Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Civil Society Organizations In Turkey and The Middle East ODC 632 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. FİLİZ CİCİOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Civil society is an important subject for both academic and daily life. The course has two main aims. The first one is to analysing the approaches of foreign policy analyses and the second is learning the approaches of civil societ organizations about Turkish foreign policy.
Course Content Civil society and foreign policy, the theories about the relations of civil society and foreign policy,the approaches of NGOs about Turkish foreign policy
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 makes definition of civil society an knows its importance Lecture, Question-Answer, Discussion, Oral Exam, Homework,
2 knows the theoritical perspectives of foreign policy analyses Lecture, Question-Answer, Discussion, Oral Exam, Homework,
3 learnes about the relations between civil society and foreign policy Lecture, Question-Answer, Discussion, Oral Exam, Homework,
4 analyses the approaches of civil society organizations about Tukish foreign policy Discussion, Lecture, Question-Answer, Oral Exam, Homework,
5 analyses the approaches of NGOs to the Turkey´e Middle Eastern Policy Lecture, Question-Answer, Discussion, Oral Exam, Homework,
6 makes analyses the roles of NGOs in the revolutions in the Middle East. Lecture, Question-Answer, Discussion, Oral Exam, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Subject matter and aim of the course
2 NGOs
3 The theoritical perspectives about foreign policy
4 The theories about the relations between civil socity and foreign policy I
5 The theories about the relations between civil socity and foreign policy II
6 The theories about the relations between civil socity and foreign policy III
7 The Iran Policy of Turkey and th NGOs
8 The Iraq Policy of Turkey and th NGOs
9 The Palestine Policy of Turkey and th NGOs
10 The Syria Policy of Turkey and th NGOs
11 The North Africa Policy of Turkey and th NGOs
12 The Israel Policy of Turkey and th NGOs
13 The Role of NGOs in the Middle Eastern countries I
14 The Role of NGOs in the Middle Eastern countries I
Resources
Course Notes DOĞAN Erhan ve Semra CERİT MAZLUM (2006), Sivil toplum ve Dış Politika, Bağlam Yayınları, İstanbul
Course Resources ADLER, Emanuel (2001), ?Constructivism and International Relations?, Handbook of International Relations, Walter Carlsnaes vd. (ed.), Sage Yayıncılık, London, s.95-118
BARNETT, Michael (2006), ?Social Constructivism? Th Globalization of World Politics, Baylis J. Ve S. Smith (ed.), Oxford University Press, s. 251-271.
BIENEN D., C. Freund, V. Rittberger (1999), ?Social Interest, Policy Networks and Foreign Policy: An Outline of Utilitarian-Liberal Foreign Policy Theory?
BİKMEN Filiz, Zeynep MEYDANOĞLU (2006), Türkiye?de Sivil Toplum: Bir Değişim Süreci Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu, TÜSEV Yayınları, Yayın No. 39, İstanbul.
CHECKEL, Jeffrey T. (1997), ?International Norms and Domestic Politics: Bridging the Rationalist-Constructivist Divide?, European Journal of International Relations, Vol. 3, N. 4, s. 473-495.
CHECKEL, Jeffrey T. (2008), ?Constructivism and Foreign Policy?, Foreign Policy Theories, Actors and Cases, Smith, S., A. Hadfield, T. Dunne (ed.), Oxford University Press, s.71-83.
ÇAHA, Ömer (2001), Türkiye?de Sivil Toplum: Sivil Topluluklardan Sivil Topluma?, Liberalizmin İncelenmesi, Ankara.
ÇELİK, Ahmet Hüsrev (2006), ?Sivil Toplum Kuruluşlarının Türk Dış Politikasına Etkisi?, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
DOĞAN Erhan ve Semra CERİT MAZLUM (2006), ?Türkiye?nin Dış Politikası: Yeni Sorunlar ve Yeni Aktörler?, Sivil toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s. 11-22.
DOUGHERTY James E. ve Robert L. PFALTZGRAFF (1996), Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey, Longman, New York.
