Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
COMPERATİVE SOCİAL INSURANCE SYSTEMS CSS 511 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SİNEM YILDIRIMALP
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res.Ass. Akın Özdemir

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The aim of this course is to learn development and reform process of social security system in the World and Turkey.

Dersin İçeriği

To learn development and reform process of social security system in the World and Turkey.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explain the meaning of social security and its importance 1 - 3 - A - C - F -
2 - Maintain the process of social security system development 1 - 2 - 3 - A - B - C -
3 - Explain the financial methods of social security system and social security system models 1 - 2 - 3 - A - C - F -
4 - Compare the social security system between Turkey and the other countries 1 - 2 - A - C - F -
5 - Evaluate the transformation and reform of social security system 1 - 3 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1: 3: 2:
Ölçme Yöntemleri: A: C: F: B:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The conceptual framework of social security Zacher, H(1988) ? Traditional Solidarity and Social Security: Harmony or Conflict? Between Kinship and the State: Social Security and Law in Developing Countries içinde (eds) F. Von Benda-Beckmann Et.Al., Foris Publications, Dodrecht.
2 Social security risks Talas,Cahit: Sosyal Güvenlik ve Türk İşçi Sigortaları, Tuncay, A. Can: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 9. bs., İstanbul, Beta Yay.,
3 Development of social security system Çelik A. (2002), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dönüşümü ve Türkiye,Kamu-İş Yay.
4 The financial methods of social security Duygulu E., Pehlivan P. (2004), ?Sosyal Güvenlik Kurumlarının Kaynak
5 Models of social security system Güzel A. , Okur A. R. (2002), Sosyal Güvenlik Hukuku, 8.Bası. İstanbul: Beta
6 International dimensions of social security and contemporary social security Modigliani, F., Ceprini, M. L. ve Muralidhar,A. S. (2000) ?A solution to the Social Security Reform?, Sloan Working paper, August (Fourt Revision).
7 Development of Turkish social security system Güvercin,H.C.(2004),"Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye´de Sosyal Güvenliğin Tarihçesi",Ankara Üniversitesi http://www.medicine.ankara.edu.tr/fakulte/files/20042_6.pdf,
8 Problems of Turkish social security system and its impacts of economy Aaron, H. J. (1982) Economic Effects of Social Security, The Brooking Institution,WÖzşuca, Ş.T. (1990) Türkiye?de Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Üzerindeki Etkileri (1965-1990), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora
9 Globalization and social security crisis Kocacık,F(2001),"Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik",C.Ü. Sosyal Bil.Dergisi,Cilt:25 No:2 ss.193-199,
10 New perspective of social security system:privatization and reconstruction TÜSİAD, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma, Ekin N. , Alper Y. , Akgeyik T. (1999), Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde
11 Private insurance in the world Akgeyik,T(2006),Sosyal Güvenlikte Reform Eğilimleri:Bireysel Emeklilik Programlarına Dönüşüm",Sosyal Siyaset Konf.Demirci, L.İ. (2006), ?Sosyal Güvenlik Reformu?, T.C.Dışişleri Bakanlığı
12 Evaluation of Turkish social security system reform Sayan, S. (2009) ?Sosyal Güvenlik?, Türkiye Ekonomisi Yeni Yapı (2000-2008) içinde, (Ed.) N. Özkaramete Coşkun, İmajYayınevi,Ankara, s.135-151.Alper, Y. (2006) ?Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform: Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu; Değişiklik
13 Social Security System in the European Union Modigliani, F., Ceprini, M. L. ve Muralidhar,A. S. (2000) ?A solution to the Social Security Reform?, M1SHRA, Ramesh (1998), "Beyond the Nation State: Social Policy in an Age of Globalization,
14 Evaluation lesson ILO, Dünya Çalışma Raporları, Değişen Dünyamızda Gelir Ve Sosyal Güvenlik

