Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HISTORY OF TURKISH-ISLAMIC THOUGHT SBK 309 5 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

None
 

Önerilen Seçmeli Dersler

History of Political Thought

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ZEYNEL ABİDİN KILINÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. ZEYNEL ABİDİN KILINÇ
Dersin Yardımcıları

Research Assistant Onur Türkölmez

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The purpose of this course is to analyze the development of the İslamic political thought in the classical age and follow the subsequent process until the modern period.

Dersin İçeriği

This course includes the following subjects: The rise of the first Islamic City-State, the Compact of the Medina, the development of the leadership theory, and the development of Islamic political Philosophy.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - S/he analyzes pre-Islamic sources of Turkish political culture. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - S/he analyzes the earlier sources of Islamic political thought 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - S/he analyzes the Compact of Medina 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - S/he analyzes the process of the development of the theory of leadership in the early Islamic political thought. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - S/he analyzes the development of Islamic political philosophy 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - S/he establishes the linkages between Islamic political tradition and the Turkish political tradition. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

 

 KAYNAKLAR: OKUMA SIRASINA GÖRE

 

 

BİRİNCİ HAFTA

Ders Notları – 1

 

Ders Notları – 2

 

MAKALE 1 - Adem APAK, “İSLAM ÖNCESi DÖNEMDE MEKKE İDARE SİSTEMİ VE SİYASETİNİN OLUŞUMU” Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı 1, ss. 177-194.
WEB: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uluifd/article/viewFile/5000018069/5000018359


İKİNCİ HAFTA

 

MAKALE 2 - Prof. Dr. Hamza AKTAN “KUR´ AN ve EHL-İ SÜNNET KAYNAKLARINA GÖRE HAZRET-İ PEYGAMBER ÖRNEGİNDE SiYASET”, ss. 313-344. Kaynak: Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet, Ensar neşriyat, 2006.
Web: http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D149034/2006/2006_AKTANH.pdf


 

MAKALE 3 - Ramazan HURÇ “SİYASET BİLİNCİNİN OLUŞUMU BAĞLAMINDA DÖRT HALİFENİN SEÇİM SİSTEMİ” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, Sayfa: 389-418, 2003.
WEB: http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt13/sayi1/389-418.pdf


 

ÜÇÜNCÜ HAFTA

 

MAKALE 4 -  İsrafil Balcı, “HZ. EBU BEKR DÖNEMiNDE İÇ SİYASET VE iDARE”, Samsun üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı 11.
WEB: http://dergi.ilahiyat.omu.edu.tr/Makaleler/1864952932_199911100202.pdf

 

MAKALE 5 -  Murtaza KÖSE “SOSYAL SİYASET KAVRAMI VE ÖMER B. ABDÜLAZİZ’İN SOSYAL SİYASETİ” , Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:34, 2010.
WEB: http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniilah/article/view/1020006062


Ders Notları -  3

DÖRDÜNCÜ/BEŞİNCİ HAFTA

 

KİTAP:  Süleyman Uludağ, İSLAM SİYASET İLİŞKİLERİ, ss. 11-113., Dergah Yayınları.
 

 

ALTINCI HAFTA

Ders  Notları –4

 
MAKALE 6 - Mehmet Salih GEÇİT “MÂVERDÎ’NİN HİLÂFET ANLAYIŞINDA MEŞRUİYET SORUNU”, EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 57 (Güz 2013)
http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1210529972_18%20Mehmet%20Salih%20GECIT.pdf
 

 

 

YEDİNCİ HAFTA

 

Ders Notları - 5

 

MAKALE 7 -  Ünver Günay, “Gazali’nin Toplum Görüşü”

 

MAKALE 8 - H. K. Sherwani, “GAZALİ’YE GÖRE NAZARi VE TATBİKİ SiYASET” Ankara üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 1955, Cilt : IV, Sayı : III-IV.
WEB: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/734/9367.pdf


 

MAKALE 9 - Hanifi Şahin, “İBN TEYMİYYE’NİN SİYASET ANLAYIŞI” The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 6 Issue 3, p. 615-638, March 2013
http://www.arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79201/makaleler/6/3/arastrmx_79201_6_pp_615-638.pdf

 

SEKİZİNCİ HAFTA


Ders Notları – 6

 

MAKALE -10 Yaşar Aydınlı, “FARABİ´NİN SİYASET FELSEFESİNDE "İLK-BAŞKAN (er-REİS el-EVVEL)" KAVRAMI”, ULUDAĞ ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKüLTESI DERGİSİ, Sayı: 2, CiIt: 2, Yıl: 2, 1987

 

 

MAKALE- 11 Eyüp şahin, “Platon ve Fârâbî’de Aristokrasi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51:1(2010), ss. 111-130
WEB: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1340/15526.pdf


 

MAKALE- 12 Ahmet Kamil Cihan, “FARABİ’NİN SİYASET FELSEFESİNDE TÜRK DEVLET ANLAYIŞININ İZLERİ”, bilimname IV, 2004/1, 17-31.
WEB: http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D02237/2004_4/2004_4_CIHANAK.pdf


