Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tanzimattan Meşrutiyete Türk Edebiyati TDE 160 2 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. GÜLSEMİN HAZER
Course Lecturers Doç.Dr. GÜLSEMİN HAZER,
Course Assistants

 Arş. Gör. E. Neşe DEMİRDELER, Arş. Gör. Elmas KARAKAŞ, Arş. Gör. Samet ÇAKMAKER, Arş. Gör. M. Mustafa ÖRÜCÜ

Course Category
Course Objective

Türk edebiyatının Tanzimat ve Servet-i Fünûn
dönemlerinin ve temsilcilerinin tanıtılması, Batı medeniyeti
etkisi altında gelişen Türk edebiyatının genel özelliklerinin öğretilmesi

Course Content

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen ve değişen Türk
edebiyatında Batı medeniyeti ve eserlerinin etkisiyle gelen yeniliklerin öğretilmesi; Tanzimat, Servet-i Fünûn dönemlerinin genel özellikleriyle tanıtılması; belli başlı temsilcilerinin örnek metinlerden yola çıkarak tanıtılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Batı etkisi altında gelişen Türk edebiyatının kendi içinde de dönemlere ayrılmasının nedenlerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Bu yıllarda eser veren fakat herhangi bir döneme dahil edilemeyen edebiyatçıları tespit eder. Bunun nedenlerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Tanzimat Dönemi Edebiyatı I. ve II. nesil temsilcilerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Servet-i Fünûn Dönemi Edebiyatının özelliklerini ve temsilcilerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Tanzimat Dönemi Edebiyatının genel özelliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Batı edebiyatından gelen etkileri tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanzimat dönemi edebiyatının genel özellikleri; Tanzimat Edebiyatı I. Nesil Sanatçıları: Şinası ve eserleri YTE Giriş dersi notları tekrar gözden geçirilerek; Tanzimat dönemini hazırlayan koşullar, batı edebiyat ve kültüründen gelen öğeler hatırlanacak; Şinasi´nin hayatı ve eserleri konusunda araştırma yapılacak.
2 Ziya Paşa, hayatı, eserleri, Türk edebiyatındaki yeri ve önemi; Terkib-i Bend, Terci-i Bend. Ziya Paşa´nın hayatı, eserleri ve politik mücadelesi konusu araştırılacak; OBİS´e yüklenen metinlerin sözcükleri sözlüklerden bulunacak; günümüz Türkçesiyle anlamları yazılacak
3 Namık Kemal´in hayatı, fikirleri, eserleri ve Türk edebiyatındaki önemi. Namık Kemal´in eski edebiyat, batı edebiyatı ve yeni edebiyat konusundaki görüşleri araştırılacak; OBİS´e yüklenen metinlerin bilinmeyen sözcükleri çıkarılacak
4 Ahmet Midhat Efendi hayatı, eserleri, Türk edebiyatındaki yeri; Şemsettin Sami: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Ahmet Midhat ve Şemseddin Sami´nin hayatları ve eserleri konusu araştırılacak; Felatun Bey ve Rakım Efendi, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı romanlar okunacak
5 Tanzimat Edebiyatı II. Nesil: Recaizade Mahmut Ekrem; Muallim Naci; Eski-Yeni tartışması Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci´nin hayatları; aralarındaki ilişki araştırılacak; OBİS´e yüklenen metinlerin bilinmeyen sözcükleri çıkarılacak, okunacak
6 Abdülhak Hamit şiirleri ve tiyatro eserleri Abdülhak Hâmid´in hayatı ve eserleri araştırılacak; OBİS´e yüklenen metinlerin bilinmeyen sözcükleri çıkarılacak, okunacak
7 Samipaşazade Sezai: Sergüzeşt, Küçük Şeyler; Nabizâde Nazım: Kara Bibik Sergüzeşt ve Karabibik adlı eserler okunacak
8 Servet-i Fünûn Edebiyatının genel özellikleri; Tevfik Fikret´in hayatı, eserleri, Türk edebiyatındaki yeri ve değeri Tevfik Fikret´in hayatı ve eserleri araştırılacak; OBİS´e yüklenen metinlerin bilinmeyen sözcükleri çıkarılacak, okunacak
9 ARA SINAV
10 Cenap Şahabettin, hayatı, eserleri, Türk edebiyatındaki yeri ve değeri Cenap Şahabettin´in hayatı ve eserleri araştırılacak; ; OBİSe yüklenen metinlerin bilinmeyen sözcükleri çıkarılacak, okunacak
11 Halit Ziya´nın Türk edebiyatındaki yeri ve önemi. Mai ve Siyah romanı Halit Ziyanın hayatı ve eserleri araştırılacak; Mai ve Siyah romanı okunacak
12 Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın Eylül romanı ve OBİS´e yüklenen Hüseyin Cahite ait hikâye okunacak
13 Servet-i Fünûn dışındaki edebiyat: Rıza Tevfik Bölükbaşı, Mehmet Emin Yurdakul
14 Hüseyin Rahmi Gürpınar Mürebbiye; Ahmet Rasim.
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Edebiyat Üzerine Makaleler, Ahmet Hamdi Tanpınar
2.XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Kenan Akyüz.
3.Modern Türk edebiyatının Anan Çizgileri, Kenan Akyüz
4.Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Kenan Akyüz
5.Şiir Tahlilleri I (Tanzimattan Cumhuriyete), Mehmet Kaplan
6.Hikâye Tahlilleri, Mehmet Kaplan
7.Tevfik Fikret, Devir-Şahsiyet-Eser, Mehmet Kaplan
8.Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Orhan Okay
9.Yeni Türk Edebiyatı- Tanzimattan Cumhuriyete-,İnci Enginün
10.Cenap Şehabettin Hayatı ve Eserleri, İnci Enginün.
11.Yeni Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler I, II, Bilge Ercilasun.
12.Abdülhak Hâmid Tarhan, Yılmaz Daşçıoğlu
13.Ahmet Rasim, Şerif Aktaş
14.Namık Kemal, Önder Göçgün
15.Ziya Paşa, Önder Göçgün
16.Halit Ziya Uşaklıgil, Ömer Faruk Huyugüzel

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine ulaşır. X
2 Atatürk İlkeleri ve inkılapları konusunda bilgi edinir.
3 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılmış güncel araştırmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazanmayı amaç edinir.
4 Türk dilini ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler.
5 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi olarak ve dil bilgisi açısından değerlendirebilir. X
6 Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihi gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve çeviri yazıya aktarır. X
7 Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edebiyat ve dil bilimi açısından eleştiri yapar. X
8 Edebi dönemler (klasik veya çağdaş), edebi akımlar ve şahsiyetler üzerinde, mesleki sorumluluk bilinciyle bilimsel, edebi , disiplinler arası araştırmalar yapar. X
9 Lehçe, şive ve ağız bilgisinin içeriğini anlar; Türkiye Türkçesinin ağızlarına ait metinleri inceler.
10 Gerekli metot, yöntem ve teknikleri öğrenerek halk bilimi alanında araştırma ve derleme yapabilir
11 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur. X
12 Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında kullanır ve uygular. X
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir. X
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve ahlaki değerleri gözetir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 2 2
Final 1 8 8
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5