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Güzel,Ali (2005),Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlara Çözüm mü?",Çalışma ve Toplum,http://calismatoplum.org/sayi7/makale3.pdf
Özşuca,Ş."Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Krizi",Ankara Üniversitesi,SBF Dergi,http://www.politics.ankara.edu.tr/eski/dergi/pdf/58/2/7_serife_ozsuca.pdf
ILO (2001),Social Security:Issues,Challenges and Prospects, Geneva
MESA-LAGO, Carmelo (2000), "Experiences in the Latin Americas with Social Security Pensions
and Their Reform: Lessons for Workers and Unions," Labour Education, 4/121: 51-58.
Hekimler, Alpay(2011), Federal Almanya´da Emeklilik, http://www.coe.int/t/dg3/sscssr/Source/HEKIMLER_ANK.pdf
Yazgan, Turan: Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Meseleleri, İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., 1981.
Tunçomağ, Kenan: ?Sosyal Güvenlik Bakımından Elli Yıllık Gelişme?, Türk İs
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Elli Yılı, İstanbul, Basisen Yay.,ss. 159-186.
Tunçomağ, Kenan: Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, 5. bs., İstanbul, Beta Yay., 2000.
TÜSİAD, Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma, İstanbul,TÜSİAD Yay., 1997.
Korkusuz, M. (2008), Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Tartışmalarından Geriye
Kalanlar, Ernst and Young,http://www.vergidegundem.com/files/makale1_haz06.doc
Seyyar, A, Oğlak, S. (2007), Danimarka ve Hollanda Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Bakım Hizmetleri (Mukayeseli Bir Değerlendirme),http://www.ozida.gov.tr/yayinlar/ozveri/ov1makdanholsosyal.htm
T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu (2007), Sosyal Güvenlik Reformu: Uygulama
Öncesi Yeni Yaklaşım, http://www.emekli.gov.tr/sgk/doc/
SosyalGuvenlikReformu_UygulamaOncesiYeniYaklasim.doc
T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2007), Beyaz Kitap,
http://www.calisma.gov.tr/birimler/sgk_web/html/beyazkitap.html
TCMB, (2007). Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Tartışmaları ve Çözüm Önerileri,
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/teblig/97/ayse.pdf
Özveri M. (2005), ?Türkiye?de Sosyal Güvenlik Hakkının Geleceğine İlişkin
Düşünceler?, Dosya/Gözlem ve Görüşler, Toplum ve Hekim, 20 (2), 147-149.
Öztürk, O. (2005), ?1999?dan 2004?e Sosyal Güvenlik Reformu?, Toplum veHekim, 20 (2), 143-146.
Bedük, A., Mete O. (2006), ?Avrupa Birliği Sürecinde Türk Sosyal Güvenlik
Sisteminde Reorganizasyon Çalışmaları?, Selçuk Üniversitesi, Karaman İ.İ.B.F.Dergisi, 11, 24-41.
Bayri, O. (2004), ?Türkiye?de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması: Bir Genel Reform Çerçevesi?, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 229-256.
Social Security Reform (2005), A Century Foundation Guide To The Issues,Published By The Century Foundation Press, New York City
http://www.tcf.org/Publications/RetirementSecurity/SocialSecurityBasicsRev2005.p
df
Ekin N. , Alper Y. , Akgeyik T. (1999), Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Arayışlar: Özelleştirme Ve Yeniden Yapılanma, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası,Yayın No:1999/69.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Upon completion of the programme, a student will be able to: Develop a greater understanding of the range of theoretical perspectives relevant to Employment and Labour relations X
2 Be familiar with research literature of discipline and ability to develop policy options both at national and international levels X
3 Demonstrate skill in designing and conducting research X
4 Demonstrate oral and written communication skills in a foreign language
5 Possess technical skills in the use of databases and softwares relevant to the discipline
6 Critically reflect on scientific, professional and ethical and moral implications of Employment and Labour Relations as a social scientific activity X
7 Have the ability to conduct, analyse and interpret quantitative research
8 Demonstrate advanced knowledge of Employment and Labour Relations and contribute to social welfare X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
PerformansGoreviSeminer 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Performance Task (Seminar) 1 15 15
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;