Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ikinci Dil Edinimi YTT 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FİRDEVS KARAHAN
Course Lecturers Prof.Dr. FİRDEVS KARAHAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin amacı ikinci dil ediniminin altında yatan prensip ve süreçlerin irdelenmesidir. Bir diğer amaç alandaki araştırma metinlerinin eleştirel birbiçimde ele alınaması ve son olarak da dil edinimi ile dil öğretimi arasındaki ilişinin ortaya konulmasıdır.
Course Content İkinci Dil Edinimi insanların anadillerine ilaveten öğrendikleri bütün diğer dillerin öğrenme süreçlerini inceleyen bilimsel çalışma alanıdır. Bu derste insanların nasıl ikinci bir dil öğrendiği irdelenir. İkinci dil öğreniminde, neden öğrenmedeki başarının kişiden kişiye farklılıklar gösterdiği ve hangi faktörlerin ikinci bir dilin öğrenilmesine katkıda bulunduğu ele alınır. Bu derste, birinci ve ikinci dil edinimi kuramlarının (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım) tarihsel gelişim sürecine dayalı olarak eleştirel biçimde ele alınması ve anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve bireysel farklılıklar (örn. Kişilik etkisi, dil yatkınlığı, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn. Doğal ve eğitsel öğrenim ortamları) gibi konular hakkında yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Belli bir konu üzerine yazılmış seçilmiş bir grup makalenin eleştirel bir değerlendirmesini oluşturur ve bu değerlendirmeyi veritabanlı bir araştırmanın yapıldığı, bir literatür taramasının yazıldığı veya bir sınıfiçi aktivitesinin tanıtıldığı bir projede
2 Çağdaş araştırma ve teorilerdeki sorun ve eksiklikleri açıklar
3 Yayınlanmış çalışmaların bulgularını rapor eder
4 Alanın tarihsel gelişimini araştırma ve teorilerdeki belirgin eğilimlerin ve önemli çalışmaların adlarını vererek anlatır
5 İkinci Dil Edinimi ile ilgili araştırma ve teorilerdeki temel konuları listeler
6 İkinci dil öğrenenlerden edinilmiş verileri çeşitli bakış açılarını kullanarak çözümler
7 Araştırma makalelerinin bölümlerini tespit eder ve her bölümün içinde nelerin olması gerektiğini gösterir
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin anahatları. Terminolojinin tanıtılması ve araştırma problemlerinin ortaya konulması
2 Dil Ediniminde Yaş
3 İkinci Dil Ediniminde Dilsel Boyut
4 Aradil Süreçleri
5 Gelişim Sıralamaları
6 Bağlam içinde Aradil
7 Girdi ve Çıktı
8 Etkileşim
9 Dil Öğreniminin Bilişsel Boyutu: Dikkat
10 Dil Öğreniminin Bilişsel Boyutu: Dil Yatkınlığı ve Bellek
11 Kişilik, Öğrenme Türleri, Duygulanım ve Motivasyon
12 İkinci Dil Ediniminde Toplumsal Bağlam ve Dil Kullanımı
13 İkinci Dil Edinimi İçin Eğitsel Stratejiler I
14 İkinci Dil Edinimi İçin Eğitsel Stratejiler Il
Resources
Course Notes
Course Resources Doughty, C. & Williams, J. (Eds.).(1998). Focus on form in classroom second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Gass, S. M. & Selinker, L. (2008). Second language acquisition: An introductory course. Mahwah, NJ: Erlbaum
Larsen-Freeman, D., & Long, M. H. (1991) An introduction to second language acquisition theory and research. London: Longman.
Lightbown, P. & Spada, N. (1999). How languages are learned. London: Oxford University Press (Revised Edition).
Mackey, A. & Gass, S. (2005). Second language research: Methodology and design. Mahwah, NJ: Lawrence Erlabaum Associates.
Pyrczak, F., & Randall R. B. (2003). Writing Empirical Research Reports, 4th edition, Glendale, CA: Pryczak Publishing.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 75
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6