Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Medeni Hukuk I HUK 103 1 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DOĞA EKREM DOĞANCI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi DOĞA EKREM DOĞANCI,
Course Assistants

Arş. Gör. Merve KESKİN ORHAN

 

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı öğrencilere Medeni Hukuk´un temel kavramları, Türk Medeni Kanunu´nun başlangıç hükümleri ve Kişiler Hukuku ile ilgili bilgilerin verilmesidir.

Course Content

Medeni Hukuk hakkında genel bilgiler, Türk Medeni Kanun´un başlangıç hükümleri, Medeni Hukuk´un temel kavramları ve Kişiler Hukuku (gerçek ve tüzel kişiler) dersin başlıca konularıdır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İspat yükü kavramını bilir ve somut olaya uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti kavramlarını tanımlar ve karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Hakları, içerik ve özellikleri açısından inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Hakkı tanımlar, türlerine ayırır, onları sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 İyiniyet, dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması kavramlarını yorumlar ve somut olaya uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Hısımlık, yerleşim yeri, kişisel durum sicillerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Tüzel kişilerin genel teorisini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Dernek ve vakıf tüzel kişilerinin hukuki özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Genel olarak Medeni Hukuk hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Kanun hükümlerini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku´na ilişkin temel kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Hakların kazanılması, kaybedilmesi ve korunması arasındaki neden sonuç ilişkisini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Kişilik hakkını, bu hakkın kapsamını ve korunması yollarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Gaiplik, ölüm karinesi, ölüm kavramlarını karşılaştırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Türk Medeni Kanunu'nun başlangıç hükümlerini açıklar, edindiği bu bilgileri somut olaylara uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Medeni Kanunu´nun Sistemi ve Medeni Hukuk Kavramı OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami. Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar. s.1 vd. İstanbul: Vedat, 2018.
2 Medeni Hukukun Kaynakları ve Uygulaması OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami. Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar. s.41 vd.İstanbul: Vedat, 2018.
3 Takdir Yetkisi, Boşluk Kavramı ve Hakimin Hukuk Yaratması OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami. Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar. s.93 vd.İstanbul: Vedat, 2018.
4 Hak Kavramı ve Hak Türleri OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami. Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar. s.133 vd.İstanbul: Vedat, 2018.
5 Hukuki İşlem Çeşitleri ve Hükümsüzlüğü OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami. Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar. s.167 vd.İstanbul: Vedat, 2018.
6 İyiniyetin Korunması İlkesi OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami. Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar. s.230 vd.İstanbul: Vedat, 2018.
7 Dürüstlük Kuralı ve Hakların Kötüye Kullanılması Yasağı OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami. Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar. s.244 vd.İstanbul: Vedat, 2018.
8 Hakların Korunması ve İspat Yükü OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami. Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar. s.297 vd.İstanbul: Vedat, 2018.
9 Ara Sınav
10 Kişi Kavramı ile Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY - ÖZDEMİR, Saibe. Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler).s.1 vd.İstanbul: Filiz, 2018
11 Hak Ehliyeti ve Fiil Ehliyeti OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY - ÖZDEMİR, Saibe. Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler). s. 42 vd.İstanbul: Filiz, 2018
12 Kişilik Hakkı ve Korunması OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY - ÖZDEMİR, Saibe. Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler).s.164 vd.İstanbul: Filiz, 2018
13 Tüzel Kişilerin Genel Teorisi ve Dernekler OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY - ÖZDEMİR, Saibe. Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler). s.261 vd.İstanbul: Filiz, 2018
14 Vakıflar OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY - ÖZDEMİR, Saibe. Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler).s.365 vd.İstanbul: Filiz, 2018
Resources
Course Notes
Course Resources

KAYIHAN, Şaban/ÜNLÜTEPE, Mustafa. Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri. Ankara: Seçkin, 2017

OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami. Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar. İstanbul: Vedat, 2018.

DURAL, Mustafa/SARI, Suat. Türk Özel Hukuku, Cilt I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri. İstanbul: Filiz, 2018.

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY - ÖZDEMİR, Saibe. Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler). İstanbul: Filiz, 2018.

DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan. Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku. İstanbul: Filiz, 2018.

AKİPEK, Jale G./AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ , Derya. Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Birinci Cilt. İstanbul: Beta, 2019.

KAYIHAN, Şaban /ÜNLÜTEPE, Mustafa. Medeni Hukuk Bilgisi. Ankara: Seçkin, 2017.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6