Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortaçağ Tarihinin Sorunlari ve Öğretimi TRE 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HAŞİM ŞAHİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ortaçağ Tarihinin Sorunlarını tespit etme, Öğretim yöntemleri ve çıktıları üzerine düşünüp analizler ortaya koyma.
Course Content Ortaçağ İslam Dünyasında Tarih Yazımı, Kaynaklar ve Araştırmalar, Araştırma Yöntemleri ve Yeni Yaklaşımlar
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Konular Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
2 Ortaçağ Türk Tarihinin İslam Öncesi Kaynakları, Sözlü Kültür, Abideler Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
3 Türklerin İslamlaşma Süresi ve bu döneme dair geliştirilen anlatılar Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
4 İbn Fadlan ve Seyahatnamesinin Türk Sosyal Hayatındaki Yeri Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
5 İslam Dönemi Türk Tarihinin Yazılı Kaynakları (11.-12. Yüzyıl) Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
6 Ortaçağ İslam Dünyasında Tarih ve Anlatı Geleneği (Eyyâm-ı Arab Günleri) Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
7 Sözlü ve Yazılı Kültürün İslam Tarih Yazımına Etkisi (Türk-Arap Geleneklerinin Mukayesesi) Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
8 Emeviler Dönemi Tarih Yazıcılığı Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
9 Abbasiler Dönemi Tarih Yazıcılığı Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
10 Ara Sınav Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
11 Selçuklu Dönemi Tarih Yazıcılığı Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
12 10.-13. Asırlarda Kurulan Türk Devletlerinde Tarih Yazıcılığı (Gazneliler, Karahanlılar, Eyyubiler, Memlukler, Tulunoğulları, Fatımiler) Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
13 İbn Haldunun Ortaçağ Tarih Yazıcılığındaki Yeri ve Önemi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
14 Ortaçağ Tarihçiliğinde Tasavvuf Kaynaklarının Yeri ve Önemi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
Resources
Course Notes .Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul: IRCICA Yayını, 1998.<br>2. İbn Haldun, Mukaddime, haz.: Süleyman Uludağ, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.<br>3. İbn Fadlan, Seyahatname, haz.: Ramazan Şeşen, İstanbul: Yeditepe Kitabevi, 2007.<br>4. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, haz.: Reşit Rahmeti Arat, Ankara: TTK Basımevi.<br>5. Stephen Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi, çev.: Murteza Bedir, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004.
Course Resources Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, İstanbul: Ebderun Kitabevi, 1985.
7. Osman Aydınlı, Osmanlıdan Cumhuriyete İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Ankara 2008.
8. M. Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları, İstanbul 1991.
9. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001.
10. Elias Canetti, Kitle ve İktidar, terc.: Gülşat Aygen, 4. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6