Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamulaştirma Hukuku HUK 367 5 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALİL KALABALIK
Course Lecturers Prof.Dr. HALİL KALABALIK,
Course Assistants

Arş. Gör. Egemen KARACA; Arş. Gör. Talha ERDOĞMUŞ

Course Category
Course Objective

Kamulaştırma hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak, Kamulaştırma hukukununun ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulanmasını örneklerle göstermektir.

Course Content

İdari bir işlem olarak kamulaştırma kavramı, hukuki niteliği, koşulları, kamulaştırma işleminin aşamaları, kamulaştırma işleminin hukuki sonuçları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamulaştırmada İdare ve birey arasındaki dengeyi kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Kamulaştırma hukukunu etkileyen anayasal ilkeleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Kamulaştırma hukuku kurallarını uyuşmazlıklara uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Acele kamulaştırma kavramını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Anayasada kamulaştırma hukukuna ilişkin olan konuları saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Kamulaştırma işleminin yargısal denetimini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Kamulaştırmada bedel tespitini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Kamulaştırma kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Kamulaştırma hukukunun gelişimini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Kamulaştırma hukukunun özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Kısmi kamulaştırma konusunu inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Kamulaştırma işleminin sonuçlarını tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Malikin geri alma hakkını betimler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Kamulaştırma işleminin aşamalarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili metaryallerin verilmesi GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayıncılık, Bursa 2018, s. 646.
2 Kamulaştırma Kavramı KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 21-23.
3 Kamulaştırma hukukunun özellikleri ve kaynakları KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 23-31.
4 Kamulaştırma hukukunun gelişimi KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 31-37.
5 Kamulaştırma hukukunu etkileyen anayasal ilkeler GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayıncılık, Bursa 2018, s. 646-647.
6 Kamulaştırma işleminin aşamaları KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 57-123.
7 Kısmi Kamulaştırma KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss 82-90.
8 Kamulaştırmada bedel tespiti KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 270-276.
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 Acele kamulaştırma KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 409-417
11 Malikin geri alma hakkı KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 349-381.
12 Kamulaştırma işlemlerinde hukuka aykırılık halleri, geri alınması, kaldırılması, düzeltilmesi KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 381-409.
13 Kamulaştırma işleminin sonuçları KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 276-294
14 Kamulaştırma işleminin yargısal denetimi KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2012, ss. 299-346.
Resources
Course Notes <div class="page" title="Page 36"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <div class="page" title="Page 36"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p> 1. SANCAKDAR Oğuz/ &Ouml;n&uuml;t Lale Burcu/ Başar Cemal/ Dağlı Ezgi Palas, İdare Hukuku Pratik &Ccedil;alışma Kitabı, Se&ccedil;kin Yayıncılık, Ankara 2018.<br /> 2. GİRİTLİ İsmet/ BİLGEN Pertev/ AKG&Uuml;NER Tayfun, İdare Hukuku, Der yayınları, İstanbul 2013.<br /> 3. YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul 2010.<br /> 4. TEZCAN Durmuş/Kutlu G&uuml;rsel, M./Sancakdar, O./&Ouml;ğ&uuml;t&ccedil;&uuml;, M., İdare Hukuku Pratik &Ccedil;alışma El Kitabı, D.E.&Uuml;. yayını, İzmir 2001.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p>
Course Resources

1. ÖZDEMİR, Yücel, Türk Hukukunda Kamulaştırmasız El Atma, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.
2. KUTLU GÜRSEL Meltem, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2012.
3. KUTLU Meltem, İdari Bir İşlem Olarak Kamulaştırma ve İptal Davası, Ank 1992.
4. KAPLAN Gürsel, “Yeni Yasal Düzenlemelere Göre Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Dogan Tazmin Hakkının Tabi Olduğu Usul Ve Esaslar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan 2012, S.99, s. 125-151.
5. GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayıncılık, Bursa 2018.
6. TAN Turgut, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2018.
 

 
 

 

Week Documents Description size
0 1. GENEL OLARAK KAMULAŞTIRMA 0.11 MB
0 2. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN UNSURLARI 0.08 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 2