Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Old and Middle Turkish periods
2 The geography that Old and Middle Turkish spread on
3 Old Turkish dialects
4 Köktürkçe ( phonetic features)
5 Uygurca ( phonetic features)
6 Middle Turkish dialects ( phonetic features)
7 Karahanlı Turk. ( phonetic features)
8 Harezm Turk. ( phonetic features)
9 Half-Tıme Examination ( phonetic features)
10 Çağatay Turk. ( phonetic features)
11 Kıpçak Turk. ( phonetic features)
12 Bilinmeyen Orta Asya Turk. ( phonetic features)
13 Erken Azeri Turkish ( phonetic features)
14 Old Anatolian Turkish ( phonetic features)

Kaynaklar

Ders Notu Timurtaş, F. Kadri; Eski Türkiye Türkçesi 1997.

Orta Türkçe Dönemi Metinlerinde, Kelime Başı Ünsüzlerinde Aşırı Patlayıcılaşma Var Mıydı?, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstiütsü VII. .Milletler Arası Türkoloji Kongresinde sunulan bildiri, 8-12 Kasım, İstanbul 1999./ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 2001-2003, İstanbul 2003, s. 539-558.

Ergin, Muharrem; Orhun Abideleri, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1999

Kaya, Ceval; Uygurca Altun Yaruk Giriş, Metin ve Dizin, TDK. Yay.: Ankara, 1994

Divanü Lügatit Türk Tercümesi I, II, III, IV (Dizin); Çev.: Besim Atalay, TDK Yay.: 524

Arat, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yay., Ankara, 1979

Recep Toparlı; İrşadül Müluk Vesselatin; TDK Yay.: 555, Ankara, 1992
Ders Kaynakları Eckmann, Janos; Nehcül Feradis I Metin- Tıpkıbasım, Yay.: Semih Tezcan- Hamza Zülfikar, TDK Yay.: 518, Ankara, 1995

Nuri Yüce, Mukaddimetül Edeb, TDK Yay.: 535, Ankara, 1988

Arat, R. Rahmeti; Babürname, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1985

Seyf-i Sarayi; Gülistan Tercümesi, Haz.: Ali Fehmi Karamanlıoğlu, TDK Yay.: 544, Ankara, 1989

Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı Metin-Sözlük, Ankara, 1963

Yunus Emre Divanı -Tıpkıbasım; Kültür Bakanlığı Yay./1362, Ankara,1992

Aşık Paşa; Garibname, Haz.: Kemal Yavuz, TDK Yay.: 764/1, İstanbul, 2000

Arat, R. Rahmeti; Makaleler Cilt I (Oğuz Kağan Destanı), TKAE Yay.: 65, Haz.: O. Fikri Sertkaya, Ankara, 1987

Döküman Paylaşımı

; ;