Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kültürlerarasi Edebiyat I ADE 407 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ARİF ÜNAL
Course Lecturers Prof.Dr. ARİF ÜNAL,
Course Assistants Arş.Gör. Dudu UYSAL
Course Category
Course Objective Kültürlerarası edebiyat kavramını açıklamak ve Alman edebiyatında yabancı kökenli yazarların var olduğu ortamı incelemek
Course Content Kültürlerarası Edebiyat kavramının doğuşu, önemi, kapsamı, geçmişte ve günümüzde kültür farklılıkları ile oluşan edebi düşünce ve ürünler, Goethe ve oryantalizm, 20yy.da modern Avrupada yabancıların yaşadığı deneyimler, Almanyadaki -Türk edebiyatı, Göçmen Edebiyatı üzerinde tarihsel ve örnekler bağlamında durulacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kültür kavramını tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Kültürlerarası ilişkilerin gerçekleşme biçimlerini, süreçlerini ve kapsamını tartışır. Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Edebiyatın kültürlerarası ilişkiler içindeki işlevini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Alman edebiyatındaki Türk kökenli yazarları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
5 ) Alman edebiyatındaki Türk kökenli yazarları kültürlerarası edebiyat alanı içerisinde değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 ) Alman edebiyatındaki Türk kökenli yazarların içinde bulunduğu sosyo-psikolojik ortamı değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Methoden den Analyse der literarischen Werke
2 Methoden den Analyse der literarischen Werke
3 die unwürdige greisin von Brecht.
4 die unwürdige greisin von Brecht.
5 Die Probe von Herbert Malecha
6 Die Probe von Herbert Malecha
7 das Bettelweib von Locarno von Kleist.
8 das Bettelweib von Locarno von Kleist.
9 ARASINAV
10 Der Tod von Elsa Baskoleit von H.Böll
11 Der Tod von Elsa Baskoleit von H.Böll
12 Kısa Sınav
13 Zusammenfassung
14 Zusammenfassung
Resources
Course Notes [1] Ünal,Arif: Ders Notları
Course Resources [2] Arif Ünal : Edebiyat Biliminin Yöntemleri
[3]Arif Ünal: Novelci Yönüyle Heinrich von Kleist.
[4]Deutsche Kurzgeschichten
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır.
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 4 8
Final 1 20 20
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 5