Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Haberleşme ve Mikrodalga Laboratuvari EEM 476 8 1 + 2 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN ÇETİNEL
Course Lecturers Doç.Dr. ŞUAYB ÇAĞRI YENER, Dr.Öğr.Üyesi GÖKÇEN ÇETİNEL, Dr.Öğr.Üyesi AHMET YAHYA TEŞNELİ, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMET HİLMİ NİŞANCI,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

İletim hattı, dalga klavuzu ve antenlerle ilgili temel parametrelerin ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi, ölçme becerisinin kazanılması. Anten tasarlama, analiz etme ve gerçekleme yeteneğinin elde edilmesi. Analog ve Sayısal modülasyon türlerinin öğrenilmesi, bir haberleşme sisteminin, alıcı ve verici kısımlarının çalışma mantığının kavranması.

Course Content

İletim hatları ve dalga klavuzları, anten parametreleri, anten tasarımı analizi ve ölçümleri, elektromanyetik dalgaların yayılımı. Genlik modülasyonu ve demodülasyonu, Frekans modülasyonu ve demodülasyonu, Zaman Bölmeli Çoğullama, PAM, PCM.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anten tasarımı yapar ve analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Deney / Laboratuvar,
2 PAM ve PCM sistemlerini kavrar ve gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
3 Genlik ve Frekans modülasyonu ve demodülasyonunu gerçekleştirir Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
4 Anten ışınım örüntülerini ölçer, çizer ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
5 İletim hattı ve dalga kılavuzu parametrelerini ölçer Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
6 Zaman bölmeli çoğullama mantığını kavrar, uygulama alanlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
7 Temel anten parametrelerini ölçer Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar, Sınav , Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Laboratuvarın tanıtılması ve deney gruplarının oluşturulması.
2 Genlik Modülasyonu (BTGM, ÇYBGM, TYBGM) ve demodülasyonu.
3 Frekans modülasyonu ve demodülasyonu.
4 Örnekleme ve zaman bölmeli çoğullama (TDM).
5 Darbe genlik modülasyonu (PAM) ve demodülasyonu
6 Darbe kod modülasyonu (PCM)
7 Darbe kod demodülasyonu
8 İletim hattı veya dalga kılavuzu ölçümleri
9 Mikrodalga gücü ölçümü
10 Antenlerin ışınım örüntülerinin ölçülmesi
11 Anten kazanç ölçümü
12 Mikroşerit anten tasarımı ve temel parametrelerin ölçümü
13 LOS hesapları ve kayıplarının ölçümü
14 Proje Sunumlarının Yapılması
Resources
Course Notes <p>Labaratuar F&ouml;y&uuml;</p>
Course Resources

1. David K. Cheng , “Fundamentals of Engineering Electromagnetics”, Addison-Wesley Publishing Company

2. David M. Pozar, “Microwave Engineering”, Addision-Wesley Publishing Company

3. C.A.Balanis, “Advanced Engineering Electromagnetics”, JohnWiley & Sons

4. J.D.Kraus, “Antennas for All Applications”, McGrawHill

5. Communications Systems Engineering, 2.nd Edition, John Proakis, Masoud Salehi, Prentice Hall.
6. Digital Communications,John Proakis, Masoud Salehi, Mc Graw Hill.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
2. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 2 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 3 15 45
Final 1 2 2
Total Workload 133
Total Workload / 25 (Hours) 5.32
dersAKTSKredisi 5