Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Istatistik TEF 231 3 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders öğrencilerin sayısal verilerle düşünmesine ve sayıların arkasında yatanları anlayarak yorumlamasına yardımcı olmayı, öğrencinin gerekli olduğu durumda uygun veri çözümleme yöntemini seçerek kullanabilme becerisini geliştirmeyi amaçlar
Course Content Bu ders veri analiz etme yöntemlerini, sayısal verileri inceleyen kuram ve teknikleri, iktisadi endeksleri, ekonomik seri ve parametrelerin yorumlanmasını, Olasılık dağılımlarının ve ihtimal hesaplarının yapılması,ve bunların iktisat, işletme ve yönetim faaliyetlerinde kullanıldığı alanları kapsar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İstatistik kuram ve tekniklerini öğrenen öğrenci, bu bilgi birikimini diğer derslerin istatistiksel bilgi altyapısında kullanacak ve iktisat ve yönetim problemlerine analitik olarak düşünüp çözüm önerileri sunabilecektir. Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İstatistiğin önemi, veri kaynakları, temel kavramlar
2 Verilerin toplanması
3 Verilerin işlenmesi, Seriler ve grafikler
4 Ortalamalar: Duyarlı Ortalamalar
5 Ortalamalar: Duyarlı Olmayan Ortalamalar
6 Değişkenlik ve bölünme şekli: Değişkenlik ölçüleri
7 Değişkenlik ve bölünme şekli: Toplanma Oranı, asimetri ve basıklık ölçümleri
8 Oranlar ve İndeksler: Mekan, Zaman, sabit ve değişik esaslı indeksler ve indekler arası geçişler
9 ARASINAV
10 İndeksler: basit ve bileşik fiyat ve miktar indeksi hesaplama yöntemleri
11 Olasılık ve bölünmeleri
12 Olasılık ve bölünmeleri
13 Binom, hipergeometrik ve poisson bölünmeleri
14 Normal bölünme
Resources
Course Notes
Course Resources Serper, Ö.(2004), Uygulamalı İstatistik I ve Uygulamalı İstatistik II, Bursa:Ezgi Kitabevi

Diğer Kaynaklar:
Özsoy, O. (2005), İktisatçılar ve İşletmeciler için İstatistik, Ankara:Siyasal Kitabevi.
Özkan, Y. (), Uygulamalı İstatistik.
Gürsakal, N.(1999), Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I, Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II, İstanbul:Alfa.
Der,A Handbook of Statistical Analyses using SAS, Wahington: Chapman &Hall/CRC.
Yamak, R. Ve Köseoğlu, M. (2006), Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Trabzon: Akasakal Kitap Kırtasiye.
Köseoğlu, M. (2006),Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri SORU BANKASI (KPSS, AÖ, Müfettişlik, Uzmanlık, Bankacılık ve Meslek Sınavlarına Hazırlık), Trabzon: Aksakal Kitap Kırtasiye.
Çepni, E.(2005), Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Ankara:Seçkin Kitabevi.
Tekin, M., Çağlayan, E.(2003), Excel ile Temel Ekonometri, İstanbul: Der Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek. X
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 44
Total Workload / 25 (Hours) 1.76
dersAKTSKredisi 2