Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kelam DAO 303 5 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. SÜLEYMAN AKKUŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere, İslam inanç esaslarını konu alan Kelam problemleri üzerinde, akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel metotlarda, yeterlilik kazandırmaktır.
Course Content Bu derste İslam dininin temel iman ve akaid meseleleri dini naslar ve aklî delillerle işlenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Klasik kelam konularını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Kelam ilminin tarihsel gelişimini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Günümüz kelam problemlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İslam’a yönelik eleştirilere kelam alimlerinin yaklaşımını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kelam ilminin ana konularını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kelamın konularının tarihsel arka planını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İsbat-ı Vacib
2 Allahın Sıfatları (Tenzihi, Fiili, Haberi)
3 Sübuti Sıfatlar
4 Kelam Mezheplerinin sıfatlara yaklaşımı
5 Kaza ve Kader
6 İnsan İradesi ve Hürriyeti
7 Hüsün-kubuh sorunu ( iyi ve kötünün akliliği)
8 Ecel, Rızık
9 Nübüvvetin İmkanı ve Gerekliliği
10 Peygamberlik ve peygamberlere iman
11 Kutsal kitaplara iman, Kuran ve diğer kutsal kitaplar ve özellikleri
12 Öldükten sonra dirilmenin imkanı, ispatı ve önemi
13 Ahiret hayatının evreleri
14 Cennet ve cehennemin varlığı, gereği ve özellikleri
Resources
Course Notes 1. Ahmed Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş, İstanbul: Ensar Yayınları, 2004<br>2. Şerafettin Gölcük ve Süleyman Toprak, Kelam: Tarih, Ekoller ve Problemler, Konya: Tekin Kitabevi, 2012.
Course Resources 1. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi: Giriş, İstanbul 1981.
2. Mehmet Aydın, Din Felsefesi, Ankara: Selçuk Yayınları, 1992.
3. TDV İslam Ansiklopedisi (İlgili maddeler).
4. İlyas Çelebi, Bekir Topaloğlu ve Y. Şevki Yavuz, İslam’da inanç esasları, İstanbul 1998
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6