Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dünyasi Halk Bilimi TDE 461 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YAVUZ KÖKTAN
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk Dünyası halk bilimi alanında yapılan çalışmalardan öğrencileri haberdar etmek. Halk bilimi alanında inanç ve inanışlarımızın kökenlerinin tespitinde, Türk Dünyası Coğrafyasının önemine ve örneklerine değinerek kültürel bir bağın hala devam etmekte olduğu fikrini öğrencilerde teşekkül ettirmek.

Course Content

Türkistan (doğu - batı) coğrafyasında yaşayan Türk gruplarının halk kültürleri, Kazak Türkleri, Kırgız Türkleri, Özbek Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Türkmenistan Türkleri, Kuzey Kıbrıs Türkleri, Türk Muhtar Cumhuriyetleri, Doğu Türkistan, Tatar-Başkurd, Kırım Türkleri, Çuvaş, Gagavuzlar (Gökoğuz), Yakut, Tuva, Hakas vb Türklerin halk kültürü ve halk bilimi, gelenekler, töreler, inançlar, halk ekonomisi, halk bilgisi vb...

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk Dünyasında bulunan halkları analiz eder. Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Türk Dünyasında inanç ve inanışları analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Türk Dünyası Halk Bilimini tanımlar. Anlatım, Sınav ,
4 Türk Dünyasında kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Türkiyede yaşayan geleneklerin kökenlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Türk Dünyasında inanç ve inanışları sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk dünyası kavramı ve sınırları Kaynak kitaplardan konu takibi
2 Coğrafi olarak Türk dünyası ve Orta Asya Kaynak kitaplardan konu takibi
3 Azerbaycan Türkleri Kaynak kitaplardan konu takibi
4 Kazak Türkleri Kaynak kitaplardan konu takibi
5 Kırgız Türkleri Kaynak kitaplardan konu takibi
6 Özbek Türkleri Kaynak kitaplardan konu takibi
7 Türkmenistan Türkleri Kaynak kitaplardan konu takibi
8 Kuzey Kıbrıs Türkleri, Türk Muhtar Cumhuriyetleri Kaynak kitaplardan konu takibi
9 Doğu Türkistan, Tatar-Başkurd, Kırım Türkleri Kaynak kitaplardan konu takibi
10 Çuvaş, Gagavuzlar(Gökoğuz) Kaynak kitaplardan konu takibi
11 Yakut, Tuva, Hakas Kaynak kitaplardan konu takibi
12 Balkanlar ve Türk Kültürü Kaynak kitaplardan konu takibi
13 Balkanlar ve Türk Kültürü Kaynak kitaplardan konu takibi
14 Türk dünyası halk kültürüne genel bir bakış Kaynak kitaplardan konu takibi
Resources
Course Notes
Course Resources

SÜMER, Prof. Dr.Faruk; Oğuzlar(Türkmenler), Tarih, Boy Teşkilatı, Destanları, İlavelerle 3. Basım , Ana Yay. 1. Tarih Dizisi 1.Elif Ofset, İst. 1980.
KAFESOĞLU, Prof. Dr. İbrahim; Türk Millî Kültürü, 3. Basım, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1984.
CAFEROĞLU, Prof. Dr. Ahmet; Türk Kavimleri,Enderun Kitabevi, İstanbul, 1988.
ÖGEL, Prof. Dr. Bahaeddin; Türk Kültür Tarihine Giriş, 9 Cilt Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay:638, kültür Eserleri Dizisi :46 Ankara, 1985.
TANERİ, Prof. Dr. Aydın; Türk Kavramının Gelişmesi, Ankara Üniv. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay. Ankara , 1983.
KAFESOĞLU, Prof. Dr. İbrahim; Türk Bozkır Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. Ankara, 1987.
TANERİ, Prof. Dr. Aydın; Türk Devlet Geleneği , Töre Devlet Yayınevi, Ankara, 1981.
GÖKALP , Ziya, Türk Medeniyeti Tarihi, Toker Yay. 216, Doğudan Batından Seçmeler Dizisi 17, Serbest Matbaası, İstanbul, 1989.
ERKAN, Hüsnü, (Canan Erkan ile) , Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar, Kültür Bakanlığı Yay:2142, HAGE:273., Ankara 1998.x
AND, Metin; Oyun ve Bügü, İş Bank. Kültür Yay.:144, Baha Matbaası, İstanbul, 1974.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır.
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir.
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır.
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar.
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar.
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir X
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Ödev 15
2. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 2 10 20
Proje / Tasarım 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 115
Total Workload / 25 (Hours) 4.6
dersAKTSKredisi 5