Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hukuki Yazişma ve Tebligat HUK 369 5 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEZERCAN BEKTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Recep ÇAKRAK
Course Category
Course Objective Hukuk ve ceza davalarına ilişkin çeşitli dilekçelerin hazırlanması, mahkeme kararlarının kaleme alınması ve diğer bazı yazışma örnekleri ile usullerinin incelenmesi ve Tebligat Kanunu’nda yer alan hükümlerin öğrenciye kavratılması ve kurumlar arasındaki farklılıkların öğretilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.
Course Content Dava Dilekçesi, Cevap Dilekçesi, Cevaba Cevap Dilekçesi, İkinci Cevap Dilekçesi Kavramları, Mahkeme Kararlarının İçermesi Gereken Unsurlar, Mahkeme Kararlarının Gerekçeleri, Hukuk Dava Dilekçelerinin İçeriği, Ceza Dava Dilekçelerinin İçeriği, Temyiz Dilekçesinin İçeriği ve Tebligat Hukukunun Kavram ve Tanımı, Çeşitleri, Kazai Tebligat, Tebligatın Yok Sayılması, Usulsüz Tebliğ ve Geçerli Hale Gelmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tebligatın yapılamaması durumlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Tebliğ yokluğu kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Ceza davlarına ilişkin dilekçeleri örneklendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 İlan yoluyla tebliğ konusunu tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Hukuk ve ceza davalarına ilişkin genel bilgileri tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Ceza davalarına ilişkin kararları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Tebligat Kanunu hükümlerinin içeriğini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Tebligatın tanımı ve tebliğ tutanağını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Tutanak, belge, makbuz ve müzekkereyi tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 İlgili hükümlere ilişkin öğretide savunulan görüşleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Hukuk davalarına ilişkin kararları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 İcra takibi kavramını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti hallerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Hukuk davalarına ilişkin dilekçeleri örneklendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dilekçeler, başvurulan makamın adı, dilekçe metni, tarih, ad, soyad, imza, adres ve diğer hususlar, dilekçenin verileceği yer. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
2 Hukuk davasına ilişkin dilekçeler, dilekçenin içeriği, dilekçenin eksik düzenlenmesinin yaptırımı, hukuk dava dilekçesi örnekleri. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
3 Çekişmesiz yargıya ilişkin dava dilekçesi, dilekçelerin içeriği, çekişmesiz yargı işi dilekçesi örnekleri. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
4 İcra ve iflas hukukuna ilişkin dilekçeler. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
5 Ceza davasına ilişkin dilekçeler, İdari yargıya ilişkin dilekçeler, İptal davalarıyla ilgili dilekçeler. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
6 Anayasa yargısına ilişkin dilekçeler, Uyuşmazlık yargısına ilişkin dilekçeler. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
7 Bireysel başvuru dilekçesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru dilekçesi. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
8 Ara sınav Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
9 Tebligat hukukunun önemi, Tebligat hukuku açısından uygulamada ortaya çıkan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
10 Tebligatın tanımı, Tebliğ tutanağı. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
11 Tebligat Kanunu ve Adli Sicil Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Tebligat Yönetmeliği, Tebligat Kanunu. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
12 Tebliğin kime, nerede, ne zaman yapılacağı, Muhatabın başka yere gitmesi, Tebellüğden kaçınma ve Tebliğ imkansızlığı. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
13 İlan yoluyla tebligat, Usulsüz tebligat, Yabancı memlekette tebligat usulü. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
14 Kazai tebligat ve icra tebliğleri halinde adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti, Doğrudan tebliğ halleri, Tebellüğ edecek kişinin hasım olması, cezai hükümler ve tebligatın yokluğu. Aşağıdaki kitapların ilgili bölümleri okunacak
Resources
Course Notes Baki Kuru-Ramazan Arslan-Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, 26. Baskı, Yetkin Yayınevi; Timuçin Muşul, İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, Adalet Yayınevi; Baki Kuru-Ramazan Arslan-Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 25. Baskı, Yetkin Yayınevi; Hakan Pekcanıtez-Oğuz Atalay-Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Yetkin Yayınevi.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 57
Total Workload / 25 (Hours) 2.28
dersAKTSKredisi 2