Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Turkish Administration Tradition SBK 516 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. HAMZA AL
Course Lecturers
Course Assistants

Res. Asst. Abdulkadir AKSOY

Course Category
Course Objective

Management practices and tradition of the Turkish state, which provided the basis for them, incurring a change in the course of history and learn how the causes of changes.

Course Content

Administration in ancient Turks to Islamic civilization, the impact of the Seljuk Empire heritage that inherited from Ottoman Empire administrative structure, administrative and management modernization

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 One Know the effects of Islamic civilization on the Turkish administrative tradition Lecture, Discussion, Oral Exam,
2 One Know the Effects of Ancient Civilization Tradition in Anatolia and Turkey Management Lecture, Discussion, Testing,
3 One Embraces Seljuk State and Administration Tradition Lecture, Discussion, Testing, Homework,
4 One Learn Ottoman Society Structure and Nation System Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
5 One Learn Reforms of Tanzimat and Modernization in Administration Lecture, Testing,
6 One Learns the effects of Westernization on the Turkish management tradition Lecture, Testing,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 History, Management history, and the tradition of the concepts of government, Turkish administrative tradition components of Turkish administrative tradition, discussions of Turks before Islam in governance and institutions.
2 The Effects Of Islamic Civilization On The Turkish Administrative Tradition
3 The ancient civilizations of Anatolia and the effects on the Turkish administrative tradition
4 The tradition of the Seljuk state and governance
5 The Ottoman State Administration and key features of community life
6 Administrative Institutions In The Ottoman Empire: Organization Of The Central Administration
7 The national system and the structure of Ottoman society
8 Socio-economic life and public order
9 Restructuring the State: State reports on management ideas and explore new opportunities
10 Restructuring the State: State reports on management ideas and explore new opportunities- 2
11 III. Selim and Restructuring Efforts In The Period Of Mahmut II
12 Tanzimat Modernization and management
13 Effects Of Westernization On Turkish Administrative Tradition
14 Heritage Management Transferred To The Republican Period
Resources
Course Notes
Course Resources

