Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Yaklaşim ve Uygulamalar YTT 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator BEKİR İNCE
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Metinlerin anlamsal ve işlevsel boyutlarını, dilsel, dilbilgisel, sözcüksel ve biçemsel dil yapılarından yola çıkarak çözümleme ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bu bağlamda metinler üzerine dil becerilerini geliştirici etkinlikler düzenleme.
Course Content İletişim birimi olarak metin, metinlerde yapı ve işlev ilişkisi, metin türlerini belirleyici dilsel, dilbilgisel ve biçemsel yapılar, metinlerin yapılarından yola çıkarak yapılan anlamsal çözümlemeler, çözümlemeler bağlamında sınıf-içi etkinlik oluşturma.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Metinleri oluşturan bağlaşıklık ve bağdaşıklık düzeneklerini saptar.
2 Metinlerin türlerine ve dilsel yapılarına uygun etkinlikler düzenler.
3 İletişimsel bağlamda metin kavramını tanımlar.
4 Metinlerin içerik çözümlemelerini yapar.
5 Metin türlerine göre farklılaşan dil yapılarını açıklar.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İletişimin Birimi Olarak Metin Kavramı. Durum Bağlamı
2 Metin Oluşturma Ölçütleri
3 Metin Türü Belirleyici Ölçütler: Yapı ve İşlev
4 Metin Yapısı: Yapı Katmanları Arasındaki İlişkiler
5 Küçük Ölçekli Yapı: Dilbilgisel ve Sözcüksel Bağlaşıklık Düzenekleri
6 Dilbilgisel Bağlaşıklık ve Sözcüksel Bağlaşıklık Çözümlemeleri
7 Büyük Ölçekli yapı Ölçütleri ve Çözümlemeleri
8 Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin çalışmalarının yeri ve önemi
9 Yabancı dil öğretim ders kitaplarındaki etkinliklerin metin bilgisi bağlamında incelenmesi
10 Yabancı dil öğretim ders kitaplarındaki etkinliklerin metin bilgisi bağlamında incelenmesi
11 Yabancı dil olarak Türkçe dersleri için metin etkinlikleri hazırlama
12 Yabancı dil olarak Türkçe dersleri için metin etkinlikleri hazırlama
13 Yabancı dil olarak Türkçe dersleri için metin etkinlikleri hazırlama
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Dilidüzgün, Ş. (2008).Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Bağlamda Uygulamalı Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Göktürk, A. (1980). Okuma Uğraşı. 2. Bası, İstanbul: Çağdaş yayınları
Georgakopoulu, A., Goutsos, D. (2003). Discourse Analysis: An introduction, Edinburgh: Edinburgh Uni.Press
Kocaman, Ahmet, vd., (1996 ).Söylem Üzerine, Ankara: Hitit Yayınevi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 25
2. Kısa Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6