Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Idari Yargilama Hukuku HUK 312 6 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HARUN YILMAZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HARUN YILMAZ,
Course Assistants

Arş. Gör. Talha ERDOĞMUŞ; Arş. Gör. Egemen KARACA 

Course Category
Course Objective

İdare hukuku uyuşmazlıkları, idari yargılama usul ilkeleri, idari dava türleri, idareye başvuru ve dava açma süresi, idari yargı teşkilatı hakkında lisans eğitimi düzeyinde bilgi vermek. 

Course Content

idarenin yargısal denetimi, idari yargılama usul ilkeleri, iptal ve tam yargı davaları, olağan ve olağanüstü kanun yolları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye'de idari yargının ortaya çıkışı hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 İdari yargı örgütü ve mahkemeler tanıtır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 İdari dava dilekçesinin içeriği hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 İdari yargıda süreye ilişkin geçerli kuralları öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 İdari mercilere başvuru usulünü aktarır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 İptal davası bağlamında menfaat ihlali şartının kapsamını belirtir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Tam yargı davası bağlamında hak ihlali şartının kapsamını belirtir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 İptal davasının usul ve esasına dair bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Tam yargı davasının usul ve esasına dair bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Yürütmenin durdurulması kurumunu ve şartlarını öğretir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 İdari yargılama usulü hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Olağan kanun yollarına başvuru usulünü öğretir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Olağanüstü kanun yollarına başvuru usulünü öğretir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Yargı kararlarının yerine getirilmesi hakkında bilgi verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İdari Yargının Ortaya Çıkış Nedenleri ve Türkiye' de İdari Yargının Tarihçesi AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 1-79.
2 İdari Yargı Örgütünün Tanıtılması(Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İlk Derece Mahkemeleri ve Diğerleri) AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 9-25.
3 Genel olarak dava dilekçesi/İdari Yargıda Dilekçenin İncelenmesi AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 153-403.
4 İdari Yargıda Süre AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 320-371.
5 İdari Yargıda Başvuru(üst makamlara başvuru vb.) AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 250-259.
6 Menfaat İhlali Kavramı ve İçtihatlar Işığında Tartışılması AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 85-124.
7 Hak İhlali Kavramı ve İçtihatlar Işığında Tartışılması AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 125-139.
8 İdari Dava Türlerinden İptal Davası - Usul ve Esasa İlişkin Şartlar AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 439-509.
9 İdari Dava Türlerinden Tam Yargı Davası - Usul ve Esasa İlişkin Şartlar AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 509-650.
10 Yürütmenin Durdurulması ve Koşulları AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 409-435.
11 İdari Yargılama Usulü AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 653-693.
12 Olağan Kanun Yolları(Temyiz/İtiraz için başvurulacak mahkeme ve diğer ayrımlar ) AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 837-882.
13 Olağanüstü Kanun Yolları AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 882-891.
14 Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş, Ankara 2018; ss. 811-837.
Resources
Course Notes <p>KALABALIK, Halil; İdari Yargılama Usul&uuml; Hukuku, 13. Baskı, Se&ccedil;kin Yayıncılık, Ankara 2019.</p>
Course Resources

AKYILMAZ, Bahtiyar-SEZGİNER, Murat-KAYA, Cemil; Türk İdari Yargılama Hukuku, 2. Baskı, Savaş, Ankara 2019.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 8 3 24
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 3 3
Final 1 3 3
Total Workload 80
Total Workload / 25 (Hours) 3.2
dersAKTSKredisi 3