Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gömülü Sistemler BSM 443 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MURAT İSKEFİYELİ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Dr. Abdullah SEVİN

Course Category
Course Objective

Gömülü sistem, problem çözümünde özel olarak tasarlanmış ve programlanmış bilgisayar ve çevre birimlerinden oluşan, donanım ve yazılım teknolojilerinin tümleşik olarak gerçeklenmesi sonucunda ortaya çıkan sistemlerdir. Bu bağlamda öğrencilerin endüstride yaygın olarak kullanılmaya başlayan gömülü sistem teknolojileri hakkında bilgi verilmesi, 8051 mikrokontrolör tabanlı deney setleri ve ARM işlemcili setler ile gömülü sistem işletim sistemleriyle programlama ve tasarım amaçlanmaktadır.

Course Content

Gömülü sistemlerin temel yapısının öğretilmesi, gömülü sistem problemlerini çözme metotlarının kazandırılması, gerçek zamanlı işletim sistemleri, mikrokontrol devreleri, gömülü sistem geliştirme teknikleri, haberleşme protokolleri, veri elde etme, sensör sinyal işleme ve kontrol, gömülü sistemler için programlama metotları, veri yolları ve uygulamaları, çevre birimleri ve uygulamaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Gömülü sistem işletim sistemleri hakkında bilgi edinir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Gömülü sistem kavramını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
3 Analog ve sayısal veri okuma, sinyal uyumlaştırmayı öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Gömülü işletim sistemlerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Proje / Tasarım,
5 Haberleşme protokollerini kullanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Proje / Tasarım,
6 Mikroişlemci, mikroişlemcili sistem, mikrokontrolör tanımlarını pekiştirir Anlatım, Sınav ,
7 Gömülü sistem uygulama alanlarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gömülü sistemlere giriş
2 Gömülü sistem problemlerinin çözüm teknikleri
3 Mikrodenetleyici devreleri ve bileşenleri
4 Dış dünyadaki fiziksel verilerin elde edilmesi ve kontrol-1
5 Dış dünyadaki fiziksel verilerin elde edilmesi ve kontrol-2
6 Buton, Tuş takımı ve klavye uygulamaları
7 Elde edilen verilerin gösterilmesi-1 (7-segment, LCD, GLCD)
8 Elde edilen verilerin gösterilmesi-2 (7-segment, LCD, GLCD)
9 Gömülü sistem haberleşme protokolleri-1 (UART, SPI, I2C)
10 Gömülü sistem haberleşme protokolleri-2 (UART, SPI, I2C)
11 DC motor, Servo Motor uygulamaları
12 Bluetooth Modülü ile uygulamalar
13 Ethernet Modülü ile uygulamalar
14 Proje sunumları
Resources
Course Notes <p>Ders Notları</p>
Course Resources

Ders Notları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Proje / Tasarım 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5