anlatım yollarının kurgulanması Film öyküsü geliştirilecek; olay örgüsü oluşturulacak; diyaloglar kurgulanacak
12 Ses ve müzik öğelerinin kullanılması Öyküye uygun müzik ve ses efektleri belirlenecek
13 Çekim senaryosunun hazırlanması; sahne kavramı; geçiş teknikleri Öykü metni sahnelere ayrılacak ; çekim senaryosu yazılacak
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Öngören, Mahmut Tali, Senaryo ve Yapım;
2. Özakman, Turgut, Oyun ve Senaryo yazma Tekniği;
3. Erdoğan, Nezih, Sinema Kitabı;
4. Cereci, Sedat, Belgesel Film;
5. Aslanyürek, Semir, Senaryo Kuramı;
6. Chion, Michel, Bir Senaryo Yazmak

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 1 1
Final 1 9 9
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5