Abou-El-Haj, Rıfa’at Ali (2000), Modern Devletin Doğası – 16. Yüzyıldan 18. Yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu, Çev. Oktay Özel ve Canay Şahin, İmge Kitabevi, Ankara.
Ahmed Cevdet Paşa (1980), Mâruzât, Hazırlayan: Yusuf Halacoğlu, İstanbul: Çağrı Yayınları.
Akyıldız, Ali (1993), Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Eren Yayınları, İstanbul.
Akyol, Taha (1999), Osmanlı’da ve İran’da Mezhep ve Devlet, AD Kitapçılık, Şefik Matbaası, İstanbul.
Çetinsaya, Gökhan (2003), “Kalemiye’den Mülkiye’ye Tanzimat Zihniyeti”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt:1, İletişim Yayınları, İst-, s.54-71.
Danışman, Zuhuri (1972), Koçi Bey Risalesi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
Defterdar Sarı Mehmet Paşa (1992), Devlet Adamlarına Öğütler, Sadeleştiren: Hüseyin Ragıp Uğural, Kültür Bakanlığı Yayınları /710, Ankara.
Gündüzöz, Güldane ve Soner Gündüzöz (2007), Abdülhamid El Katib, Doğu’nun Hükümdarı, Antik Yunan Klasikleri, Lacivert El Katib, Abdülhamid (2007), Doğunun Hükümdarı, Arapça aslından çevirenler: Güldane Gündüzöz ve Soner Gündüzöz, Antik Dünya Klasikleri, Lacivert Yayıncılık, İstanbul.
Yusuf Has Hacib (1994), Kutadgu Bilig, Çev. Reşid Rahmeti Arat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 6. Baskı, Ankara.
İmam-ı Gazâlî (2008), İmam-ı Gazâlî’den Yönetim Sırları, Çev. İbrahim Doğu, Çelik Yayınevi, İstanbul.
İnalcık, Halil (2003), Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, Çev: Ruşen Sezer, İstanbul.
İnalcık, Halil (2005), “Şerî’at ve Kanun, Din ve Devlet”, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adâlet, 2. Baskı, Eren Yayıncılık, İstanbul.
İnalcık, Halil (2007), “Kutadgu Bilig’de Türk İdare Geleneği ve Adalet”, Adâlet Kitabı, Ed. Bülent Arı ve Selim Aslantaş, T. C. Adelet Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 25-39.
Kâtip Çelebi (1982), Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar, Hazırlayan: Ali Can, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 497, Ankara.
Kınalızade Ali Efendi (T.Y.), Devlet ve Aile Ahlâkı, Haz. Ahmet Kahraman, Tercüman 1001 Temel Eser 69.
Koçi Bey (1972), Koçi Bey Risalesi, Haz. Zuhuri Danışman, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
Lütfi Paşa (1982), Asafname, Haz. Ahmet Uğur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Morel, Eugene (1984), Türkiye ve Reformları, Süreç Yayınları, İstanbul.
Müteferrika, İbrahim (1990), Milletlerin Düzeninde İlmî Usuller(Usûl’ül-Hikem Fî Nizâm’il-Ümem), Sadeleştiren: Ömer Okutan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
Nizamü’l-mülk (1999), Siyâset-nâme, Haz. Mehmet Altay Köymen, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
Ocak, Ahmet Yaşar (2003), Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), 3. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
Okutan, Ömer (1990), İbrahim Müteferrika, Miletlerin Düzeninde İlmi Usüller, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
Öğün, Süleyman Seyfi (2003), “Türk Milliyetçiliğinde Hâkim Millet Kodunun Dönüşümü”, Türkiye Günlüğü Dergisi, s. 53-85.
Reyhan, Cenk (1998), “Türkiye’de Modernleşmenin Kökenleri: Kalemiyye Sınıfı”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 4, Ankara, s. 3-15.
Ubicini, M. A. (T.Y), Türkiye 1850- Tanzimat, Ulema, Basın, I. Cilt, Tercüman 1001 Temel Eser, Çev: Cemal Karaağaçlı, Kervan Kitapçılık, İstanbul.
Uğur, Ahmet (1982), Lütfi Paşa, Asafname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Unan, Fahri (2007), “Osmanlı İdare Felsefesinde Adalet”, Adâlet Kitabı, Ed. Bülent Arı ve Selim Aslantaş, T. C. Adelet Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.-105-115.
Lewis, Bernard (2009), Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş, 2. baskı.
Berkes, Niyazi (2009), Türkiye’de Çağdaşlaşma, YKY. İstanbul.
Gökalp, Ziya (1981), Türk Devletinin Tekâmülü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Çadırcı, Musa (2007), Tanzimat Sürecinde Türkiye – Ülke Yönetimi, İmge Kitabevi, Ankara.
Ortaylı, İlber (2008), Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara.
Köprülü, Fuad (1984), Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, TTK.
Köprülü, Fuad (2004), Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, 2. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara.
Ortaylı, İlber (2001), İmparatorluğun en Uzun Yüzyılı, 9. Baskı İletişim Yayınları, İstanbul.
Heper, Metin (2006), Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğubatı,
İnalcık, Halil (2003), Osmanlı İmparatorluğu: Klasik Dönem (1300-1600), YKY. İST.
İnalcık, Halil (2009), Devlet-i Aliyye, İş Bankası.
İnalcık, Halil (1993), Osmanlı İmparatorluğu, Eren Yayıncılık.
Lewis, Bernard (1975), İstanbul ve Osmanlı Uygarlığı, Varlık Yayınları. Ankara,.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1984), Osmanlı Devletinde Saray Teşkilatı, TTK.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1984), Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, TTK.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1983), Osmanlı Tarihi, cilt:1-6, TTK.
Shaw, Stanford (1982), Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, cilt:I, II, e yayınları, İST.
Mumcu, Ahmet (1976), Divan-ı Humayun, A.Ü. Hukuk Fakültesi.
Eryılmaz, Bilal (1996), Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, 2. baskı, Risale Yayınları, İST.
Eryılmaz, Bilal (1999), “Osmanlı Devletinde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım”, Osmanlı, cilt:4, s.236-241, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
Ahmet Cevdet Paşa (1986), Tezakir, 1-40, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Ahmet Cevdet Paşa (1983-1984), Tarih-i Cevdet, cilt:1-6, Üçdal Neşriyat, İST.
Emecen, Feridun M. (2010), Yavuz Sultan Selim, Yitik Hazine Yayınları, İST.
Eryılmaz, Bilal (1999), “Osmanlı Devletinde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım”, Osmanlı, cilt:4, s.236-241, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 7 7
Assignment 1 9 9
Final examination 1 10 10
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6