Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam Eğitim Tarihi DAO 482 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ VASFİ KURT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders İslam tarihi boyunca eğitim faaliyetlerini, eğitim kurumlarını, eğitim politikaları ve programları hakkında genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Course Content İslamiyet, eğitim ve bilim, İslam tarihinde eğitimin kurumsallaşması,
Bazı İslam düşünürlerinin eğitim anlayışları, Osmanlılarda eğitim ve medreseler, Osmalıda son döneminde eğitimde reform gayretleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bazı İslam düşünürlerin eğitimle ilgili düşüncelerini karşılaştırır Tartışma, Ödev,
2 İslam tarihinde eğitimin kurumsallaşma süreci ve medreselerde eğitimi değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 İslamiyetin eğitim ve bilime verdiği önemi açıklar Anlatım, Sınav ,
4 İslamiyetin ilk dönemlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini anlatır Anlatım, Sınav ,
5 Osmanlı son dönemlerinde medreseden modern okula geçişi nedenlerini sorgular Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Osmanlı medrese sistemi, gelişimi ve bozulma nedenlerini analiz eder Tartışma, Anlatım, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Derse giriş
2 İslamiyette bilgi ve eğitimin önemi
3 İslamiyette ilk dönem eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi
4 İslam tarihinde eğitimin kurumsallaşması ve nedenleri
5 Bazı İslam alimlerinin görüşlerinin eleştirel olarak değerlendirilmesi (Ibn Sina, Farabi. vb.)
6 Bazı İslam alimlerinin görüşlerinin eleştirel olarak değelendirilmesi (Ibn Sina, Farabi. vb.)
7 Erken dönem Osmanlıda medreseler
8 Erken dönem Osmanlıda medreseler
9 Osmanlı dönemi medreselerinde programlar, ders kitapları ve eğitim anlayışları
10 Osmanlı dönemi medreselerinde programlar, ders kitapları ve eğitim anlayışları
11 Osmanlıda medrese eğitiminin bozulması
12 Osmanlı son dönem eğitim reform girişimleri
13 Osmanlıdan Cumhuriyete intikal eden eğitim mirası
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Çelebi, A. (1990) İslamda Eğitim ve Öğretim Tarihi, İstanbul: Damla Yayınları
Course Resources Kaynaklar [2] Atay, H. (1983) Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul: Dergah Yayınları.
[3].Kazıcı, Z. (2000) İslam Eğitim Tarihi, İstanbul, MÜİF Vakfı yayınları.
[4] Makdisi, G. (2004) Ortaçağda Yüksek Öğretim, İslam Dünyası ve Hristiyan Batı, İstanbul, Gelenek Yayınları
[5].Zengin, Z.S. (2002) II Meşrutiyette Medreseler ve Din Eğitimi, Ankara, Akçağ Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır.
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 15 15
Final 1 2 2
Total Workload 95
Total Workload / 25 (Hours) 3.8
dersAKTSKredisi 5