Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Internet Mühendisliği BSM 435 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM ÖZÇELİK
Course Lecturers
Course Assistants

Arş.Gör. Musa BALTA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

TCP/IP protokol mimarisi içerisindeki çekirdek protokolleri (TCP, UDP, IP, ICMP, ARP) RFC standartlarına göre öğrenerek paket analizör programı ile irdelemek. Ayrıca uygulama katmanında hizmet veren protokollerin anlaşılması ve gerçeklenmesi için bir zemin hazırlamak

Course Content

TCP/IP protokol mimarisi, TCP/IP çekirdek protokolleri (TCP, UDP, IP, ICMP, ARP) ve RFC dokümanları, Wireshark paket yakalama programı ve ilgili protokollerin başlık yapılarının incelenmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 IP, ICMP ağ katman protokollerinin başlık yapılarını öğrenir Anlatım, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Uygulama katmanı için geliştirilen ya da geliştirilecek protokoller/uygulamalar için önemli bir yorum yeteneği kazanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 ARP protokolünün başlık yapısını öğrenir Anlatım, Sınav ,
4
5
6
7 3
8
9
10
11
12 Uygulama katman protokollerinin çekirdek protokoller üzerinden nasıl çalıştığını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
13
14 3
15
16 3
17
18 3
19 TCP, UDP taşıma katman protokollerinin başlık yapılarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
20
21
22 3
23 3
24 3
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilgisayar Ağları ve İnternet Mühendisliğine giriş [1]de ilgili konu
2 TCP/IP protokol mimarisi [1]de ilgili konu
3 TCP/IP standartları, RFC, İnternet Organizasyonları [1]de ilgili konu
4 IP RFC791 (İnternet başlık formatı, IP altağ oluşturma) [1]de ilgili konu
5 IP Fragmentasyonu [1]de ilgili konu
6 ICMP RFC 792 (ICMP Mesaj formatları, tipleri ve kodları) [1]de ilgili konu
7 ARP RFC 826 (ARP isteği, cevabı, paket formatı) [1]de ilgili konu
8 Ping ve Traceroute ICMP mesaj uygulaması [1]de ilgili konu
9 IP uygulaması [1]de ilgili konu
10 ARP uygulaması [1]de ilgili konu
11 TCP RFC 793 (TCP hizmetleri, TCP başlığı) [1]de ilgili konu
12 UDP RFC 768 (UDP başlığı) [1]de ilgili konu
13 TCP ve UDP uygulaması [1]de ilgili konu
14 HTTP RFC2616 (HTTP Mesaj tipleri, metod tanımları) [1]de ilgili konu
Resources
Course Notes <p nssimulated="true">1.&quot;İnternet M&uuml;hendisliği Ders Notu&quot;, Do&ccedil;.Dr. İbrahim &Ouml;Z&Ccedil;ELİK</p>
Course Resources "& SET /A 0xFFF9999-2 &
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 30
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5