Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilimlerde Veri Analizi TRE 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Eğitim tezlerinin ağırlıklı olarak veri analizine dayanması dolayısıyla, yüksek lisans öğrencilerinin tez aşamasında verileri nasıl değerlendireceği, veri işleme sürecini nasıl planlayacağını, veri analiz yöntemlerini bu ders çerçevesinde öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır.
Course Content İstatistik ile ilgili temel kavramlar, Veriler toplanması ve girişi, Verilerin frekans ve yüzdelik değerlerinin belirlenmesi, Betimsel istatistikler, merkeze yığılma ve değişim ölçüleri, Kovaryans, korelasyon, Korelasyon teknikleri, İstatistiksel hipotez ve normal dağılım, Hipotez testleri, Tek örneklem testi, Bağımlı örneklem testi, Bağımsız örneklem testi, Varyans analizi, Ki-kare testi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bağımsız ve bağımlı iki örneklem ortalamasını t testi ile test eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Sosyal bilim araştırmalarında veri toplama araçlarını tanır ve toplanan verileri düzenler, sınıflandırır, SPSS programına girişini yapar. toplanan verilerin girişini yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav, Ödev,
3 İstatistikle ilgili temel kavramları kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
4 İkiden fazla örneklemin ortalamalarını ANOVA ile test ederek karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Değeri bilinen bir değişkeni kullanarak diğer değienin değerini kestirmek için regresyon analizi yaparak sonucu yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
6 İki değişken arasındaki ilişkiyi korelasyon katsayısı olarak hesaplayarak yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
7 Öntest- sontest kontrol gruplu deneysel araştırma deseninde hipotezleri ANCOVA ile test eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
8 Bir hipotezi test etmek için kullanacağı hipotez testinin adımlarını sayar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
9 Yüzde, frekans, merkezi eğilim ve değişme ölçülerini hesaplar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
10 Birden çok bağımsız örneklem olduğunda bağımlı örneklemin ortalamalarını iki faktörlü ANOVA ile test eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İstatistik ile ilgili temel kavramlar. 1 nolu ders notunun 1-20. sayfaları okunacak.
2 Veriler toplanması ve girişi. 2 nolu ders notunun 3-42. sayfaları okunup incelenecek.
3 Verilerin frekans ve yüzdelik değerlerinin belirlenmesi 1 ve 2 nolu ders notlarının ilgili bölümleri okunacak
4 Verilerin frekans ve yüzdelik değerlerinin belirlenmesi 1 ve 2 nolu ders notlarının ilgili bölümleri okunacak
5 Kovaryans, korelasyon 1 ve 2 nolu ders notlarının ilgili bölümleri okunacak
6 Korelasyon teknikleri 1 ve 2 nolu ders notlarının ilgili bölümleri okunacak
7 İstatistiksel hipotez ve normal dağılım 1 ve 2 nolu ders notlarının ilgili bölümleri okunacak
8 Hipotez testleri 1 ve 2 nolu ders notlarının ilgili bölümleri okunacak
9 Tek örneklem testi 1 ve 2 nolu ders notlarının ilgili bölümleri okunacak
10 Bağımlı örneklem testi 1 ve 2 nolu ders notlarının ilgili bölümleri okunacak
11 Bağımsız örneklem testi 1 ve 2 nolu ders notlarının ilgili bölümleri okunacak
12 Varyans analizi 1 ve 2 nolu ders notlarının ilgili bölümleri okunacak
13 Ki-kare testi 1 ve 2 nolu ders notlarının ilgili bölümleri okunacak
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes [1]Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi. <br>[2]Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 25 25
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6