Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Modern Approaches To Classical Turkish Literature TED 652 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Doctorate Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. OZAN YILMAZ
Course Lecturers
Course Assistants Res.Asst. Arzu Yıldırım, Res.Asst.Dr. Orhan Kaplan, Res.Asst. B. Gülay Açar
Course Category
Course Objective To utilize from different disciplines in researches of Classical Turkish literature. To notify researher candidates of researches like these. To provide researches to utilize from them in their searches.
Course Content Modern approaches to Classical literature: Sample studies about Historical approach, Psychological approach, Textlinguistic approach, Linguistic approach, Ontological analysis method. Knowledges and practices them.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Student analyses a gazel constructionally. Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
2 Student is decisive of one of the modern methods which one could be used on a classical text. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Testing, Homework,
3 Student has informations with the main lines about modern methods. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
4 Student knows how to use modern methods on a classical text. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Methods of tradational text analysis and Ali Nihat Tarlan. Related article must be read.
2 Testers modern methods beside traditional text analysis and Tunca Kortantamer.
3 Views about new approaches to Classical poetry. Related article must be read.
4 Linguistic approaches and Cem Dilçin Related article must be read.
5 Ontological analysis method and Yavuz Bayram. Related article must be read.
6 Thought field text analysis method and Ziya Avşar´s views. Related article must be read.
7 Semiological approach and Hülya Çevirme. Related article must be read.
8 Samples of structural literary analysis. Related article must be read.
9 Visa exam.
10 Semantical analysis of a gazel Related article must be read.
11 Text analysis in terms of russian formalism. Related article must be read.
12 Text analysis according to theories based contemporary readers. Related article must be read.
13 Reception aesthetics and text according to feminist theories. Related article must be read.
14 Review. All subjects must be repeated.
Resources
Course Notes Dilçin, Cem: “Cumhuriyet’in 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler” Türkoloji Dergisi XVI/2 (2003), s. 1-21.<br>Kortantamer, Tunca: “Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi”, EÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 8 (1994), s. 1-10.
Course Resources 1. Avşar, Ziya: “Düşünce Alanı Merkezli Metin Çözümleme Yöntemi ve Revânî’nin Bir Gazelinin Bu Yönteme Göre Şerhi”, III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına), 13 Şubat 2009 Kayseri.
2. Bayram, Yavuz ve Avni Erdemir: ¨Hazan Gazeline Farklı Bir Bakış¨, Prof.Dr.Celâl TARAKÇI Armağanı, Ankara: 2008, s.111-123.
3. Bayram, Yavuz: “Geleneksel, Yapısal ve Dilbilimsel Unsurlar Eşliğinde Klâsik Türk Şiiri Metinlerinin Ontolojik Tahlili”, III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin adına), 13 Şubat 2009, Kayseri.
4. Yekbaş, Hakan: “Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları”, SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 23 (Bahar 2008), s. 189-217.
5. Genç, İlhan : “Klasik Türk Edebiyatı Anlamada Yeni Yaklaşımlar”, Turkish Studies 2/4 (Kış 2007), 393-404.
6. Bayram, Yavuz: “Divan Şiiri Metinlerinin Ontolojik Tahlili”, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2008, İstanbul: Beykoz Belediyesi Yay., 2008, s.167-182.
7. Öztürk, Furkan: “Osmanlı Siirine Sanat Ontolojisiyle Yaklasmak Üzerine”, Turkish Studies, Tunca Kortantamer Özel Sayısı II, C.2, Volume 2/4 (Fall 2007), s.680-684
8. Tökel, Dursun Ali: ¨Bir Gazeli Rus Biçimciliği İle Nasıl Çözümleyelim?¨, Dergah 173 (Temmuz 2004), s. 9-11,
9. Dilçin, Cem: “Cumhuriyet’in 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler” Türkoloji Dergisi XVI/2 (2003), s. 1-21.
10. Tökel, Dursun Ali: ¨Bir Gazel Anlambilimsel Nasıl Anlaşılır?¨, Dergah,150 (Ağustos 2002), s. 10-11, 23.15.
11. Çevirme, Hülya: “Yunus Emre’nin Bir Siirinin Göstergebilim Açısından İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arastırmalar Dergisi (Prof. Dr. Efrasiyap Gemalmaz Özel Sayısı), 17 (2000), s.75-80.
12. Mengi, Mine: “Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine Düşünceler”, Dergah, VII/93 (Kasım 1997), s. 8-10. Divan Şiiri Yazıları, Ankara: Akçağ, 2000, s. 45-61.
13. Dilçin, Cem: “Divan Siirindeki Paralel ve Ortak Söz Yapılarından Metin Elestirisinde Yararlanma”, Türkoloji Dergisi, C.13, S.1, 1999, s.34-66.
14. Yeniterzi, Emine: “Metin Şerhi ile İlgili Görüşler”, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 5 (1999), s. 59-68.
15. Erdoğan, Mustafa: “Edebiyatımızda şerh geleneğine bir bakış”, Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1997), s. 286-293.
16. Tökel, Dursun Ali (1996): ¨Ontolojik Analiz Metodu ve Bu Metodun Baki’nin Bir Gazeline Uygulanması¨, Yedi İklim 74 (Mayıs 1996), s. 52-59.
17. Doğan, Muhammet Nur: ¨Metin Şerhi Üzerine¨, I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu 17–18 Ocak 1992, İlesam Ankara. Eski Şiirin Bahçesinde, İstanbul: Alternatif Yayıncılık, 2005.
18. Okay, Orhan : “Eski Şiirimize Yaklaşmak”, Sanat ve Edebiyat Yazıları, İstanbul: Ötüken, 1990, s. 82–87.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Course develops student’s skills of expression and research.
1 Course develops student’s skills of expression and research. X
2 Course develops student’s the ability to use computers. X
2 Course develops student’s the ability to use computers.
3 Course develops student’s analysis capability about language and literature.
3 Course develops student’s analysis capability about language and literature.
4 Course develops student’s the ability to understand periods, artists and movements. X
4 Course develops student’s the ability to understand periods, artists and movements.
5 Course develops student’s research techniques and bibliographic information.
5 Course develops student’s research techniques and bibliographic information.
6 Course develops student’s the ability to compare classical Turkısh literature and modern Turkısh literature. X
6 Course develops student’s the ability to compare classical Turkısh literature and modern Turkısh literature.
7 Course develops student’s techniques of analysis of folk literature.
7 Course develops student’s techniques of analysis of folk literature. X
8 Course develops student’s practical interpretation skills about language. X
8 Course develops student’s practical interpretation skills about language.
9 Course develops student’s the ability of scientific discipline.
9 Course develops student’s the ability of scientific discipline. X
10 Course develops student’s the ability of interpret the modern Turkish dialect.
10 Course develops student’s the ability of interpret the modern Turkish dialect.
11 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish language.
11 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish language.
12 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish literature.
13 Course develops student’s the ability of understand the choice literary works.
14 Course develops student’s the ability of increasing expertise.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Assignment 3 10 30
Performance Task (Laboratory) 1 15 15
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6