Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ahlak Felsefesi DAO 301 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. TAMER YILDIRIM
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Alak Felsefesinin mahiyeti ve temel tartışmalarını kazandırmak.
Course Content Bu derste ahlak felsefesinin mahiyetine dair tartışmalar incelenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ahlak felsefesinin temel problemlere yaklaşımı ile diğer disiplinlerin yaklaşımı arasındaki ilişkiyi açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Ahlak Felsefesinin mahiyeti hakkındaki tartışmalara vakıf olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Ahlak Felsefesinin temel problemleri ve kavramlarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Ödev etiğini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Felsefe ahlak ilişkisini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Olgu değer ilişkisini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Etik, etik türleri,
2 etik temellendirme, etik ve din
3 Sokrates´in mutluluk etiği
4 Kendini gerçekleştirme etiği: Platon
5 Aristoteles etiği
6 Aristoteles etiği
7 Ebubekir Razi
8 İhvan-ı Safa
9 Farabi
10 İbn Miskeveyh
11 Determinist etik: Spinoza
12 Hume´un duygudaşlık etiği
13 Kant´ın ödev etiği
14 Yararcı etik ve evrimci etik
Resources
Course Notes Cevizci, Ahmet. Etiğe Giriş İstanbul: Paradigma, 2002<br>Fahri, Macid. İslam Ahlak Teorileri. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004.<br>Çağrıcı, Mustafa. İslam Düşüncesinde Ahlak. İstanbul: DEM yayınları, 2006
Course Resources Aristoteles. Nikomakhos´a Etik. Ankara: Ayraç Yayınevi, 1998.
Oktay, Ayşe Sıddıka. Kınalızade Ali Efendi ve Ahlak-ı Alai. İstanbul: İz Yayıncılık, 2005.
Erdem, Hüsamettin. Ahlak Felsefesi. Konya: Hü-Er, 2003.
Oktay, Ayşe Sıddıka. Kınalızade Ali Efendi ve Ahlak-ı Alai. İstanbul: İz Yayıncılık, 2005.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 5 5
Final 1 25 25
Total Workload 169
Total Workload / 25 (Hours) 6.76
dersAKTSKredisi 5