Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Introduction To The History Of Islamic Sects ILA 345 5 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Available Basic Education in the Field
Course Objective The basic concepts of the field,resources and to recognize the clasical writers.
Course Content Course description, purpose, subject, resources, religion, sect,sects, and the concepts of community, the issue of classification of sects, alternative heresiographical tradition and basic texts.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Decribes the terms of religion, cult, sects and congregations. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
2 Explain the factors that influence the emergence of emerging fıraks inIslamic thought., Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
3 Knows the classic resources of sects. Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
4 Defines the basic concepts of the field. Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
5 Knows the alternative heresiographical tradition and theirs the methods classification. Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
6 Knows the relationship between History of Islamic Sects and other social sciences like History, Geography and Sociology Discussion, Question-Answer, Lecture, Homework, Testing,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction and a general framework
2 The concepts of Madhhab and sect,
3 The concepts of al-Makala- al-Makalat, al-Mılal and al-Nıhal,
4 Asharite heresiographical tradition and sample texts,
5 Imam Ashari and Maqalat al-Islamiyyin
6 Baghdadî and al-Fark Beyn al-Fırak,
7 Fakhr al-Din al- Razi ve İtiqadu fırak al-Müslimin,
8 Hanafite- Maturite heresiographical tradition and sample texts
9 Abu Muti al-Nasafî and Kitab al Radd alal-Bida
10 Kemal Paşazade and al-Risale Beyn al-Mezahib
11 Mutazilite heresiographical tradition, Naşi al-Akbar, Mesail al-Imame,
12 Shiite- Imamıyya heresiographical tradition; Nevbahtî and al-Fırak al-Shia
13 Kharidjite heresiographical tradition, Khalkhati, al-Kashf al-Beyan
14 General assessment
Resources
Course Notes
Course Resources 2] el-Bağdâdî, Abdülkahir b. Tahir b. Muhammed (429/1037), Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. Ethem Ruhi Fığlalı, İstanbul 1991.
[3] Ebul-Hasen el-Eşari, İlk Dönem İslam Mezhepleri, Makalatul-İslamiyyin, çev. M.Dalkılıç-Ö. Aydın, İstanbul 2006.
[4] Eşarînin Makâlâtında Şiî Grupların Sınıflandırılması Ve Önemli Görüşleri (Yüksek Lisans Tezi), Alpaslan Köse, Danışman: Mustafa Öz, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enst. İst. 2006.
[5] eş-Şehristânî, Muhammed b. Abdulkerim , Milel ve Nihal, Dinler Mezhepler ve Felsefi Sistemler Tarihi, çev. M.Öz, haz. M.Dalkılıç, İstanbul 2008.
[6] Naşi el-Ekber ( 2 9 3 / 9 0 5 ) , Mesâilü´l-İmame Kitabu´1-Evsat fi´l-Makalat, thk:Yusuf Fanis, Beyrut 1971.
[7] Cahız, Ebu (Osman Amr b. Bahr ( 2 5 5 / 8 6 9 ) , el-Osmaniyye, thk. Abdüsselam Muhammed Harun, Mısır 1955..
[8] Aydınlı, Osman, Mutezilî İmamet Düşüncesinde Farklılaşma Süreci, Araştırma yayınları, Ankara 2003.
[9] Aydınlı, Osman, Osmanlıdan Cumhuriyete İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Ankara 2008.
[7] Fığlalı, Ethem Ruhi, " İslam Mezhepleri Tarihinde Karşılaşılan Bazı Problemler " , Uluslararası I. İslam Arnaştırmaları Sempozyumu, İzmir 1985.
[8] Kohlberg, Etan İmâmiyye Şiası Geleneğinde Râfizî Terimi, çeviren: Halil İbrahim Bulut, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2004, cilt: II, sayı: 2, s. 117-124
[9] Benli, Yusuf Rafıza Adlandırılmasının İlk Kullanımına İlişkin Değerlendirmeler, Hikmet Yurdu, 2008, cilt: I, sayı: 1, s. 31-69.
