Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Müziği Analizi TBB 443 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FERDİ KOÇ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Murat Can Dilber

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türk müziği eserlerinin makamsal, form ve usul analizlerini yapabilmek

Course Content

Her formdaki Türk müziği eserlerinin makamsal, form ve usul analizi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Makam tariflerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Makamların seyir yapabilme becerisini kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Eserleri analitik dinleme becerisini kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
4 Makamsal analiz yapabilme becerisi kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
5 Usûl bilgilerini hatırlar ve pekiştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
6 Türk müziği analiz tekniklerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dügah, Segah ve Rast perdesinde karar veren makamların tarifleri ve seyir çalışmaları
2 Irak ve Acemaşiran perdesinde karar veren makamların tarifleri ve seyir çalışmaları
3 Yegah ve Hüseyniaşiran karar veren makamların tarifleri ve seyir çalışmaları
4 Türk müziğinde makamsal analiz tekniklerinin anlatılması ve perdelerin isimlerinin tekrarı
5 Buselik Şarkılar “Bir misli var mı kıl beyan”, Bir Pür-Cefa Hoş Dilberdir” ve “Dün gece sende ben derdimende” isimli eserlerin makamsal analizlerinin yapılması
6 Rast Şarkı “Aşka Düşdüm âşıkı avareyim” analiz yapılması
7 Hüseyni Şarkı “Fariğ olmam meşreb-i rindâneden”, Uşşak Şarkı “Ne yaptım kendimi nasıl aldattım”, Hicaz Şarkı “Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek” ve Hicaz Şarkı “Gittin de bırakdın beni aylarca kederde” isimli eserlerin makamsal analizi
8 Ara Sınav (Vize)
9 Nihavend Şarkı “Ahteri düşkün garib âşıkı âvâreyim”, Nihavend Şarkı “Kalbimdeki son aşka inerken kara perde” isimli eserlerin makamsal analizlerinin yapılması
10 Sultaniyegah Şarkı “Kaçıncı fasl-ı bahar bu, solar gider emelim”, Sultaniyegah Şarkı “Saçının telleri göğsünde perişan yaraşır”, "Ahteri düşkün garib âşıkı âvâreyim” isimli eserlerin makamsal analizlerinin yapılması
11 Hicazkar Beste “Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş”, Sûznâk Şarkı “Beni bigabe-i hâb etti keder”, Sûz-i Dil Beste “Tutuşdu gâm oduna şâd gördüğün gönlüm” isimli eserlerin makamsal analizlerinin yapılması
12 Şedaraban Beste “Ne dem ki sinesi ol gül-rûhun küşâde olur”, Şedaraban Şarkı “Bahçelerde aşlama aşlamayı taşlama”, Evcârâ Ağır Semâi “Kimin meftunu oldun ey peri rûyim nihan söyle” isimli eserlerin makamsal analizlerinin yapılması
13 Hüzzam Şarkı “İnliyen Udum mu”, Kürdili Hicazkâr Şarkı “Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış”, isimli eserlerin makamsal analizlerinin yapılması
14 Şevkefzâ Şarkı “ey dilber-i şûh-i nevres”, Muhayyer Sünbüle Şarkı “Ey gonca-i nâzik tenim” isimli eserlerin makamsal analizlerinin yapılması
Resources
Course Notes <p> -</p>
Course Resources

İsmail Hakkı Özkan, Türk müziği nazariyatı ve usulleri-kudüm velveleri, Ötüken Yayınevi

Aytaç Ergen, Türk Müziği Repertuvar Programı, Notam

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1).
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir.
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
3. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 3 1 3
Final 1 1 1
Total Workload 133
Total Workload / 25 (Hours) 5.32
dersAKTSKredisi 5