Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Optimization and Operations Management CMM 521 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi UFUK KULA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective This objective of the course is to learn the fundamentals of the optimization theory and the operations management and apply them to the real life problems.
Course Content Linear Programming; Simplex Method; Transportation and Assignmet Problems; Integer Programming; Importance of Production Strategy; Forecasting Methods; Aggregate Planning; Inventory Management; Material Requirement Planning; Operations Scheduling; Quality Management
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Formulate a business problem as a linear programming model, solves it by using the graphical and simplex methods. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
2 Distinguish the transportation and Assignment Problems form other class of problems and solve by using adequate algorithms. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Homework,
3 Formulate and Solve a problem as an Integer Programming Problem and interpret the results. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
4 Knows which production strategy suits best to a given situation and choses the most adequate strategy given a set of conditions and objectives. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
5 Chooses the most adequate forecasting technique and applies it to the given data. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
6 Applies the basic Aggregate production Planning and Inventory Management techniques. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
7 Knows the Material Requirements Planning Philosophy and applies it to a given problem. Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
8 Knows the importance of scheduling and Quality and applies the fundamental techniques. Lecture, Question-Answer, Demonstration, Testing, Oral Exam, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to Optimization and Modeling
2 Linear Programming and Simplex Method
3 Simplex Method -II
4 Transportation and Assignment Problems
5 Integer Programming
6 Introduction to Operations Management and Strategy
7 Forecasting Methods
8 Forecasting Methods
9 Aggregate Production Planning
10 Inventory Control (Deterministic Models)
11 Inventory Control (Stochastic Models)
12 Material Requirements Planning
13 Operations Scheduling
14 Quality Management
Resources
Course Notes Lecture notes can be found under "MATERIAL SHARING" section at the start of the semester.
Course Resources 1. Production and Operations Analysis ( 2008) , 4th edition, Nahmias S., Irwin.
2. Factory Physics (2000), 2nd Edition, Hopp W.J., Spearman M.L., Irwin_McGraw Hill
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 5
2. Ödev 5
3. Ödev 5
4. Ödev 5
5. Ödev 5
6. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 12 12
Quiz 1 3 3
Assignment 6 3 18
Final examination 1 12 12
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6