[10)Kummî ve Nevbahtî, Kitâbul-Makâlâtil-Fırak ve Fırakuş-Şîa, çev. Hasan Onat-Sabri Hizmetli-Sönmez Kutlu Ankara Okulu yayınları, Ankara 2004.
[9] M. Büyükkara, Mehmet Ali Bir Bilim Dalı Olarak İslâm Mezhepleri Tarihi ile İlgili Metodolojik Problemler, İslâmî İlimlerde Metodoloji: Usûl Meselesi 1, 2005, sayı: , s. 441-491
[10] Özkurt, Adem, Nevbahtînin Fırakuş-Şîasında Şiî Mezheplere Yaklaşımı / haz. Adem Özkurt, 2010. 92 y. 28 cm. (Yüksek Lisans), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı (Danışman: Doç. Dr. Harun Yıldız)
[11] Ebû Muhammed Osman b. Abdillah b. el-Hasen el-Irakî el-Hanefî, el-Fıraku´l-Müfterika beyne Ehli´z-Zeyğ ve´z-Zandaka, thk. Yaşar Kutluay, Ankara 1961
[12] İbn Kemal ve Düşünce Tarihimiz. Sayın Dalkıran, Osav. İstanbul, 1997.
[13] Muzaffer Tan, Hanefi- Mâturîdî Fırak Geleneği Bağlamında Mezheplerin Tasnifi Meselesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 49, sayı: 2, s. 121-152
[14] Muzaffer Tan, Geç Dönem Hanefî- Mâturîdî Fırak Geleneği Bağlamında Bir Risale: "El- Makâlât fî Beyâni Ehli´l- Bida ve´d- Dalâlât",Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, sayı: 14/1, s. 181-202.
[15] Keith Lewinstein, Notes on Eastern Hanefite Heresiography JOAS 114,4 (1994).
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 S/he can recite the Quran properly and comment within the framework of scientific measurements. X
2 S/he has knowledge of Arabic language at the level of understanding classical and modern texts in the field of Theology and uses it in expressing himself/herself in oral and written communication. S/he acquires a solid knowledge of a Western European Language at least at the level of B 1 of the European Language Portfolio, using it to follow the information in the field of Theology and communicate with colleagues. X
3 S/he recognizes the sayings of the Prophet Muhammad and his physical and moral attributes and the historical process of the science of hadith, its methodology, problems, interpretation and its cultural value for the life of a Muslim. X
4 S/he can evaluate main topics of Islamic law (fiqh) which take place in classical and modern sources, comparing the Islamic law with other legal systems within the framework of comparative law. X
5 Evaluates the principles of Islamic faith and problems of Theology within the framework of reason and authentic sources using scientific methods. X
6 S/he has an adequate knowledge of the old and new religious and political movements in islamic world in the past and today. X
7 S/he has a satisfactory knowledge of the history, concepts, institutions, philosophy and main figures of Sufism.
8 S/he uses the information obtained from Religious education history, religious and modern training methods in the field of religious education. X
9 S/he is able to evaluate Religion and religious issues philosophically, sociologically and psychologically. X
10 S/he has knowledge about non-Muslim religions at the level of comparing. X
11 S/he is able to evaluate issues related to the Islamic history, civilization and science with a critical point of view. X
12 S/he has general information about the Turkish-Islamic literature and arts. X
13 S/he takes in consideration scientific, cultural and ethical values in interdisciplinary research and studies in the field of Religious Studies. X
14 S/he is able to use information and communication technologies at a level required in the field. X
15
16
17
18
19
20
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 97
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 1
2. Kısa Sınav 1
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 4 8
Assignment 1 5 5
Final examination 1 5 5
Total Workload 87
Total Workload / 25 (Hours) 3.48
dersAKTSKredisi 3