Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Form Bilgisi TBB 301 5 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN
Course Lecturers Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bir müzik eserinin iç yapısı, yani birçok farklı melodilerin nöbetleşe geliş gidişi ve çeşitli armonik ve ritmik elemanların yanıp sönüşü dinleyiciyi  büyük bir çeşitlilik harmanı içine alır. Fakat bu çeşitlilik bir münasebeti yokken daima kulağımıza başka başka melodiler, devamlı armoni dalgalanmaları ve yeni ritmik gruplanmalar çıkartır. Müziğe ait olan bu özelliklerin tartışılacağı bu derstte armoni içindeki bu güzel ve özel farklılıkları öğrenmek ve uygulamak amaçlanmaktadır. 

Course Content

Müzik fikirlerinin çokçeşitliliğii içinde nası kurulabileceği form bilgisini bilmek ve uygulamak sayesinde olur. Bir Besteci bütünlüğü esas tonaliteyi ve komşu tonaliteleri yerinde ve şuurlu bir tasnife tutmakla ana fikir olarak ele aldığı melodiler üzerinde sık sık hareket etmekle karakteristik motiflerini bulur. Form Bilgisi yukarıda açıklanan hedefleri öğretmeyi hedefler bir ders niteliğindedir. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Müzikte armoni, ritim ve melodiden oluşan melodik birliği ve bütünlüğü sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Müzikte fikirler koordinasyonunda dış yapıya yani müziği anlamayı bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
3 Hangi ülke müziği veya hangi müzik türü olursa olsun müzikal temellerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Çalgı müziği ve vokal müzikleri formal analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Eser örnekleri üzerinde analiz ayırım yapıp müzikal analize başlangıç yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
6 Analiz yapma yetisini geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Form Bilgisi ve Elemanları, Motif ve Motif Örnekleri üzerinde inceleme Kaynaklarda verilen kitaplardan bilgiler vererek araştırma inceleme yapması için teşvik etmek
2 İkiz Motif ve örnekler üzerinde inceleme, Müzikte cümle yazma Belirlenmiş notalar üzerinde uygula çalışması
3 İçten ve dıştan genişleyen motif ve cümleler Kaynaklar üzerinde anlatım ve uygulama yapmak
4 Şarkı (Lied) formu ve Tek bölümlü şarkı formu Ödevlendirilmiş incelemeler incelenenip anlatım yapmak
5 İki Bölümlü şarkı formu Ödevlendirilmiş incelemeler incelenenip anlatım yapmak
6 Üç bölümlü şarkı formu ve Katlı Triolu şarkı formu Ödevlendirilmiş incelemeler incelenenip anlatım yapmak
7 Demek Yapılar, Çift Dönem uygulamaları Bölmeli Yapılar. Ödevlendirilmiş incelemeler incelenenip anlatım yapmak
8 Sonat Formu, Sonat formunda kural dışı düzenler Sonat formunun tarihsel süreci anlatımı yapıp örnekler üzerinde incele
9 Vokal müzik ve formlar üzerine analiz çalışmaları Ödevlendirilmiş incelemeler incelenenip anlatım yapmak
10 Türk Müziği Form Bilgisi Türk müziği formları ön çalışma
11 Türk Müziğinde dini formlar Türk dini formlarını gözden geçirmek
12 Türk Müziğinde saz eserleri ve form örnekleri üzerinde inceleme Dersin akışına göre belirlenmiş örnekler üzerinde analiz
13 Türk Müziği eserleri üzerinde formal analiz çalışmaları Dersin akışına göre belirlenmiş örnekler üzerinde analiz
14 Genel tekrar Genel tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources

Fuad Koray- Form Bilgisi ve Müzikte Biçimler

Nurhan Çangal- Form Bilgisi 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Performans Görevi (Uygulama) 1 5 5
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6