Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Acil Hasta Bakimi I İAY 103 1 2 + 2 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. ŞEYMA TRABZON
Course Lecturers Öğr.Gör. ŞEYMA TRABZON,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Temel yaşam desteği ile ilgili bilgi ve becerilerini kazandırmanın yanı sıra, birinci ve ikinci değerlendirme tekniklerini uygulama ve tıbbi acillerde bakım uygulama yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Course Content

Temel Yaşam Desteği İlkeleri, Hava Yolunu Açma Teknikleri, Entübasyon, Solunum Desteği Sağlamak, Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar, Oksijen Tedavisi, TYD Uygulama, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Erişkin- Çocuk- Bebek, Erişkinde Temel Yaşam Desteği, Çocukta Temel Yaşam Desteği, Bebekte Temel Yaşam Desteği, Otomatik Eksternal Defibrilasyon, Değerlendirme teknikleri, hasta veya yaralının birinci ve ikinci değerlendirmesini yapmak, solunum, kardiyovasküler ve sinir sistemi, terminolojisi, solunum, kardiyovasküler ve sinir sistemi hastalıklarını değerlendirmek ve acil bakım uygulamak, vaka çalışması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel yaşam desteği acil hastaya yaklaşımı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Defibrilator kullanımını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 İlaç uygulama yöntemlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Asepsi, antisepsi, cerahi asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, asepsi yöntemleri uygular Konu ile ilgili kaynakları okumak.
2 Enfeksiyon zinciri, vücudun savunma mekanizması, kısaca mikroorganizmaların tanıtılması ve enfeksiyon hastalıklarından korunma yoları öğrenir ve uygular Konu ile ilgili kaynakları okumak.
3 Vücut ısısı , solunumun tanıtılması ve nasıl ölçülür , Normal ve anormal değerleri değerlendirir ve uygular Konu ile ilgili kaynakları okumak.
4 Tansiyon , nabzın tanıtılması ve nasıl ölçülür, Normal ve anormal değerlerini değerlendir ve uygular Konu ile ilgili kaynakları okumak.
5 İlaç uygulamayoları ve ilaç doz ,i.v sıvı hesaplamaları nasıl yapılır(oral, i.m, i.v, s.c, int. Dernal, int os,rektal ), acilde kullanılan ilaçları öğrenir ve uygular. Konu ile ilgili kaynakları okumak.
6 Oksijen ve oksijen uygulama endikasyonları nelerdir ve nasıl uygulanır, maske çeşitlerini, Oksijen tedavisinde kullanılan araçları öğrenir ve uygular Konu ile ilgili kaynakları okumak.
7 Aspirasyon endikasyonları nedir ve nasıl uygulanır öğrenir ve uygular Konu ile ilgili kaynakları okumak.
8 Ürogenital sonda ve nazogastrik sonda uygulama endikaskonları nelerdir ve nasıl uygulanır öğrenir ve uygular Konu ile ilgili kaynakları okumak.
9 Pratikte uygulama
10 Yıl içi Sınavı
11 Defibrilatör ve EKG nasıl çekilir ve değerlendirilir, öğrenir ve uygular Konu ile ilgili kaynakları okumak.
12 Değerlendirme Tekniklerini Uygulayarak Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapar Konu ile ilgili kaynakları okumak.
13 İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulayarak Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapar. Konu ile ilgili kaynakları okumak.
14 Temel Yaşam Desteği İlkelerini Sıralar ve Erişkin, Çocuk, Bebekte Temel Yaşam Desteği Sağlar. Konu ile ilgili kaynakları okumak.
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. X
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. X
3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. X
4 İlk ve Acil Yardım alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. X
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilme becerisi kazanmak. X
6 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisi kazanmak. X
7 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme becerisi kazanmak. X
8 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. X
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. X
10 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. X
11 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilinci kazanmak. X
12 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip insan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisine hakim olmak. X
13 Alan terminolojisini etkin kullanabilme becerisi kazanmak. X
14 Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyabilme, uygun şekilde kullanabilme ve bakımını yapabilme becerisi kazanmak. X
15 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Performans Görevi (Uygulama) 1 5 5
Final 1 1 1
Total Workload 89
Total Workload / 25 (Hours) 3.56
dersAKTSKredisi 4