Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 World Before the French Revolution
2 French revolution and its consequents.the results of the French Revolution (1789-1815), the Congress of Vienna, 1830-1848 revolutions
3 Ottoman Empire and Western Europe and the emerging renaissance diplomacy, the Industrial Revolution and its consequences, the German and Italian national associations
4 Imperialism, XIX. century Europe and the Ottoman diplomacy, the Renaissance of Ottomans, it´s diplomacy with West European
5 Non-European World: Western movements,developments in America, Central and East Asia
6 Disintegration of the Ottoman Empire and the First Crises before World War I. World War and its consequences; Industrial Revolution and consequences
7 Significant developments of the period between 1919-1939
8 The Second World War (1939-1945)
9 Exam week
10 World Balance of Power and Developments in the Postwar World II
11 Cold War Era
12 New Factors and Exchanges in International Relations
13 After the war, the Turkish foreign policy and developments (1945-1990)
14 Cyprus and the Aegean Problems-Turkish-Greek relations, the United States, the EU, the Balkans, the Middle East and East Asia developments

Kaynaklar

Ders Notu Rifat Uçarol, Siyasi Tarih ( 1789- 2010 ), İstanbul, Der Yay.,Fahir Armaoğlu, 19. ve 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, Alkım Yay.,Oral Sander, Siyasi Tarih 1- 2, İmge Kitapevi, Ankara, 2002.
Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003
William H. McNeill, Dünya Tarihi, (çev. Alaeddin Şenel), Ankara 2004
Ders Kaynakları >Ateş, Toktamış, Siyasal Tarih, İstanbul 1982,
Bowle, John, Worl History, New York 1958
Brzezinski, Zbigniw, Büyük Çöküş, (çev. G. Keskil, G. Pakkan), Ankara 1990.
Chateaubriand, A. De, Napoléon Bonaparte, (çev. Yaşar Nabi), İstanbul 1969.
Gaxotte, Pierre, Fransız İhtilali Tarihi, (çev. S. Tiryakioğlu), İstanbul 1962.
Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, I. Dünya Harbinde Türk Harbi, c.I-VIII, Ankara 1970
Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, s. V,VI, VII Ankara 1956.
Sagay, Reşat, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Büyük Devletlerin Yayılma Siyasetleri ve Milletlerarası Önemli Meseleler, İstanbul 1972.
Shaw, Stanford J.,Shaw, Ezel Kural,Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanbul 1983.
Soboul, Albert, 1789 Fransız İnkılâbı Tarihi, (çev. Şerif Hulusî), İstanbul 1969.
Sorel, Albert, Avrupa ve Fransız İhtilâli, (çev. N. S. Örik), İstanbul 1949
Taylor, Ajp, History of World War I, London 1974
Üçok, Coşkun, Siyasal Tarih, Ankara 1967.

Döküman Paylaşımı

; ;