Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iktisat TEF 230 4 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi… Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgi sahibi olunması.
Course Content Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Rasyonel davranan tüketicinin ekonomik karar verme sürecinin öğrenilmesi Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
2 İktisadi temel kavramların öğrenilmesi, Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Piyasa çeşitlerinin kavranılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
4 Piyasa kavramının anlaşılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Devletin ekonomideki rolü ve milli gelirin belirlenimi üzerindeki etkisinin öğrenilmesi Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
6 Milli gelir ve unsurları ile denge milli gelir düzeyinin oluşumunun öğrenilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Para, İktisadi Büyüme ve İktisadi Sistemlerin temel unsurlarının kavranılması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
8 Makro ekonominin temel kavramlarının öğrenilmesi Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmenin rasyonel karar verme süreçlerinin öğrenilmesi Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İktisadi Hayata Toplu Bakış, Genel Kavramlar, İktisadi Olay ve Tarafları, Kıtlık (Nedret Kanunu), İktisadi Adam Davranışı ve Tarafların Davranış Biçimleri
2 Piyasa, Talep ve Talebi Etkileyen Unsurlar, Arz ve Arzı Etkileyen Unsurlar, Piyasa Dengesi, Piyasa Dengesinde Meydana Gelen Değişmeler,
3 Esneklik (Elastiklik): Talep ve Arz Esneklikleri, Hesaplama Şekilleri ve Yorumları
4 Tüketici Dengesi: Fayda Analizi, Eş-Fayda ve Bütçe fonksiyonları ile tüketici dengesinin belirlenmesi
5 Üretim Teorisi (Üretici Dengesi): Azalan Verim Kanunu, Eş-Ürün ve Maliyet Doğrusu Fonksiyonları, Uzu Dönem Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi
6 Firma Gelirleri, Firma Dengesi (Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem ve Uzun Dönem Analizi)
7 Monopol Firmanın Gelir Fonksiyonlarının Belirlenmesi ve Firma Dengesi, Tam Rekabet Piyasasındaki İşletme ile Monopol İşletmenin Karşılaştırılması
8 İktisadi Hayata Makro Bakış GSMH-Amortisman-SMH- Milli Gelir ve Milli Gelirin Temel Belirleyicilerinin Analizi
9 Arasınav
10 MG’in Hesaplama Şekilleri ve MG Yorumları MG’in Toplam Arz, Toplam Talep ve Yatırım Tasarruf Açısından Denge Düzeyinin Belirlenmesi.
11 Çarpan ve Hızlandıran mekanizmalarının Geometrik ve Cebirsel Gösterimi, Devletin Ekonomik Hayata Müdahale Gerekçe ve Şekilleri ile Milli Gelir Üzerindeki Etkileri
12 Paranın Tarihsel Süreci, Bankacılık Kurumun Oluşum Süreci, Para Arzı ile İstihdam-Gelir ve Para Değeri Arasındaki İlişkiler
13 Gelir Dağlımı ve Dağlımla ilgili değerlendirmeler İktisadi Büyüme, İktisadi Büyüme-Gelişme ilişkileri
14 Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Resources
Course Notes Salih Şimşek- M Kemal Aydın, İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yayınları, İstanbul, 2004 (4.Baskı),
Course Resources İktisada Giriş adı taşıyan tüm kitaplar kullanılabilir
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Motor teknolojileri ve temel imalat işlemleri üzerine mesleğini icra edebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak X
2 Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
3 Taşıt sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
4 Motor/taşıt sistem ve donanımlarının test, kontrol ve bakımlarını yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
5 Motor/taşıt sistemleri arızacılığı, yenileme/yenileştirme işlemlerinde güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
6 Temel ve mühendislik bilimleri alanlarında güncel bilgi birikimine sahip olmak X
7 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek güncel elektrik-elektronik-bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olmak
8 Mesleğiyle ilgili çalışmaları yapabilecek yabancı dil bilgi ve becerilerine sahip olmak
9 Alanıyla ilgili konularda tasarım, proje ve araştırma projelerini yapabilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
10 Mesleğiyle ilgili işletmecilik/yönetim/iş güvenliği alanlarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak X
11 Alanıyla ilgili konularda eğitim/öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek güncel bilgi ve becerilere sahip olmak
12 Sektörel bazda çalışmalar yapabilecek bilgi birikimine sahip olmak X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 60
Total Workload / 25 (Hours) 2.4
dersAKTSKredisi 2