DUNNE, Timothy (1997), ?Liberalism?, The Globalisation of World Policies: An Introduction to International Relations, Ed. By John Baylis and Steve Smith, Oxford University Pres, pp. 147-163.
GOLDSTEIN J.S. ve J.C. PEVEHOUSE (2010), International Relations , 9. Baskı, Longman.
GÜVENÇ, Serhat (2006), ?Türkiye?nin Dış Politikası ve Düşünce Kuruluşları?, Sivil Toplum ve Dış Politika, Doğan, E. ve S. Mazlum (der.), Bağlam Yayınları, İstanbul, s.159-179
HOLLIS M. ve S. SMITH (1991), Explaining and Understanding International Relations, Oxford: Clarendon Pres.
HUDSON, Valerie (2007), Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Lanham: Rowland&Littlefield Publishers, ABD.
İNAT, Kemal ve Ali BALCI (2007), ?Dış Politika: Teorik Perspektifler?, Uluslararası Politikayı Anlamak, Zeynep Dağı (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, s. 212-287.
KATZENSTEIN Peter J. (1976), ?International Relations and Domestic Structures: Foreign Economic Policies of Industrial States? International Organization, Vol. 30 N. 1, s. 1-45.
KEYMAN, Fuat (2006), Türkiye?de Sivil Toplumun Serüveni: İmkansızlıklar İçinde Bir Vaha, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Yayınları, Ankara.
KÜÇÜK, Mustafa (2009), ?Uluslararası İlişkiler Kuramında ?Konstrüktivist Dönüşü? Anlamak?, Ege Akademik Bakış, Cilt 9, sayı 2, s. 771-795.
MORAVCSIK, Andrew (1997), ?Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of International Politics?, International Organization, Vol. 51, No. 4, p. 513-53.
ORHAN, Oytun (2010), ?Iraklı Kürtlerin Parlamento Seçim Sonuçlarına ve Türkiye İlişkilere Bakışı: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Araştırma? Ortadoğu Analiz, Cilt 2, Sayı 18, Haziran, s. 23-32.
ÖZCAN Nihat Ali (2006), İran Sorununun Geleceği, Senaryolar, Bölgesel Etkiler ve Türkiye?ye Öneriler, TEPAV Yayınları, Ankara.
ÖZCAN, Gencer (2004), ?Türkiye Dış Poliitkası?nda Algılamalar, Karar alma ve Oluşum Süreci?, Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu (der.), 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, s. 829-895.
RITTBERGER, Volker (2004), ?Approach to the Study of Foreign Policy Derived from International Reletions Theories?, Tubingen University, No. 46.
ROSATI J.A. (1995), ?A Cognitive Approach to the Study of Foreign Policy?, in Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in Its Second Generation, L. Neack, J. A. K. Hey, P. J. Haney (ed.), Englewood Cliffs: Prentice Hall, pp. 49-70.
TESEV (2008), Kürt Sorununun Çözümüne Dair Bir Yol Haritası: Bölgeden Hükümete Öneriler, TESEV Yayınları.
WENDT, Alexander (1995), ?Constructing International Politics?, International Security, Vol. 20, No.1, Summer, s. 71-81.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Having and using advanced knowledge and comprehension supported by textbooks including actual knowledge in international relations literature, materials and the other scientific resources X
2 Analyzing data, ideas and concepts of foreign policy and international relations, determining complex events and topics, making discussions and developing new suggestions in accordance with researches X
3 Having knowledge and thought about actual topics and problems together with their historical, social and cultural aspects X
4 Introducing those who are interested in international events with the topics of international relations and teaching clearly the problems of international relations and the types of solutions X
5 Having the skills to take initiatives, capacity for team-working and open-minded X
6 Using Turkish well, having a good written and oral communication and also having ability of empathy X
7 Having skill to improve career in the jobs such as attaché and ambassador X
8 Having the skill about methods and techniques in reaching knowledge X
9 Having conscious about professional and scientific ethics X
10 Accessing, examining and elucidating with scientific methods to the knowledge of international relations and expanding literature about international relations X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 20 20
Final examination 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6