 

DOKUZUNCU HAFTA

 

KONU TEKRARI: VİZE HAFTASI

 

 

ONUNCU HAFTA

 

MAKALE 13-a  Cevher ŞULUL “İBN RÜŞD´ÜN SiYASET FELSEFESi” HARRAN Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 2008, sayı 20, ss. 57-70.
http://ilahiyat.harran.edu.tr/dergi/HRU_Ilahiyat_Fakultesi_Dergisi/hruilahiyatdergisi_20.pdf
 

MAKALE 13-b  BİCAN, ŞAHİN, “Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Farabi ve İbn-i Rüşd”
WEB: http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/2795/mod_resource/content/4/12.Hafta%20-%20Orta%20%C3%87a%C4%9F%20Siyasal%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesi%3B%20Farabi%20ve%20%C4%B0bn-i%20R%C3%BC%C5%9Fd.pdf


 

 

ONBİRİNCİ HAFTA

Ders Notları – 7

 

MAKALE 14 Osman ELMALI “İBN HALDUN VE MACHiAVELLi´NİN REALİST SiYASET KURAMLARI”, EKEV AKADEMi DERCİSİ Yıl: 7 Sayı: 15 (Bahar 2003)
WEB: http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01777/2003_15/2003_13_ELMALIO.pdf


 

MAKALE 15 Akif Kayapınar, “İbn Haldûn’un Asabiyet Kavramı: Siyaset Teorisinde Yeni Bir Açılım”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, 2006, 83-114.
WEB: http://isamveri.org/pdfdrg/D01712/2006_15/2006_15_KAYAPINARA.pdf


 

ONİKİNCİ HAFTA


MAKALE 16 Hasan Hüseyin ADALIOĞLU “SİYASETNÂMELER’İN KLASİK KAYNAKLARI”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 Aralık 2004.
WEB: http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/5_2_Makale_1.pdf


 

MAKALE 17 AHMET ATALAY, “KLASİK DÖNEM OSMANLI SİYASETNÂME GELENEĞİNE GENEL BİR BAKIŞ” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011,
WEB: http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1679544216_116_ahmet_altay.pdf


 

ONÜÇÜNCÜ HAFTA

 

MAKALE 18 Ramazan YILDIRIM “Sünni Siyaset Düşüncesinin Tarih İçindeki Gelişimi ve Etkinliği”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, 24, 5-24.
WEB: http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuilah/article/view/1023014450

 

 

MAKALE 19 Kübra Yücedoğru ve Vejdi Bilgin, “Onbirinci Yüzyılda Siyasal Gerçeklik ve İslâm Siyaset Düşüncesine Etkisi” ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 17, Sayı: 2, 2008 s. 729-746
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/uluifd/article/viewFile/5000017838/5000018128

 

 

ONDÖRDÜNCÜ HAFTA

 

MAKALE 20 Sönmez KUTLU, “ EHL-İ SÜNNET SİYASET ANLAYIŞININ DİNÎ TEMELLERİNİN SORGULANMASI”, e-makâlât Mezhep Araştırmaları, I/1 (Bahar 2008), ss. 7-26.
WEB: http://www.emakalat.com/index.php/emakalat/article/viewFile/3/5

 


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Have knowledge on public administration (e.g. administrative sciences, bureaucracy, Turkish public administration, local government and comparative public administration), new management techniques (e.g. strategic management, performance management, human resource management), politics and sociology (e.g. political science, history of political thought, Turkish political life, sociology, social structure of Turkey, contemporary political movements and political parties), public law (e.g. Turkish constitutional law, administrative law) and private law, urbanization, environmental problems and environment legislation. X
2 Using fundamental statistical package programs, making researches on academic and occupational issues, and gripping research processes. X
3 Having potential and ability of development himself/herself on the career fields of public administration like governing, inspectorship and controllership. X
4 Predominant on public law as well as private law, follows changes of legislations, comments legislations and adapts it to practice.
5 Having qualities for varying positions of management (for instance human resources, public relations, finance and inspection) in public organizations, political institutions, private sector and non-profit establishments.
6 Having different views for issues, facts and cases, having capacity of proposing solutions, and preparing program and decision drafts. X
7 Following theoretical and practical developments in the fields of administration, law, politics, urbanization and environmental issues at national and international levels.
8 Following technologies of informatics, fundamental computer programs, information systems on administration and management field, and using them effectively.
9 Compatible for team work, having ability of taking initiative, open for innovative ideas and analytical thought.
10 Using Turkish properly, expressing himself/herself accurately and has ability of empathy.
11 Know at least one foreign occupational language.
12 Awareness of professional and scientific ethical codes. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
KisaSinav 3 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 5 10
Performance Task (Laboratory) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü /25(s) 6.08
Dersin AKTS Kredisi 6.08
; ;